DataBoundControl.OnPagePreLoad(Object, EventArgs) Metoda

Definicja

Ustawia stan zainicjowany formantu powiązanego z danymi przed załadowaniem formantu.Sets the initialized state of the data-bound control before the control is loaded.

protected:
 override void OnPagePreLoad(System::Object ^ sender, EventArgs ^ e);
protected override void OnPagePreLoad (object sender, EventArgs e);
override this.OnPagePreLoad : obj * EventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnPagePreLoad (sender As Object, e As EventArgs)

Parametry

sender
Object

Page, Który spowodował zdarzenie.The Page that raised the event.

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

OnPagePreLoadMetoda jest zastępowana przez DataBoundControl klasę, aby ustawić BaseDataBoundControl.RequiresDataBinding Właściwość na true w przypadkach, gdy żądanie HTTP jest stanem ogłaszania zwrotnego, ale formant powiązany z danymi nie został jeszcze powiązany.The OnPagePreLoad method is overridden by the DataBoundControl class to set the BaseDataBoundControl.RequiresDataBinding property to true in cases where the HTTP request is a postback and view state is enabled but the data-bound control has not yet been bound. Ten scenariusz jest typowy w przypadku formantów, takich jak Wizard i MultiView , gdzie widoczność kontrolki jest zmieniana w czasie wykonywania.This scenario is common with controls such as Wizard and MultiView, where the visibility of the control is changed at run time.

Dotyczy

Zobacz też