CreateUserWizardStep Klasa

Definicja

Zawiera podstawowe funkcje tworzenia użytkownika w kroku, który może być szablonem.Contains basic functionality for creating a user in a step that can be templated. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class CreateUserWizardStep sealed : System::Web::UI::WebControls::TemplatedWizardStep
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public sealed class CreateUserWizardStep : System.Web.UI.WebControls.TemplatedWizardStep
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
type CreateUserWizardStep = class
  inherit TemplatedWizardStep
Public NotInheritable Class CreateUserWizardStep
Inherits TemplatedWizardStep
Dziedziczenie
Atrybuty

Przykłady

Pierwszy przykład kodu używa skróconej składni deklaracyjnej CreateUserWizardStep klasy w celu dodania dodatkowej kontroli do CreateUserWizard kontrolki.The first code example uses the short-form declarative syntax of the CreateUserWizardStep class to add an additional control to a CreateUserWizard control. Przykład kodu wymaga następujących wpisów w pliku Web.config.The code example requires the following entries in the Web.config file.

<configuration>

<system.web>

<profile>

<properties>

<add name="lastName" />

<add name="firstName" />

</properties>

</profile>

</system.web>

</configuration>

Ważne

Ten przykład zawiera pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, które jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.This example has a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

<%@ page language="C#"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
void CreateUserWizard1_CreatedUser(object sender, EventArgs e)
{
 Profile.SetPropertyValue("userName",firstName.Text + " " + lastName.Text); 
}
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>
   CreateUserWizard.CreatedUser sample</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
   <div>
    <asp:createuserwizard id="CreateUserWizard1" 
               oncreateduser="CreateUserWizard1_CreatedUser"
               runat="server">
     <wizardsteps>
      <asp:wizardstep runat="server" steptype="Start" title="Identification">
       Tell us your name:<br />
       <table width="100%">
        <tr>
         <td>
          First name:</td>
         <td>
          <asp:textbox id="firstName" runat="server" /></td>
        </tr>
        <tr>
         <td>
          Last name:</td>
         <td>
          <asp:textbox id="lastName" runat="server" /></td>
        </tr>
       </table>
      </asp:wizardstep>
      <asp:createuserwizardstep runat="server" title="Sign Up for Your New Account">
      </asp:createuserwizardstep>
     </wizardsteps>
    </asp:createuserwizard>
   </div>
  </form>
 </body>
</html>
<%@ page language="VB"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub CreateUserWizard1_CreatedUser(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
  Profile.SetPropertyValue("userName", firstName.Text & " " & lastName.Text)
 End Sub
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>
   CreateUserWizard.CreatedUser sample</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
   <div>
    <asp:createuserwizard id="CreateUserWizard1"
               oncreateduser="CreateUserWizard1_CreatedUser"
               runat="server">
     <wizardsteps>
      <asp:wizardstep runat="server" steptype="Start" title="Identification">
       Tell us your name:<br />
       <table width="100%">
        <tr>
         <td>
          First name:</td>
         <td>
          <asp:textbox id="firstName" runat="server" /></td>
        </tr>
        <tr>
         <td>
          Last name:</td>
         <td>
          <asp:textbox id="lastName" runat="server" /></td>
        </tr>
       </table>
      </asp:wizardstep>
      <asp:createuserwizardstep runat="server" title="Sign Up for Your New Account">
      </asp:createuserwizardstep>
     </wizardsteps>
    </asp:createuserwizard>
   </div>
  </form>
 </body>
</html>

Ważne

Ta kontrolka ma pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, które jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.This control has a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Dane wejściowe użytkownika na stronie sieci Web mogą potencjalnie zawierać złośliwy skrypt klienta.User input in a Web page can potentially contain malicious client script. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET weryfikują dane wprowadzane przez użytkownika, aby upewnić się, że dane wejściowe nie zawierają elementów HTML ani skryptów.By default, ASP.NET Web pages validate user input to ensure that the input does not contain HTML elements or script. Dopóki ta weryfikacja jest włączona, nie trzeba jawnie sprawdzać pod kątem skryptów lub elementów HTML w danych wejściowych użytkownika.As long as this validation is enabled, you do not need to explicitly check for script or HTML elements in user input. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

Drugi przykład kodu wyświetla pełną CreateUserWizardStep kontrolę.The second code example lists the complete CreateUserWizardStep control.

