DataBoundControl.SelectArguments Właściwość

Definicja

Pobiera DataSourceSelectArguments obiekt, który jest wykorzystywany przez formant powiązany z danymi podczas pobierania danych z kontrolki źródła danych.Gets a DataSourceSelectArguments object that the data-bound control uses when retrieving data from a data source control.

protected:
 property System::Web::UI::DataSourceSelectArguments ^ SelectArguments { System::Web::UI::DataSourceSelectArguments ^ get(); };
protected System.Web.UI.DataSourceSelectArguments SelectArguments { get; }
member this.SelectArguments : System.Web.UI.DataSourceSelectArguments
Protected ReadOnly Property SelectArguments As DataSourceSelectArguments

Wartość właściwości

DataSourceSelectArguments

DataSourceSelectArgumentsWartość używana przez formant powiązany z danymi do pobierania danych.A DataSourceSelectArguments value used by the data-bound control to retrieve data. Wartość domyślna to Empty.The default is Empty.

Uwagi

SelectArgumentsWłaściwość wywołuje CreateDataSourceSelectArguments metodę w celu utworzenia DataSourceSelectArguments obiektu domyślnego.The SelectArguments property calls the CreateDataSourceSelectArguments method to create a default DataSourceSelectArguments object.

Dotyczy

Zobacz też