DataList.Items Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję DataListItem obiektów reprezentujących poszczególne elementy w formancie.Gets a collection of DataListItem objects representing the individual items within the control.

public:
 virtual property System::Web::UI::WebControls::DataListItemCollection ^ Items { System::Web::UI::WebControls::DataListItemCollection ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual System.Web.UI.WebControls.DataListItemCollection Items { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Items : System.Web.UI.WebControls.DataListItemCollection
Public Overridable ReadOnly Property Items As DataListItemCollection

Wartość właściwości

DataListItemCollection

A DataListItemCollection , który zawiera kolekcję DataListItem obiektów reprezentujących poszczególne elementy w DataList formancie.A DataListItemCollection that contains a collection of DataListItem objects representing the individual items within the DataList control.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać Items kolekcji do wyświetlania elementów w DataList formancie.The following code example demonstrates how to use the Items collection to display the items in the DataList control.

Uwaga

Poniższy przykład kodu używa modelu kodu jednoplikowego i może nie działa poprawnie, jeśli jest kopiowany bezpośrednio do pliku związanego z kodem.The following code sample uses the single-file code model and may not work correctly if copied directly into a code-behind file. Ten przykład kodu musi być skopiowany do pustego pliku tekstowego, który ma rozszerzenie. aspx.This code sample must be copied into an empty text file that has an .aspx extension. Aby uzyskać więcej informacji na temat modelu kodu formularzy sieci Web, zobacz ASP.NET Web Forms Code Model.For more information on the Web Forms code model, see ASP.NET Web Forms Page Code Model.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script language = "C#" runat="server">
 
   ICollection CreateDataSource() 
   {
     DataTable dt = new DataTable();
     DataRow dr;
 
     dt.Columns.Add(new DataColumn("StringValue", typeof(string)));
 
     for (int i = 0; i < 10; i++) 
     {
      dr = dt.NewRow();
      dr[0] = "Item " + i.ToString();
      dt.Rows.Add(dr);
     }
 
     DataView dv = new DataView(dt);
     return dv;
   }
 
   void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
   {
     if (!IsPostBack) 
     {
      DataList1.DataSource = CreateDataSource();
      DataList1.DataBind();
     }
   }
 
   void Button_Click(Object sender, EventArgs e)
   { 
     if (DataList1.Items.Count > 0)
     {
      Label1.Text = "The Items collection contains: <br />";

      foreach(DataListItem item in DataList1.Items)
      {
    
        Label1.Text += ((DataBoundLiteralControl)item.Controls[0]).Text +
               "<br />";
      }
     }
   } 
 
  </script>
 
<head runat="server">
  <title>DataList Items Example</title>
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>DataList Items Example</h3>
 
   <asp:DataList id="DataList1" runat="server"
      BorderColor="black"
      CellPadding="3"
      Font-Names="Verdana"
      Font-Size="8pt">

     <HeaderStyle BackColor="#aaaadd">
     </HeaderStyle>

     <AlternatingItemStyle BackColor="Gainsboro">
     </AlternatingItemStyle>

     <HeaderTemplate>

      Items

     </HeaderTemplate>
        
     <ItemTemplate>

      <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "StringValue") %>

     </ItemTemplate>
 
   </asp:DataList>

    <br /><br />

   <asp:Button id="Button1"
      Text="Display Contents of Items Collection"
      OnClick="Button_Click"
      runat="server"/>
 
   <br /><br />

   <asp:Label id="Label1"
      runat="server"/>
 
  </form>
 
</body>
</html>
  
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <script language = "VB" runat="server">
  Function CreateDataSource() As ICollection
    Dim dt As New DataTable()
    Dim dr As DataRow
    
    dt.Columns.Add(New DataColumn("StringValue", GetType(String)))
    
    Dim i As Integer
    For i = 0 To 9
      dr = dt.NewRow()
      dr(0) = "Item " & i.ToString()
      dt.Rows.Add(dr)
    Next i
    
    Dim dv As New DataView(dt)
    Return dv
  End Function 'CreateDataSource


  Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)
    If Not IsPostBack Then
      DataList1.DataSource = CreateDataSource()
      DataList1.DataBind()
    End If
  End Sub 'Page_Load


  Sub Button_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    If DataList1.Items.Count > 0 Then
      Label1.Text = "The Items collection contains: <br />"
      
      Dim item As DataListItem
      For Each item In DataList1.Items
        
        Label1.Text += CType(item.Controls(0), DataBoundLiteralControl).Text & "<br />"
      Next item
    End If
  End Sub 'Button_Click
  </script>
 
<head runat="server">
  <title>DataList Items Example</title>
</head>
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>DataList Items Example</h3>
 
   <asp:DataList id="DataList1" runat="server"
      BorderColor="black"
      CellPadding="3"
      Font-Names="Verdana"
      Font-Size="8pt">

     <HeaderStyle BackColor="#aaaadd">
     </HeaderStyle>

     <AlternatingItemStyle BackColor="Gainsboro">
     </AlternatingItemStyle>

     <HeaderTemplate>

      Items

     </HeaderTemplate>
        
     <ItemTemplate>

      <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "StringValue") %>

     </ItemTemplate>
 
   </asp:DataList>

    <br /><br />

   <asp:Button id="Button1"
      Text="Display Contents of Items Collection"
      OnClick="Button_Click"
      runat="server"/>
 
   <br /><br />

   <asp:Label id="Label1"
      runat="server"/>
 
  </form>
 
</body>
</html>
  

Uwagi

Użyj Items kolekcji, aby programowo sterować elementami w DataList formancie.Use the Items collection to programmatically control the items in the DataList control. ItemsKolekcja nie zawiera żadnych metod dodawania lub usuwania elementów do kolekcji.The Items collection does not provide any methods to add or remove items to the collection. Można jednak kontrolować zawartość elementu, dostarczając procedurę obsługi dla ItemCreated zdarzenia.However, you can control the contents of an item by providing a handler for the ItemCreated event.

Uwaga

Tylko elementy powiązane ze źródłem danych są zawarte w Items kolekcji.Only items bound to the data source are contained in the Items collection. Nagłówek, stopka i separator nie są uwzględnione w kolekcji.The header, footer, and separator are not included in the collection.

Dotyczy

Zobacz też