<%@ page language="C#"%>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>CreateUserWizard Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:createuserwizard id="CreateUserWizard1" 
    runat="server">
    <wizardsteps>
     <asp:createuserwizardstep id="CreateUserWizardStep1" 
      runat="server" 
      title="Sign Up for Your New Account">
      <contenttemplate>
       <table border="0">
        <tr>
         <td>
          <table border="0" style="height: 100%; width: 100%;">
           <tr>
            <td align="center" colspan="2">
             Sign Up for Your New Account</td>
           </tr>
           <tr>
            <td align="right">
             <asp:label runat="server" 
              associatedcontrolid="UserName" 
              id="UserNameLabel">
              User Name:
             </asp:label>
            </td>
            <td>
             <asp:textbox runat="server" id="UserName"></asp:textbox>
             <asp:requiredfieldvalidator runat="server" 
              controltovalidate="UserName" 
              tooltip="User Name is a required field."
              id="UserNameRequired" 
              validationgroup="CreateUserWizard1" 
              errormessage="User Name is a required field.">
              *
             </asp:requiredfieldvalidator>
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td align="right">
             <asp:label runat="server" 
              associatedcontrolid="Password" 
              id="PasswordLabel">
              Password:</asp:label>
            </td>
            <td>
             <asp:textbox runat="server" textmode="Password" id="Password"></asp:textbox>
             <asp:requiredfieldvalidator runat="server" 
              controltovalidate="Password" 
              tooltip="Password is a required field."
              id="PasswordRequired" 
              validationgroup="Createuserwizard1" 
              errormessage="Password is a required field.">
              *
             </asp:requiredfieldvalidator>
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td align="right">
             <asp:label runat="server" 
              associatedcontrolid="ConfirmPassword" 
              id="ConfirmPasswordLabel">
              Confirm Password:
             </asp:label>
            </td>
            <td>
             <asp:textbox runat="server" textmode="Password" id="ConfirmPassword"></asp:textbox>
             <asp:requiredfieldvalidator runat="server" 
              controltovalidate="ConfirmPassword" 
              tooltip="Confirm Password is a required field."
              id="ConfirmPasswordRequired" 
              validationgroup="CreateUserWizard1" 
              errormessage="Confirm Password is a required field.">
              *
             </asp:requiredfieldvalidator>
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td align="right">
             <asp:label runat="server" 
              associatedcontrolid="Email" 
              id="EmailLabel">
              Email:
             </asp:label>
            </td>
            <td>
             <asp:textbox runat="server" id="Email"></asp:textbox>
             <asp:requiredfieldvalidator runat="server" 
              controltovalidate="Email" 
              tooltip="Email is a required field."
              id="EmailRequired" 
              validationgroup="Createuserwizard1" 
              errormessage="Email is a required field.">
              *
             </asp:requiredfieldvalidator>
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td align="right">
             <asp:label runat="server" 
              associatedcontrolid="Question" 
              id="QuestionLabel">
              Security Question:
             </asp:label>
            </td>
            <td>
             <asp:textbox runat="server" id="Question"></asp:textbox>
             <asp:requiredfieldvalidator runat="server" 
              controltovalidate="Question" 
              tooltip="Security Question is a required field."
              id="QuestionRequired" 
              validationgroup="CreateUserWizard1" 
              errormessage="Security Question is a required field.">
              *
             </asp:requiredfieldvalidator>
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td align="right">
             <asp:label runat="server" 
              associatedcontrolid="Answer" 
              id="AnswerLabel">
              Security Answer:
             </asp:label>
            </td>
            <td>
             <asp:textbox runat="server" id="Answer"></asp:textbox>
             <asp:requiredfieldvalidator runat="server" 
              controltovalidate="Answer" 
              tooltip="Security Answer is a required field."
              id="AnswerRequired" 
              validationgroup="CreateUserWizard1" 
              errormessage="Security Answer is a required field.">
              *
             </asp:requiredfieldvalidator>
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td align="center" colspan="2">
             <asp:comparevalidator runat="server" 
              display="Dynamic" 
              errormessage="The Password and Confirm Password fields must match."
              controltocompare="ConfirmPassword" 
              controltovalidate="Password" 
              id="PasswordCompare"
              validationgroup="CreateUserWizard1">
             </asp:comparevalidator>
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td align="center" colspan="2" style="color: Red;">
             <asp:literal runat="server" 
              enableviewstate="False" 
              id="FailureText">
             </asp:literal>
            </td>
           </tr>
          </table>
         </td>
        </tr>
       </table>
      </contenttemplate>
     </asp:createuserwizardstep>
     <asp:completewizardstep ID="CompleteWizardStep1" 
      runat="server" 
      title="Complete">
      <contenttemplate>
       <table border="0">
        <tr>
         <td>
          <table border="0" style="height: 100%; width: 100%;">
           <tr>
            <td align="center" colspan="2">
             Complete
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td>
             Your account has been successfully created.
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td align="right" colspan="2">
             <asp:button runat="server" 
              validationgroup="CreateUserWizard1" 
              commandname="Continue"
              id="ContinueButton" 
              causesvalidation="False" 
              text="Continue" />
            </td>
           </tr>
          </table>
         </td>
        </tr>
       </table>
      </contenttemplate>
     </asp:completewizardstep>
    </wizardsteps>
   </asp:createuserwizard>
  </form>
 </body>
</html>
<%@ page language="VB"%>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head id="Head1" runat="server">
  <title>CreateUserWizard Example</title>
 </head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
   <asp:createuserwizard id="CreateUserWizard1" 
    runat="server">
    <wizardsteps>
     <asp:createuserwizardstep id="CreateUserWizardStep1" 
      runat="server" 
      title="Sign Up for Your New Account">
      <contenttemplate>
       <table border="0">
        <tr>
         <td>
          <table border="0" style="height: 100%; width: 100%;">
           <tr>
            <td align="center" colspan="2">
             Sign Up for Your New Account</td>
           </tr>
           <tr>
            <td align="right">
             <asp:label runat="server" 
              associatedcontrolid="UserName" 
              id="UserNameLabel">
              User Name:
             </asp:label>
            </td>
            <td>
             <asp:textbox runat="server" id="UserName"></asp:textbox>
             <asp:requiredfieldvalidator runat="server" 
              controltovalidate="UserName" 
              tooltip="User Name is a required field."
              id="UserNameRequired" 
              validationgroup="CreateUserWizard1" 
              errormessage="User Name is a required field.">
              *
             </asp:requiredfieldvalidator>
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td align="right">
             <asp:label runat="server" 
              associatedcontrolid="Password" 
              id="PasswordLabel">
              Password:</asp:label>
            </td>
            <td>
             <asp:textbox runat="server" textmode="Password" id="Password"></asp:textbox>
             <asp:requiredfieldvalidator runat="server" 
              controltovalidate="Password" 
              tooltip="Password is a required field."
              id="PasswordRequired" 
              validationgroup="Createuserwizard1" 
              errormessage="Password is a required field.">
              *
             </asp:requiredfieldvalidator>
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td align="right">
             <asp:label runat="server" 
              associatedcontrolid="ConfirmPassword" 
              id="ConfirmPasswordLabel">
              Confirm Password:
             </asp:label>
            </td>
            <td>
             <asp:textbox runat="server" textmode="Password" id="ConfirmPassword"></asp:textbox>
             <asp:requiredfieldvalidator runat="server" 
              controltovalidate="ConfirmPassword" 
              tooltip="Confirm Password is a required field."
              id="ConfirmPasswordRequired" 
              validationgroup="CreateUserWizard1" 
              errormessage="Confirm Password is a required field.">
              *
             </asp:requiredfieldvalidator>
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td align="right">
             <asp:label runat="server" 
              associatedcontrolid="Email" 
              id="EmailLabel">
              Email:
             </asp:label>
            </td>
            <td>
             <asp:textbox runat="server" id="Email"></asp:textbox>
             <asp:requiredfieldvalidator runat="server" 
              controltovalidate="Email" 
              tooltip="Email is a required field."
              id="EmailRequired" 
              validationgroup="Createuserwizard1" 
              errormessage="Email is a required field.">
              *
             </asp:requiredfieldvalidator>
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td align="right">
             <asp:label runat="server" 
              associatedcontrolid="Question" 
              id="QuestionLabel">
              Security Question:
             </asp:label>
            </td>
            <td>
             <asp:textbox runat="server" id="Question"></asp:textbox>
             <asp:requiredfieldvalidator runat="server" 
              controltovalidate="Question" 
              tooltip="Security Question is a required field."
              id="QuestionRequired" 
              validationgroup="CreateUserWizard1" 
              errormessage="Security Question is a required field.">
              *
             </asp:requiredfieldvalidator>
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td align="right">
             <asp:label runat="server" 
              associatedcontrolid="Answer" 
              id="AnswerLabel">
              Security Answer:
             </asp:label>
            </td>
            <td>
             <asp:textbox runat="server" id="Answer"></asp:textbox>
             <asp:requiredfieldvalidator runat="server" 
              controltovalidate="Answer" 
              tooltip="Security Answer is a required field."
              id="AnswerRequired" 
              validationgroup="CreateUserWizard1" 
              errormessage="Security Answer is a required field.">
              *
             </asp:requiredfieldvalidator>
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td align="center" colspan="2">
             <asp:comparevalidator runat="server" 
              display="Dynamic" 
              errormessage="The Password and Confirm Password fields must match."
              controltocompare="ConfirmPassword" 
              controltovalidate="Password" 
              id="PasswordCompare"
              validationgroup="CreateUserWizard1">
             </asp:comparevalidator>
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td align="center" colspan="2" style="color: Red;">
             <asp:literal runat="server" 
              enableviewstate="False" 
              id="FailureText">
             </asp:literal>
            </td>
           </tr>
          </table>
         </td>
        </tr>
       </table>
      </contenttemplate>
     </asp:createuserwizardstep>
     <asp:completewizardstep ID="CompleteWizardStep1" 
      runat="server" 
      title="Complete">
      <contenttemplate>
       <table border="0">
        <tr>
         <td>
          <table border="0" style="height: 100%; width: 100%;">
           <tr>
            <td align="center" colspan="2">
             Complete
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td>
             Your account has been successfully created.
            </td>
           </tr>
           <tr>
            <td align="right" colspan="2">
             <asp:button runat="server" 
              validationgroup="CreateUserWizard1" 
              commandname="Continue"
              id="ContinueButton" 
              causesvalidation="False" 
              text="Continue" />
            </td>
           </tr>
          </table>
         </td>
        </tr>
       </table>
      </contenttemplate>
     </asp:completewizardstep>
    </wizardsteps>
   </asp:createuserwizard>
  </form>
 </body>
</html>

