DataControlCellType Wyliczenie

Definicja

Opisuje funkcję DataControlFieldCell obiektu.Describes the function of a DataControlFieldCell object.

public enum class DataControlCellType
public enum DataControlCellType
type DataControlCellType = 
Public Enum DataControlCellType
Dziedziczenie
DataControlCellType

Pola

DataCell 2

A DataControlFieldCell , który zawiera dane.A DataControlFieldCell that contains data.

1

To DataControlFieldCell jest komórka stopki tabeli.A DataControlFieldCell that is the footer cell of a table. Elementy w komórce nie są powiązane z danymi.Items in the cell are not bound to data.

Header 0

DataControlFieldCellJest to komórka nagłówka tabeli.A DataControlFieldCell that is the header cell of a table. Elementy w komórce nie są powiązane z danymi.Items in the cell are not bound to data.

Uwagi

DataControlFieldobiekty i kontrolki powiązane z danymi, które używają ich DataControlCellType do identyfikowania typu komórki, a w związku z tym jakie atrybuty powinny być używane podczas renderowania.DataControlField objects and the data-bound controls that use them use the DataControlCellType enumeration to identify the type of cell, and therefore what attributes it should have when rendered. Typ komórki DataCell identyfikuje komórkę powiązaną z danymi w GridView DetailsView kontrolce lub, natomiast komórki nagłówka i stopki identyfikują typy komórek, które nie są powiązane z danymi, które zawierają inną zawartość niepowiązaną z danymi.The DataCell cell type identifies a data-bound cell in a GridView or DetailsView control, whereas the Header and Footer cells identify cell types that are not bound data cells that contain other, non-data-bound content.

Dotyczy

Zobacz też