DataBoundControl.IsUsingModelBinders Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy powiązanie modelu jest w użyciu.Gets a value that indicates whether model binding is in use.

protected:
 virtual property bool IsUsingModelBinders { bool get(); };
protected override bool IsUsingModelBinders { get; }
member this.IsUsingModelBinders : bool
Protected Overrides ReadOnly Property IsUsingModelBinders As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

trueJeśli powiązanie modelu jest w użyciu; w przeciwnym razie false .true if model binding is in use; otherwise, false.

Uwagi

Aby zapoznać się z serią samouczków na temat używania powiązania modelu z formularzami sieci Web, zobacz powiązanie modelu i formularze sieci Web.For a tutorial series on using model binding with Web Forms, see Model Binding and Web Forms.

Dotyczy