Ważne

Ta kontrolka ma pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, które jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.This control has a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Dane wejściowe użytkownika na stronie sieci Web mogą potencjalnie zawierać złośliwy skrypt klienta.User input in a Web page can potentially contain malicious client script. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET weryfikują dane wprowadzane przez użytkownika, aby upewnić się, że dane wejściowe nie zawierają elementów HTML ani skryptów.By default, ASP.NET Web pages validate user input to ensure that the input does not contain HTML elements or script. Dopóki ta weryfikacja jest włączona, nie trzeba jawnie sprawdzać pod kątem skryptów lub elementów HTML w danych wejściowych użytkownika.As long as this validation is enabled, you do not need to explicitly check for script or HTML elements in user input. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.

Uwagi

CreateUserWizardKontrolka tworzy nowe konta użytkowników w magazynie danych użytkownika witryny sieci Web.The CreateUserWizard control creates new user accounts in a Web site's user data store. CreateUserWizardStepDomyślnie jest to pierwszy krok w CreateUserWizard kontrolce.The CreateUserWizardStep is, by default, the first step within the CreateUserWizard control. CreateUserWizardStepKrok jest wymaganym krokiem w CreateUserWizard kontrolce.The CreateUserWizardStep step is a required step within the CreateUserWizard control.

