DataBoundControl.SaveViewState Metoda

Definicja

Zapisuje wszystkie zmiany stanu widoku, które wystąpiły od momentu, gdy strona została opublikowana na serwerze.Saves any view-state changes that have occurred since the time the page was posted back to the server.

protected:
 override System::Object ^ SaveViewState();
protected override object SaveViewState ();
override this.SaveViewState : unit -> obj
Protected Overrides Function SaveViewState () As Object

Zwraca

Object

Bieżący stan widoku formantu.The control's current view state. Jeśli nie ma stanu widoku skojarzonego z kontrolką, ta metoda zwraca null .If there is no view state associated with the control, this method returns null.

Dotyczy