DataKeyArray(ArrayList) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataKeyArray.

public:
 DataKeyArray(System::Collections::ArrayList ^ keys);
public DataKeyArray (System.Collections.ArrayList keys);
new System.Web.UI.WebControls.DataKeyArray : System.Collections.ArrayList -> System.Web.UI.WebControls.DataKeyArray
Public Sub New (keys As ArrayList)

Parametry

keys
ArrayList

Obiekt ArrayList , DataKey za pomocą którego ma zostać wypełniona kolekcja.

Uwagi

Użyj tego konstruktora, aby zainicjować nowe wystąpienie DataKeyArray klasy przy użyciu określonego ArrayList obiektu. Obiekt ArrayList zawiera DataKey obiekty, za pomocą których należy wypełnić kolekcję.

Dotyczy

Zobacz też