CreateUserWizardStepKlasa pochodzi od TemplatedWizardStep klasy.The CreateUserWizardStep class is derived from the TemplatedWizardStep class. CreateUserWizardStepJest wyświetlany w CreateUserWizard kontrolce przed wykonaniem CompleteWizardStep kroku.The CreateUserWizardStep is displayed in the CreateUserWizard control before the CompleteWizardStep step.

Uwaga

Chociaż CreateUserWizardStep krok jest pierwszym krokiem kreatora domyślnie, można podać inny pierwszy krok.Although the CreateUserWizardStep step is the first step in the wizard by default, it is possible to provide a different first step. Jednak może to mieć wpływ na to, czy jest wyświetlany przycisk poprzedni .Doing so, however, can affect whether the Previous button is displayed. Na przykład jeśli CreateUserWizardStep krok nie ma niestandardowego szablonu nawigacji i jest poprzedzony innym krokiem, który jest renderowany wcześniej CreateUserWizardStep , wówczas przycisk poprzedni zostanie wyświetlony w CreateUserWizardStep kroku w czasie wykonywania.For example, if the CreateUserWizardStep step does not have a custom navigation template, and is preceded by another step that is rendered before CreateUserWizardStep, then the Previous button is displayed on the CreateUserWizardStep step at run time. Jeśli CreateUserWizardStep krok jest renderowany przed alternatywnym krokiem "pierwszy", wówczas przycisk Wstecz nie jest wyświetlany.If the CreateUserWizardStep step is rendered before the alternate "first" step, then the Previous button is not displayed. Ponadto poprzedni przycisk nigdy nie jest renderowany w czasie projektowania.Furthermore, the Previous button is never rendered at design time. Jeśli chcesz, aby przycisk poprzedni był renderowany w czasie projektowania, musisz dodać go do niestandardowego szablonu nawigacji CreateUserWizardStep kroku.If you want the Previous button to be rendered at design time, you must add it to the custom navigation template of the CreateUserWizardStep step.

Możesz zmodyfikować ten CreateUserWizardStep krok, aby zawierał dodatkowe pola, lub zmienić kolejność wyświetlania pól zawartych w tym CreateUserWizardStep kroku, edytując szablon skojarzony z formantem.You can modify the CreateUserWizardStep step to contain additional fields, or change the display order of the fields included in the CreateUserWizardStep step, by editing the template associated with the control.

Nowe konto użytkownika witryny sieci Web zostanie utworzone w magazynie danych, gdy użytkownik kliknie przycisk dalej w CreateUserWizardStep kroku.The new Web site user account is created in the data store when the user clicks the Next button on the CreateUserWizardStep step. Domyślnie AllowReturn Właściwość jest ustawiona na tak, aby false użytkownik nie powracał do kroku, CreateUserWizardStep i przypadkowo próbuje utworzyć inne konto użytkownika z tymi samymi poświadczeniami.By default, the AllowReturn property is set to false to keep the user from returning to the CreateUserWizardStep step and accidentally attempting to create another user account with the same credentials. Jeśli właściwość zostanie ustawiona AllowReturn na true , należy uwzględnić logikę w aplikacji, aby usunąć konto użytkownika, które pierwotnie zostało utworzone przed zwróceniem tego kroku przez użytkownika, lub zezwolić użytkownikowi na edytowanie informacji, które zostały pierwotnie wprowadzone.If you set the AllowReturn property to true, you must include logic in your application to remove the user account that was originally created before the user returned to this step, or to allow the user to edit information he or she originally entered.

Konstruktory

CreateUserWizardStep()

Tworzy nowe wystąpienie CreateUserWizardStep kontrolki.Creates a new instance of the CreateUserWizardStep control.

Właściwości

Adapter

Pobiera kartę specyficzną dla przeglądarki dla kontrolki.Gets the browser-specific adapter for the control.

(Odziedziczone po Control)
AllowReturn

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy użytkownik może powrócić do bieżącego kroku z kolejnego kroku w CreateUserWizard kontrolce.Gets or sets a value indicating whether the user is allowed to return to the current step from a subsequent step in a CreateUserWizard control.

AppRelativeTemplateSourceDirectory

Pobiera lub ustawia katalog wirtualny względem aplikacji Page lub UserControl obiekt, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets the application-relative virtual directory of the Page or UserControl object that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
BindingContainer

Pobiera formant, który zawiera powiązanie danych tego formantu.Gets the control that contains this control's data binding.

(Odziedziczone po Control)
ChildControlsCreated

Pobiera wartość wskazującą, czy zostały utworzone formanty podrzędne kontrolki serwera.Gets a value that indicates whether the server control's child controls have been created.

(Odziedziczone po Control)
ClientID

Pobiera identyfikator formantu dla znacznika HTML, który jest generowany przez ASP.NET.Gets the control ID for HTML markup that is generated by ASP.NET.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDMode

Pobiera lub ustawia algorytm używany do generowania wartości ClientID właściwości.Gets or sets the algorithm that is used to generate the value of the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
ClientIDSeparator

Pobiera wartość znaku reprezentującą znak separatora używany we ClientID właściwości.Gets a character value representing the separator character used in the ClientID property.

(Odziedziczone po Control)
ContentTemplate

Pobiera lub ustawia szablon służący do wyświetlania zawartości kroku w Wizard kontrolce.Gets or sets the template for displaying the content of a step in a Wizard control.

