DataListItem.IDataItemContainer.DataItem Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz DataItem .For a description of this member, see DataItem.

property System::Object ^ System::Web::UI::IDataItemContainer::DataItem { System::Object ^ get(); };
object System.Web.UI.IDataItemContainer.DataItem { get; }
member this.System.Web.UI.IDataItemContainer.DataItem : obj
 ReadOnly Property DataItem As Object Implements IDataItemContainer.DataItem

Wartość właściwości

Object

ObjectReprezentuje wartość używaną podczas wykonywania operacji powiązania danych.An Object that represents the value to use when data-binding operations are performed.

Implementuje

Uwagi

Zazwyczaj należy użyć DataListItem.DataItem właściwości, aby pobrać obiekt danych dla DataListItem obiektu.Typically, you should use the DataListItem.DataItem property to retrieve the data object for a DataListItem object.

IDataItemContainer.DataItemElement członkowski jest jawną implementacją elementu członkowskiego interfejsu.The IDataItemContainer.DataItem member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy DataListItem wystąpienie jest rzutowane do IDataItemContainer interfejsu.It can be used only when the DataListItem instance is cast to an IDataItemContainer interface.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Aby zdefiniować implementację niestandardową na potrzeby pobierania obiektu danych dla elementu DataListItem , Zastąp DataItem element członkowski.To define a custom implementation for retrieving the data object for a DataListItem, override the DataItem member. Jawna implementacja interfejsu używa DataItem właściwości, aby pobrać skojarzony obiekt danych.The explicit interface implementation uses the DataItem property to retrieve the associated data object.

Dotyczy

Zobacz też