DataBoundControl.GetDataSource Metoda

Definicja

Pobiera IDataSource interfejs, z którym skojarzona jest kontrolka powiązane z danymi, jeśli istnieje.Retrieves the IDataSource interface that the data-bound control is associated with, if any.

protected:
 virtual System::Web::UI::IDataSource ^ GetDataSource();
protected virtual System.Web.UI.IDataSource GetDataSource ();
abstract member GetDataSource : unit -> System.Web.UI.IDataSource
override this.GetDataSource : unit -> System.Web.UI.IDataSource
Protected Overridable Function GetDataSource () As IDataSource

Zwraca

IDataSource

IDataSourceReprezentuje źródło danych identyfikowane przez DataSourceID .An IDataSource that represents the data source identified by DataSourceID.

Wyjątki

Formant identyfikowany przez DataSourceID Właściwość nie istnieje w bieżącym kontenerze.The control identified by the DataSourceID property does not exist in the current container.

-lub--or- Formant identyfikowany przez DataSourceID Właściwość nie implementuje IDataSource interfejsu.The control identified by the DataSourceID property does not implement the IDataSource interface.

Uwagi

GetDataMetoda wywołuje GetDataSource wewnętrznie metodę.The GetData method calls the GetDataSource method internally. Poprawne IDataSource wystąpienie jest pobierane przez te dwie metody i są buforowane przez DataBoundControl obiekt do momentu, gdy OnDataPropertyChanged Metoda sygnalizuje, że źródło danych uległo zmianie.A valid IDataSource instance is retrieved by these two methods and is cached by the DataBoundControl object until the OnDataPropertyChanged method signals that the data source has changed.

Dotyczy

Zobacz też