(Odziedziczone po TemplatedWizardStep)
ContentTemplateContainer

Pobiera kontener Wizard wykorzystywany przez formant do tworzenia ContentTemplate szablonu dla kroku.Gets the container that a Wizard control uses to create a ContentTemplate template for a step.

(Odziedziczone po TemplatedWizardStep)
Context

Pobiera HttpContext obiekt skojarzony z kontrolką serwera dla bieżącego żądania sieci Web.Gets the HttpContext object associated with the server control for the current Web request.

(Odziedziczone po Control)
Controls

Pobiera ControlCollection obiekt reprezentujący kontrolki podrzędne dla określonej kontrolki serwera w hierarchii interfejsu użytkownika.Gets a ControlCollection object that represents the child controls for a specified server control in the UI hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
CustomNavigationTemplate

Pobiera lub ustawia szablon służący do wyświetlania interfejsu użytkownika nawigacji kroku w Wizard kontrolce.Gets or sets the template for displaying the navigation user interface (UI) of a step in a Wizard control.

(Odziedziczone po TemplatedWizardStep)
CustomNavigationTemplateContainer

Pobiera kontener Wizard wykorzystywany przez formant do tworzenia CustomNavigationTemplate szablonu dla kroku.Gets the container that a Wizard control uses to create a CustomNavigationTemplate template for a step.

(Odziedziczone po TemplatedWizardStep)
DataItemContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataItemContainer .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataItemContainer.

(Odziedziczone po Control)
DataKeysContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazewnictwa, jeśli kontener nazewnictwa jest zaimplementowany IDataKeysControl .Gets a reference to the naming container if the naming container implements IDataKeysControl.

(Odziedziczone po Control)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
EnableTheming

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy motywy stosują się do tej kontrolki.Gets or sets a value indicating whether themes apply to this control.

(Odziedziczone po WizardStepBase)
EnableViewState

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant serwera utrzymuje stan widoku, oraz stan widoku wszystkich formantów podrzędnych, które zawiera, do żądającego klienta.Gets or sets a value indicating whether the server control persists its view state, and the view state of any child controls it contains, to the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
Events

Pobiera listę delegatów obsługi zdarzeń dla formantu.Gets a list of event handler delegates for the control. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

(Odziedziczone po Control)
HasChildViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżące kontrolki formantu serwera mają jakiekolwiek zapisane ustawienia stanu widoku.Gets a value indicating whether the current server control's child controls have any saved view-state settings.

(Odziedziczone po Control)
ID

Pobiera lub ustawia identyfikator programowy przypisany do kontrolki serwerowej.Gets or sets the programmatic identifier assigned to the server control.

(Odziedziczone po WizardStepBase)
IdSeparator

Pobiera znak używany do oddzielania identyfikatorów kontroli.Gets the character used to separate control identifiers.

(Odziedziczone po Control)
IsChildControlStateCleared

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolki zawarte w tym formancie mają stan kontroli.Gets a value indicating whether controls contained within this control have control state.

(Odziedziczone po Control)
IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy formant serwera zapisuje zmiany w stanie widoku.Gets a value that indicates whether the server control is saving changes to its view state.

(Odziedziczone po Control)
IsViewStateEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy stan widoku jest włączony dla tego formantu.Gets a value indicating whether view state is enabled for this control.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewStateByID

Pobiera wartość wskazującą, czy formant uczestniczy w ładowaniu stanu widoku przez ID zamianę na indeks.Gets a value indicating whether the control participates in loading its view state by ID instead of index.

(Odziedziczone po Control)
Name

Pobiera nazwę skojarzoną z krokiem w kontrolce, która działa jako Kreator.Gets the name associated with a step in a control that acts as a wizard.

(Odziedziczone po WizardStepBase)
NamingContainer

Pobiera odwołanie do kontenera nazw kontrolki serwera, który tworzy unikatową przestrzeń nazw do rozróżniania między kontrolkami serwera z tą samą ID wartością właściwości.Gets a reference to the server control's naming container, which creates a unique namespace for differentiating between server controls with the same ID property value.

(Odziedziczone po Control)
Page

Pobiera odwołanie do Page wystąpienia, które zawiera formant serwera.Gets a reference to the Page instance that contains the server control.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera odwołanie do kontrolki nadrzędnej kontrolki serwera w hierarchii formantów strony.Gets a reference to the server control's parent control in the page control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
RenderingCompatibility

Pobiera wartość określającą ASP.NET wersję, która będzie zgodna z językiem HTML.Gets a value that specifies the ASP.NET version that rendered HTML will be compatible with.

(Odziedziczone po Control)
Site

Pobiera informacje o kontenerze, który hostuje bieżącą kontrolkę, gdy jest renderowany na powierzchni projektowej.Gets information about the container that hosts the current control when rendered on a design surface.

(Odziedziczone po Control)
SkinID

Pobiera lub ustawia skórkę, która ma zostać zastosowana do kontrolki.Gets or sets the skin to apply to the control.

(Odziedziczone po TemplatedWizardStep)
StepType

Pobiera lub ustawia typ interfejsu użytkownika (UI), który ma być wyświetlany dla CreateUserWizardStep kroku CreateUserWizard kontrolki.Gets or sets the type of user interface (UI) to display for the CreateUserWizardStep step of a CreateUserWizard control.

TemplateControl

Pobiera lub ustawia odwołanie do szablonu, który zawiera tę kontrolkę.Gets or sets a reference to the template that contains this control.

(Odziedziczone po Control)
TemplateSourceDirectory

Pobiera katalog wirtualny Page lub zawierający UserControl bieżącą kontrolkę serwerową.Gets the virtual directory of the Page or UserControl that contains the current server control.

