DataBoundControl.GetData Metoda

Definicja

Pobiera DataSourceView obiekt, który jest wykorzystywany przez formant powiązany z danymi do wykonywania operacji na danych.Retrieves a DataSourceView object that the data-bound control uses to perform data operations.

protected:
 virtual System::Web::UI::DataSourceView ^ GetData();
protected virtual System.Web.UI.DataSourceView GetData ();
abstract member GetData : unit -> System.Web.UI.DataSourceView
override this.GetData : unit -> System.Web.UI.DataSourceView
Protected Overridable Function GetData () As DataSourceView

Zwraca

DataSourceView

DataSourceViewCzy formant powiązany z danymi używa do wykonywania operacji na danych.The DataSourceView that the data-bound control uses to perform data operations. Jeśli DataMember Właściwość jest ustawiona, zwracany jest określony, nazwany DataSourceView . w przeciwnym razie DataSourceView jest zwracana wartość domyślna.If the DataMember property is set, a specific, named DataSourceView is returned; otherwise, the default DataSourceView is returned.

Wyjątki

DataSource DataSourceID Właściwości i są ustawione.Both the DataSource and DataSourceID properties are set.

-lub--or- DataMemberWłaściwość jest ustawiona, ale DataSourceView obiekt o tej nazwie nie istnieje.The DataMember property is set but a DataSourceView object by that name does not exist.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak GetData wywoływana jest metoda w celu pobrania DataSourceView obiektu ze skojarzonej kontroli źródła danych, a Select Metoda jest wywoływana w celu pobrania danych.The following code example demonstrates how the GetData method is called to retrieve the DataSourceView object from the associated data source control and the Select method is called to retrieve the data. Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu dostarczonego dla DataBoundControl klasy.This code example is part of a larger example provided for the DataBoundControl class.

protected override void PerformSelect() {      

  // Call OnDataBinding here if bound to a data source using the
  // DataSource property (instead of a DataSourceID), because the
  // databinding statement is evaluated before the call to GetData.    
  if (! IsBoundUsingDataSourceID) {
    OnDataBinding(EventArgs.Empty);
  }      
  
  // The GetData method retrieves the DataSourceView object from 
  // the IDataSource associated with the data-bound control.      
  GetData().Select(CreateDataSourceSelectArguments(), 
    OnDataSourceViewSelectCallback);
  
  // The PerformDataBinding method has completed.
  RequiresDataBinding = false;
  MarkAsDataBound();
  
  // Raise the DataBound event.
  OnDataBound(EventArgs.Empty);
}
Protected Overrides Sub PerformSelect()

  ' Call OnDataBinding here if bound to a data source using the 
  ' DataSource property (instead of a DataSourceID) because the 
  ' data-binding statement is evaluated before the call to GetData.
  If Not IsBoundUsingDataSourceID Then
    OnDataBinding(EventArgs.Empty)
  End If

  ' The GetData method retrieves the DataSourceView object from the 
  ' IDataSource associated with the data-bound control.      
  GetData().Select(CreateDataSourceSelectArguments(), _
    AddressOf OnDataSourceViewSelectCallback)

  ' The PerformDataBinding method has completed.
  RequiresDataBinding = False
  MarkAsDataBound()

  ' Raise the DataBound event.
    OnDataBound(EventArgs.Empty)

End Sub

Uwagi

GetDataMetoda pobiera DataSourceView obiekt ze skojarzonego formantu źródła danych przez wywołanie GetDataSource metody.The GetData method retrieves a DataSourceView object from the associated data source control by calling the GetDataSource method. Jeśli DataSource właściwość służy do identyfikowania źródła danych, DataSourceView tworzony jest obiekt domyślny.If the DataSource property is used to identify a data source, a default DataSourceView object is created.

Dotyczy

Zobacz też