DataKeyArray.IStateManager.TrackViewState Metoda

Definicja

Oznacza punkt początkowy, w którym należy rozpocząć śledzenie i zapisywanie zmian stanu widoku w DataKeyArray obiekcie.

 virtual void System.Web.UI.IStateManager.TrackViewState() = System::Web::UI::IStateManager::TrackViewState;
void IStateManager.TrackViewState ();
abstract member System.Web.UI.IStateManager.TrackViewState : unit -> unit
override this.System.Web.UI.IStateManager.TrackViewState : unit -> unit
Sub TrackViewState () Implements IStateManager.TrackViewState

Implementuje

Uwagi

Ta metoda jest zastępowana, aby oznaczyć punkt początkowy, w którym należy rozpocząć śledzenie i zapisywanie zmian w DataKeyArray obiekcie w ramach stanu widoku obiektu.

Dotyczy

Zobacz też