(Odziedziczone po Control)
Title

Pobiera lub ustawia tytuł używany przez krok tworzenia konta użytkownika CreateUserWizard formantu.Gets or sets the title to use for the user-account-creation step of the CreateUserWizard control.

UniqueID

Pobiera unikatowy, hierarchicznie kwalifikowany identyfikator dla kontrolki serwerowej.Gets the unique, hierarchically qualified identifier for the server control.

(Odziedziczone po Control)
ValidateRequestMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy formant sprawdza dane wejściowe klienta z przeglądarki pod kątem potencjalnie niebezpiecznych wartości.Gets or sets a value that indicates whether the control checks client input from the browser for potentially dangerous values.

(Odziedziczone po Control)
ViewState

Pobiera słownik informacji o stanie, który umożliwia zapisanie i przywrócenie stanu widoku kontrolki serwera w wielu żądaniach na tej samej stronie.Gets a dictionary of state information that allows you to save and restore the view state of a server control across multiple requests for the same page.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateIgnoresCase

Pobiera wartość wskazującą, czy w StateBag obiekcie nie jest rozróżniana wielkość liter.Gets a value that indicates whether the StateBag object is case-insensitive.

(Odziedziczone po Control)
ViewStateMode

Pobiera lub ustawia tryb widoku stanu tego formantu.Gets or sets the view-state mode of this control.

(Odziedziczone po Control)
Visible

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy View kontrolka jest widoczna.Gets or sets a value that indicates whether the View control is visible.

(Odziedziczone po View)
Wizard

Pobiera Wizard formant, który jest elementem nadrzędnym obiektu pochodnego WizardStepBase .Gets the Wizard control that is the parent of the object derived from WizardStepBase.

(Odziedziczone po WizardStepBase)

Metody

AddedControl(Control, Int32)

Wywołuje się po dodaniu formantu podrzędnego do Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is added to the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
AddParsedSubObject(Object)

Powiadamia formant serwera o przeanalizowaniu elementu, XML lub HTML, a następnie dodaje element do obiektu formantu serwera ControlCollection .Notifies the server control that an element, either XML or HTML, was parsed, and adds the element to the server control's ControlCollection object.

(Odziedziczone po Control)
ApplyStyleSheetSkin(Page)

Stosuje właściwości stylu zdefiniowane w arkuszu stylów strony do kontrolki.Applies the style properties defined in the page style sheet to the control.

(Odziedziczone po Control)
BeginRenderTracing(TextWriter, Object)

Rozpoczyna śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Begins design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
BuildProfileTree(String, Boolean)

Zbiera informacje o formancie serwera i dostarcza go do Trace właściwości, która będzie wyświetlana po włączeniu śledzenia dla strony.Gathers information about the server control and delivers it to the Trace property to be displayed when tracing is enabled for the page.

(Odziedziczone po Control)
ClearCachedClientID()

Ustawia wartość w pamięci podręcznej ClientID na null .Sets the cached ClientID value to null.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildControlState()

Usuwa informacje o stanie formantu dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwerowej.Deletes the control-state information for the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildState()

Usuwa informacje o stanie widoku i kontroli dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state and control-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearChildViewState()

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich formantów podrzędnych formantu serwera.Deletes the view-state information for all the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
ClearEffectiveClientIDMode()

Ustawia ClientIDMode Właściwość bieżącego wystąpienia kontrolki i wszystkich formantów podrzędnych na Inherit .Sets the ClientIDMode property of the current control instance and of any child controls to Inherit.

(Odziedziczone po Control)
CreateChildControls()

Wywoływane przez platformę strony ASP.NET w celu powiadomienia formantów serwera, które używają implementacji opartej na kompozycjach, do tworzenia wszelkich formantów podrzędnych, które zawierają w przygotowaniu do ponownego ogłaszania lub renderowania.Called by the ASP.NET page framework to notify server controls that use composition-based implementation to create any child controls they contain in preparation for posting back or rendering.

(Odziedziczone po Control)
CreateControlCollection()

Tworzy nowy ControlCollection obiekt do przechowywania formantów podrzędnych (zarówno literału, jak i serwera) formantu serwera.Creates a new ControlCollection object to hold the child controls (both literal and server) of the server control.

(Odziedziczone po Control)
DataBind()

Tworzy powiązanie źródła danych z wywołaną kontrolką serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls.

(Odziedziczone po Control)
DataBind(Boolean)

Tworzy powiązanie źródła danych z wywoływanym formantem serwera i wszystkimi jego kontrolkami podrzędnymi z opcją podniesienia poziomu DataBinding zdarzenia.Binds a data source to the invoked server control and all its child controls with an option to raise the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
DataBindChildren()

Tworzy powiązanie źródła danych z kontrolkami podrzędnymi formantu serwera.Binds a data source to the server control's child controls.

(Odziedziczone po Control)
Dispose()

Umożliwia formantowi serwera przeprowadzenie końcowego oczyszczania przed jego zwolnieniem z pamięci.Enables a server control to perform final clean up before it is released from memory.

(Odziedziczone po Control)
EndRenderTracing(TextWriter, Object)

Przerywa śledzenie danych renderowania w czasie projektowania.Ends design-time tracing of rendering data.

(Odziedziczone po Control)
EnsureChildControls()

Określa, czy formant serwera zawiera kontrolki podrzędne.Determines whether the server control contains child controls. Jeśli tak nie jest, tworzy kontrolki podrzędne.If it does not, it creates child controls.

