DataBoundControl.DataMember Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę listy danych, z którą powiązany jest formant powiązany z danymi, w przypadkach, gdy źródło danych zawiera więcej niż jedną odrębną listę elementów danych.Gets or sets the name of the list of data that the data-bound control binds to, in cases where the data source contains more than one distinct list of data items.

public:
 virtual property System::String ^ DataMember { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.Web.UI.Themeable(false)]
public virtual string DataMember { get; set; }
[<System.Web.UI.Themeable(false)>]
member this.DataMember : string with get, set
Public Overridable Property DataMember As String

Wartość właściwości

String

Nazwa konkretnej listy danych, z którą powiązany jest formant powiązany z danymi, jeśli więcej niż jedna lista jest dostarczana przez kontrolkę źródła danych.The name of the specific list of data that the data-bound control binds to, if more than one list is supplied by a data source control. Wartość domyślna to Empty.The default value is Empty.

Atrybuty

Uwagi

Wartość DataMember właściwości jest przechowywana w stanie widoku.The value of the DataMember property is stored in view state.

Tej właściwości nie można ustawić za pomocą motywów lub motywów arkuszy stylów.This property cannot be set by themes or style sheet themes. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat ThemeableAttribute i ASP.NET motywy i karnacje.For more information, see ThemeableAttribute and ASP.NET Themes and Skins.

Dotyczy