DataListItem.RenderItem(HtmlTextWriter, Boolean, Boolean) Metoda

Definicja

Wyświetla DataListItem obiekt na kliencie.Displays the DataListItem object on the client.

public:
 virtual void RenderItem(System::Web::UI::HtmlTextWriter ^ writer, bool extractRows, bool tableLayout);
public virtual void RenderItem (System.Web.UI.HtmlTextWriter writer, bool extractRows, bool tableLayout);
abstract member RenderItem : System.Web.UI.HtmlTextWriter * bool * bool -> unit
override this.RenderItem : System.Web.UI.HtmlTextWriter * bool * bool -> unit
Public Overridable Sub RenderItem (writer As HtmlTextWriter, extractRows As Boolean, tableLayout As Boolean)

Parametry

writer
HtmlTextWriter

HtmlTextWriterObiekt, który zawiera strumień wyjściowy do renderowania na kliencie.A HtmlTextWriter object that contains the output stream for rendering on the client.

extractRows
Boolean

true Aby wyodrębnić wiersze; w przeciwnym razie false .true to extract rows; otherwise false.

tableLayout
Boolean

true Aby wyświetlić jako tabelę; w przeciwnym razie false .true to display as a table; otherwise false.

Uwagi

Użyj RenderItem metody, aby wyświetlić DataListItem obiekt na kliencie.Use the RenderItem method to display the DataListItem object on the client.

Dotyczy

Zobacz też