(Odziedziczone po Control)
EnsureID()

Tworzy identyfikator dla kontrolek, które nie mają przypisanego identyfikatora.Creates an identifier for controls that do not have an identifier assigned.

(Odziedziczone po Control)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
FindControl(String)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określonym id parametrem.Searches the current naming container for a server control with the specified id parameter.

(Odziedziczone po Control)
FindControl(String, Int32)

Wyszukuje w bieżącym kontenerze nazewnictwa dla kontrolki serwera z określoną id i liczbą całkowitą, która jest określona w pathOffset parametrze, który ułatwia wyszukiwanie.Searches the current naming container for a server control with the specified id and an integer, specified in the pathOffset parameter, which aids in the search. Nie należy przesłaniać tej wersji FindControl metody.You should not override this version of the FindControl method.

(Odziedziczone po Control)
Focus()

Ustawia fokus wprowadzania dla kontrolki.Sets input focus to a control.

(Odziedziczone po Control)
GetDesignModeState()

Pobiera dane czasu projektowania dla kontrolki.Gets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetRouteUrl(Object)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL odpowiadający zestawowi parametrów trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, Object)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetRouteUrl(String, RouteValueDictionary)

Pobiera adres URL, który odnosi się do zestawu parametrów trasy i nazwy trasy.Gets the URL that corresponds to a set of route parameters and a route name.

(Odziedziczone po Control)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetUniqueIDRelativeTo(Control)

Zwraca przedznaczoną część UniqueID właściwości określonej kontrolki.Returns the prefixed portion of the UniqueID property of the specified control.

(Odziedziczone po Control)
HasControls()

Określa, czy formant serwera zawiera wszystkie kontrolki podrzędne.Determines if the server control contains any child controls.

(Odziedziczone po Control)
HasEvents()

Zwraca wartość wskazującą czy zdarzenia są rejestrowane dla kontrolki lub wszelkich formantów podrzędnych.Returns a value indicating whether events are registered for the control or any child controls.

(Odziedziczone po Control)
IsLiteralContent()

Określa, czy formant serwera przechowuje tylko zawartość literału.Determines if the server control holds only literal content.

(Odziedziczone po Control)
LoadControlState(Object)

Przywraca informacje o stanie kontroli z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveControlState() metodę.Restores control-state information from a previous page request that was saved by the SaveControlState() method.

(Odziedziczone po Control)
LoadViewState(Object)

Przywraca informacje o stanie widoku z poprzedniego żądania strony, które zostało zapisane przez SaveViewState() metodę.Restores view-state information from a previous page request that was saved by the SaveViewState() method.

(Odziedziczone po WizardStepBase)
MapPathSecure(String)

Pobiera ścieżkę fizyczną, do której jest mapowana ścieżka wirtualna (absolutna lub względna).Retrieves the physical path that a virtual path, either absolute or relative, maps to.

(Odziedziczone po Control)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
OnActivate(EventArgs)

Podnosi Activate zdarzenie View formantu.Raises the Activate event of the View control.

(Odziedziczone po View)
OnBubbleEvent(Object, EventArgs)

Określa, czy zdarzenie dla formantu serwera jest przenoszone do hierarchii kontroli serwera interfejsu użytkownika strony.Determines whether the event for the server control is passed up the page's UI server control hierarchy.

(Odziedziczone po Control)
OnDataBinding(EventArgs)

Podnosi DataBinding zdarzenie.Raises the DataBinding event.

(Odziedziczone po Control)
OnDeactivate(EventArgs)

Podnosi Deactivate zdarzenie View formantu.Raises the Deactivate event of the View control.

(Odziedziczone po View)
OnInit(EventArgs)

Podnosi Init zdarzenie.Raises the Init event.

(Odziedziczone po Control)
OnLoad(EventArgs)

Podnosi OnLoad(EventArgs) zdarzenie.Raises the OnLoad(EventArgs) event.

(Odziedziczone po WizardStepBase)
OnPreRender(EventArgs)

Podnosi PreRender zdarzenie.Raises the PreRender event.

(Odziedziczone po Control)
OnUnload(EventArgs)

Podnosi Unload zdarzenie.Raises the Unload event.

(Odziedziczone po Control)
OpenFile(String)

Pobiera informacje Stream używane do odczytu pliku.Gets a Stream used to read a file.

(Odziedziczone po Control)
RaiseBubbleEvent(Object, EventArgs)

Przypisuje wszystkie źródła zdarzenia i informacje do elementu nadrzędnego formantu.Assigns any sources of the event and its information to the control's parent.

(Odziedziczone po Control)
RemovedControl(Control)

Wywoływana po usunięciu formantu podrzędnego z Controls kolekcji Control obiektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

(Odziedziczone po Control)
Render(HtmlTextWriter)

Wysyła zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Sends server control content to a provided HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po Control)
RenderChildren(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość WizardStepBase formantów podrzędnych kontrolki do określonego HtmlTextWriter obiektu, który zapisuje zawartość, która ma być renderowana na kliencie.Outputs the content of the WizardStepBase control's child controls to the specified HtmlTextWriter object, which writes the content to be rendered on the client.

(Odziedziczone po WizardStepBase)
RenderControl(HtmlTextWriter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu i przechowuje informacje o śledzeniu dla kontrolki, jeśli śledzenie jest włączone.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object and stores tracing information about the control if tracing is enabled.

