DataListItem.CreateControlStyle Metoda

Definicja

Tworzy TableItemStyle obiekt dla DataListItem kontrolki, który zawiera właściwości stylu kontrolki.Creates a TableItemStyle object for the DataListItem control, which contains the style properties for the control.

protected:
 override System::Web::UI::WebControls::Style ^ CreateControlStyle();
protected override System.Web.UI.WebControls.Style CreateControlStyle ();
override this.CreateControlStyle : unit -> System.Web.UI.WebControls.Style
Protected Overrides Function CreateControlStyle () As Style

Zwraca

Style

A TableItemStyle , który zawiera właściwości stylu kontrolki.A TableItemStyle that contains the style properties of the control.

Uwagi

Ta metoda jest używana głównie przez deweloperów formantów podczas rozszerzania funkcjonalności DataListItem formantu.This method is primarily used by control developers, when extending the functionality of the DataListItem control.

Dotyczy