DataKey.SaveViewState Metoda

Definicja

Zapisuje bieżący stan DataKey widoku obiektu.

protected:
 virtual System::Object ^ SaveViewState();
protected virtual object SaveViewState ();
abstract member SaveViewState : unit -> obj
override this.SaveViewState : unit -> obj
Protected Overridable Function SaveViewState () As Object

Zwraca

Object

Obiekt Object , który zawiera zapisany stan DataKey obiektu.

Uwagi

Metoda SaveViewState jest metodą pomocnika używaną przez DataKey klasę do zapisywania stanu obiektu.

Uwaga

Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów kontrolek.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas rozszerzania DataKey klasy można zastąpić tę metodę, aby zaimplementować własną procedurę w celu zapisania stanu widoku dla obiektu.

Dotyczy

Zobacz też