(Odziedziczone po Control)
RenderControl(HtmlTextWriter, ControlAdapter)

Wyprowadza zawartość kontrolki serwera do podanego HtmlTextWriter obiektu za pomocą podanego ControlAdapter obiektu.Outputs server control content to a provided HtmlTextWriter object using a provided ControlAdapter object.

(Odziedziczone po Control)
ResolveAdapter()

Pobiera adapter sterowania odpowiedzialny za renderowanie określonego formantu.Gets the control adapter responsible for rendering the specified control.

(Odziedziczone po Control)
ResolveClientUrl(String)

Pobiera adres URL, który może być używany przez przeglądarkę.Gets a URL that can be used by the browser.

(Odziedziczone po Control)
ResolveUrl(String)

Konwertuje adres URL na taki, który jest używany na żądającym klienta.Converts a URL into one that is usable on the requesting client.

(Odziedziczone po Control)
SaveControlState()

Zapisuje wszelkie zmiany stanu formantu serwera, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SaveViewState()

Zapisuje dowolny widok kontroli serwera — zmiany stanu, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any server control view-state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

(Odziedziczone po Control)
SetDesignModeState(IDictionary)

Ustawia dane czasu projektowania dla kontrolki.Sets design-time data for a control.

(Odziedziczone po Control)
SetRenderMethodDelegate(RenderMethod)

Przypisuje delegata programu obsługi zdarzeń, aby renderować formant serwera i jego zawartość w jego formancie nadrzędnym.Assigns an event handler delegate to render the server control and its content into its parent control.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the trace data key and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
SetTraceData(Object, Object, Object)

Ustawia dane śledzenia dla śledzenia czasu projektowania danych renderowania przy użyciu obiektu śledzenia, klucza danych śledzenia i wartości danych śledzenia.Sets trace data for design-time tracing of rendering data, using the traced object, the trace data key, and the trace data value.

(Odziedziczone po Control)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Powoduje śledzenie zmian stanu widoku w formancie serwera, aby mogły być przechowywane w obiekcie formantu serwera StateBag .Causes tracking of view-state changes to the server control so they can be stored in the server control's StateBag object. Ten obiekt jest dostępny za pomocą ViewState właściwości.This object is accessible through the ViewState property.

(Odziedziczone po Control)

Zdarzenia

Activate

Występuje, gdy bieżący View formant stanie się aktywnym widokiem.Occurs when the current View control becomes the active view.

(Odziedziczone po View)
DataBinding

Występuje, gdy formant serwera wiąże się ze źródłem danych.Occurs when the server control binds to a data source.

(Odziedziczone po Control)
Deactivate

Występuje, gdy bieżący aktywny View formant stanie się nieaktywny.Occurs when the current active View control becomes inactive.

(Odziedziczone po View)
Disposed

Występuje, gdy formant serwera zostanie wystawiony z pamięci, który jest ostatnim etapem cyklu życia formantu serwera, gdy zażądano strony ASP.NET.Occurs when a server control is released from memory, which is the last stage of the server control lifecycle when an ASP.NET page is requested.

(Odziedziczone po Control)
Init

Występuje po zainicjowaniu formantu serwera, który jest pierwszym krokiem w jego cyklu życia.Occurs when the server control is initialized, which is the first step in its lifecycle.

(Odziedziczone po Control)
Load

Występuje, gdy kontrolka serwera jest załadowana do Page obiektu.Occurs when the server control is loaded into the Page object.

(Odziedziczone po Control)
PreRender

Występuje po Control załadowaniu obiektu, ale przed renderowaniem.Occurs after the Control object is loaded but prior to rendering.

(Odziedziczone po Control)
Unload

Występuje, gdy formant serwera zostanie zwolniony z pamięci.Occurs when the server control is unloaded from memory.

(Odziedziczone po Control)

Jawne implementacje interfejsu

IControlBuilderAccessor.ControlBuilder

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ControlBuilder .For a description of this member, see ControlBuilder.

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.GetDesignModeState()

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetDesignModeState() .For a description of this member, see GetDesignModeState().

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetDesignModeState(IDictionary)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetDesignModeState(IDictionary) .For a description of this member, see SetDesignModeState(IDictionary).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.SetOwnerControl(Control)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SetOwnerControl(Control) .For a description of this member, see SetOwnerControl(Control).

(Odziedziczone po Control)
IControlDesignerAccessor.UserData

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz UserData .For a description of this member, see UserData.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.DataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataBindings .For a description of this member, see DataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IDataBindingsAccessor.HasDataBindings

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasDataBindings .For a description of this member, see HasDataBindings.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.Expressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Expressions .For a description of this member, see Expressions.

(Odziedziczone po Control)
IExpressionsAccessor.HasExpressions

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz HasExpressions .For a description of this member, see HasExpressions.

(Odziedziczone po Control)
IParserAccessor.AddParsedSubObject(Object)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz AddParsedSubObject(Object) .For a description of this member, see AddParsedSubObject(Object).

(Odziedziczone po Control)

Metody rozszerzania

FindDataSourceControl(Control)

Zwraca źródło danych skojarzone z kontrolką danych dla określonej kontrolki.Returns the data source that is associated with the data control for the specified control.

FindFieldTemplate(Control, String)

Zwraca szablon pola dla określonej kolumny w kontenerze nazewnictwa określonego formantu.Returns the field template for the specified column in the specified control's naming container.

FindMetaTable(Control)

Zwraca obiekt obiektu z tabeli dla kontrolki zawierającej dane.Returns the metatable object for the containing data control.

Dotyczy

Zobacz też