DataListItem.OnBubbleEvent(Object, EventArgs) Metoda

Definicja

Określa, czy zdarzenie dla kontrolki jest przenoszone do hierarchii kontroli serwera.Determines whether the event for the control is passed up the server control hierarchy.

protected:
 override bool OnBubbleEvent(System::Object ^ source, EventArgs ^ e);
protected override bool OnBubbleEvent (object source, EventArgs e);
override this.OnBubbleEvent : obj * EventArgs -> bool
Protected Overrides Function OnBubbleEvent (source As Object, e As EventArgs) As Boolean

Parametry

source
Object

Źródło zdarzenia.The source of the event.

e
EventArgs

EventArgsObiekt, który zawiera dane zdarzenia.An EventArgs object that contains the event data.

Zwraca

Boolean

true Jeśli zdarzenie zostało anulowane; w przeciwnym razie false .true if the event has been canceled; otherwise, false.

Uwagi

Ta metoda jest używana głównie przez kontrolowanie deweloperów podczas rozszerzania funkcjonalności DataListItem formantu.This method is used primarily by control developers when extending the functionality of the DataListItem control.

Dotyczy

Zobacz też