DayRenderEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która obsługuje DayRender zdarzenie Calendar formantu.Represents the method that handles the DayRender event of the Calendar control.

public delegate void DayRenderEventHandler(System::Object ^ sender, DayRenderEventArgs ^ e);
public delegate void DayRenderEventHandler(object sender, DayRenderEventArgs e);
type DayRenderEventHandler = delegate of obj * DayRenderEventArgs -> unit
Public Delegate Sub DayRenderEventHandler(sender As Object, e As DayRenderEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia.The source of the event.

e
DayRenderEventArgs

A DayRenderEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A DayRenderEventArgs that contains the event data.

Dziedziczenie
DayRenderEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak określić i zakodować procedurę obsługi DayRender zdarzenia, aby kolor tła był żółty dla dni w wyświetlonym miesiącu.The following code example demonstrates how to specify and code a handler for the DayRender event to make the background color yellow for the days in the displayed month. Pokazano również, jak dostosować zawartość komórki, dodając System.Web.UI.LiteralControl kontrolkę do komórki.It also demonstrates how to customize the contents of a cell by adding a System.Web.UI.LiteralControl control to the cell.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>DayRender Event Example</title>
<script language="C#" runat="server">
  
   void DayRender(Object source, DayRenderEventArgs e) 
   {

     // Change the background color of the days in the month
     // to yellow.
     if (!e.Day.IsOtherMonth && !e.Day.IsWeekend)
      e.Cell.BackColor=System.Drawing.Color.Yellow;

     // Add custom text to cell in the Calendar control.
     if (e.Day.Date.Day == 18)
      e.Cell.Controls.Add(new LiteralControl("<br />Holiday"));

   }

  </script>
 
</head>
 
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>DayRender Event Example</h3>
 
   <asp:Calendar id="calendar1" 
          OnDayRender="DayRender"
          runat="server">

     <WeekendDayStyle BackColor="gray">
     </WeekendDayStyle>

   </asp:Calendar>
          
  </form>
     
</body>
</html>
  
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>DayRender Event Example</title>
<script language="VB" runat="server">
  
    Sub DayRender(source As Object, e As DayRenderEventArgs)
      
      ' Change the background color of the days in the month
      ' to yellow.
      If Not e.Day.IsOtherMonth And Not e.Day.IsWeekend Then
        e.Cell.BackColor = System.Drawing.Color.Yellow
      End If 
      ' Add custom text to cell in the Calendar control.
      If e.Day.Date.Day = 18 Then
        e.Cell.Controls.Add(New LiteralControl(ChrW(60) & "br" & ChrW(62) & "Holiday"))
      End If 
    End Sub 'DayRender 

  </script>
 
</head>
 
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>DayRender Event Example</h3>
 
   <asp:Calendar id="calendar1" 
          OnDayRender="DayRender"
          runat="server">

     <WeekendDayStyle BackColor="gray">
     </WeekendDayStyle>

   </asp:Calendar>
          
  </form>
     
</body>
</html>
  
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Calendar DayRender Example</title>
<script runat="server">
  
   void DayRender(Object sender, DayRenderEventArgs e) 
   {

     // Change the background color of the days in the month
     // to yellow.
     if (!e.Day.IsOtherMonth && !e.Day.IsWeekend)
     {
      e.Cell.BackColor=System.Drawing.Color.Yellow;
     }

     // Add custom text to cell in the Calendar control.
     if (e.Day.Date.Day == 18)
     {
      e.Cell.Controls.Add(new LiteralControl("<br />Holiday"));
     }

   }

   void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
   {

     // Manually register the event-handling method for the DayRender 
     // event of the Calendar control.
     Calendar1.DayRender += new DayRenderEventHandler(this.DayRender);

   }

  </script>
 
</head>
 
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>Calendar DayRender Example</h3>
 
   <asp:Calendar id="Calendar1" 
          runat="server">

     <WeekendDayStyle BackColor="gray">
     </WeekendDayStyle>

   </asp:Calendar>
          
  </form>
     
</body>
</html>
  
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>Calendar DayRender Example</title>
<script runat="server">
  
   Sub DayRender(sender as Object, e As DayRenderEventArgs) 

     ' Change the background color of the days in the month
     ' to yellow.
     If (Not e.Day.IsOtherMonth) And (Not e.Day.IsWeekend) Then
    
      e.Cell.BackColor=System.Drawing.Color.Yellow
     
     End If

     ' Add custom text to cell in the Calendar control.
     If e.Day.Date.Day = 18 Then
     
      e.Cell.Controls.Add(New LiteralControl("<br />Holiday"))
     
     End If

   End Sub

   Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)

     ' Manually register the event-handling method for the DayRender 
     ' event of the Calendar control.
     AddHandler Calendar1.DayRender, AddressOf DayRender

   End Sub

  </script>
 
</head>
 
<body>
 
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>Calendar DayRender Example</h3>
 
   <asp:Calendar id="Calendar1" 
          runat="server">

     <WeekendDayStyle BackColor="gray">
     </WeekendDayStyle>

   </asp:Calendar>
          
  </form>
     
</body>
</html>
  

Uwagi

Chociaż powiązanie danych nie jest obsługiwane dla Calendar formantu, można modyfikować zawartość i formatowanie poszczególnych komórek daty.Although data binding is not supported for the Calendar control, it is possible to modify the content and formatting of the individual date cells. Przed Calendar wyświetleniem formantu na stronie sieci Web tworzy i asembleruje składniki wchodzące w skład formantu.Before the Calendar control is displayed on a Web page, it creates and assembles the components that make up the control. DayRenderZdarzenie jest zgłaszane, gdy każda komórka daty w Calendar formancie zostanie utworzona.The DayRender event is raised when each date cell in the Calendar control is created. Możesz kontrolować zawartość i formatowanie komórki daty, gdy zostanie ona utworzona, dostarczając kod w programie obsługi zdarzeń dla DayRender zdarzenia.You can control the contents and formatting of a date cell when it is created by providing code in the event handler for the DayRender event. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania zawartości komórki Date, zobacz OnDayRender .For more information on customizing the contents of a date cell, see OnDayRender.

Podczas tworzenia DayRenderEventHandler delegata należy określić metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie.When you create a DayRenderEventHandler delegate, you identify the method that will handle the event. Aby skojarzyć zdarzenie z programem obsługi zdarzeń, Dodaj wystąpienie delegata do zdarzenia.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Program obsługi zdarzeń jest wywoływany przy każdym wystąpieniu zdarzenia, o ile nie usunięto delegata.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Aby uzyskać więcej informacji na temat delegatów obsługi zdarzeń, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about event handler delegates, see Handling and Raising Events.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też