DataListItem.SetItemType(ListItemType) Metoda

Definicja

Ustawia bieżącą ItemType Właściwość dla DataListItem kontrolki.Sets the current ItemType property for the DataListItem control.

protected public:
 virtual void SetItemType(System::Web::UI::WebControls::ListItemType itemType);
protected internal virtual void SetItemType (System.Web.UI.WebControls.ListItemType itemType);
abstract member SetItemType : System.Web.UI.WebControls.ListItemType -> unit
override this.SetItemType : System.Web.UI.WebControls.ListItemType -> unit
Protected Friend Overridable Sub SetItemType (itemType As ListItemType)

Parametry

itemType
ListItemType

ListItemTypeWartość.A ListItemType value.

Uwagi

Ta metoda jest używana głównie przez kontrolowanie deweloperów podczas rozszerzania funkcjonalności DataListItem formantu.This method is used primarily by control developers when extending the functionality of a DataListItem control.

Dotyczy

Zobacz też