DetailsView.PageIndexChanging Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie PageIndex zmieniona przed operacją stronicowania.Occurs when the value of the PageIndex property changes before a paging operation.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::DetailsViewPageEventHandler ^ PageIndexChanging;
public event System.Web.UI.WebControls.DetailsViewPageEventHandler PageIndexChanging;
member this.PageIndexChanging : System.Web.UI.WebControls.DetailsViewPageEventHandler 
Public Custom Event PageIndexChanging As DetailsViewPageEventHandler 

Typ zdarzenia

DetailsViewPageEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób użycia PageIndexChanging zdarzenia w celu anulowania operacji stronicowania.The following code example demonstrates how to use the PageIndexChanging event to cancel a paging operation.


<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">


  void CustomerDetailView_ItemCommand(Object sender, 
   DetailsViewCommandEventArgs e)
  {
    // Clear the error message if the user cancels the edit 
    // operation.
    if (e.CommandName == "Cancel")
    {
      ErrorMessageLabel.Text = "";
    }
  }

  protected void CustomerDetailView_PageIndexChanging(
   object sender, DetailsViewPageEventArgs e)
  {
    // Cancel the paging operation if the user tries to 
    // navigate to another record while in edit mode.
    if (CustomerDetailView.CurrentMode == DetailsViewMode.Edit)
    {
      e.Cancel = true;
      // Display an error message.
      ErrorMessageLabel.Text = 
       "You cannot navigate to another record while in edit mode.";
    }

  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>
      DetailsView CurrentMode Example</title>
</head>
<body>
  <form id="Form1" runat="server">
    <h3>
      DetailsView CurrentMode Example</h3>
    <asp:DetailsView ID="CustomerDetailView" 
     DataSourceID="DetailsViewSource" 
     AutoGenerateRows="true"
     AutoGenerateEditButton="true" 
     DataKeyNames="CustomerID" 
     GridLines="Both" 
     AllowPaging="true"
     OnItemCommand="CustomerDetailView_ItemCommand" 
     runat="server" 
     OnPageIndexChanging="CustomerDetailView_PageIndexChanging">
     
     <HeaderStyle BackColor="Navy" ForeColor="White" />
    </asp:DetailsView>
    
    <br />
    
    <asp:Label ID="ErrorMessageLabel" 
     ForeColor="Red" runat="server" />
    
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
    <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
    <!-- from the web.config file.              -->
    <asp:SqlDataSource ID="DetailsViewSource" runat="server" 
     ConnectionString=
      "<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
     InsertCommand="INSERT INTO [Customers]([CustomerID],
      [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country]) 
      VALUES (@CustomerID, @CompanyName, @Address, @City, 
      @PostalCode, @Country)"
     SelectCommand="Select [CustomerID], [CompanyName], 
      [Address], [City], [PostalCode], [Country] From 
      [Customers]">
    </asp:SqlDataSource>
  </form>
</body>
</html>

<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">


  Sub CustomerDetailView_ItemCommand(ByVal sender As Object, _
   ByVal e As DetailsViewCommandEventArgs)
    ' Clear the error message if the user cancels the edit 
    ' operation.
    If e.CommandName = "Cancel" Then
      ErrorMessageLabel.Text = ""
    End If
  End Sub

  Protected Sub CustomerDetailView_PageIndexChanging( _
  ByVal sender As Object, ByVal e As DetailsViewPageEventArgs)
    ' Cancel the paging operation if the user tries to navigate 
    ' to another record while in edit mode.
    If CustomerDetailView.CurrentMode = DetailsViewMode.Edit Then
      e.Cancel = True
      ' Display an error message.
      ErrorMessageLabel.Text = _
        "You cannot navigate to another record while in edit mode."
    End If
  End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>
      DetailsView CurrentMode Example</title>
</head>
<body>
  <form id="Form1" runat="server">
    <h3>
      DetailsView CurrentMode Example</h3>
    <asp:DetailsView ID="CustomerDetailView" 
     DataSourceID="DetailsViewSource" 
     AutoGenerateRows="true"
     AutoGenerateEditButton="true" 
     DataKeyNames="CustomerID" 
     GridLines="Both" 
     AllowPaging="true"
     OnItemCommand="CustomerDetailView_ItemCommand" 
     runat="server" 
     OnPageIndexChanging="CustomerDetailView_PageIndexChanging">
     
     <HeaderStyle BackColor="Navy" ForeColor="White" />
    </asp:DetailsView>
    
    <br />
    
    <asp:Label ID="ErrorMessageLabel" 
     ForeColor="Red" runat="server" />
    
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
    <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
    <!-- from the web.config file.              -->
    <asp:SqlDataSource ID="DetailsViewSource" runat="server" 
     ConnectionString=
      "<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
     InsertCommand="INSERT INTO [Customers]([CustomerID],
      [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country]) 
      VALUES (@CustomerID, @CompanyName, @Address, @City, 
      @PostalCode, @Country)"

     SelectCommand="Select [CustomerID], [CompanyName], 
      [Address], [City], [PostalCode], [Country] From 
      [Customers]">
    </asp:SqlDataSource>
  </form>
</body>
</html>

Uwagi

DetailsViewFormant wywołuje PageIndexChanging zdarzenie, gdy kliknięto przycisk modułu stronicowania (przycisk z CommandName właściwością ustawioną na "Strona") wewnątrz kontrolki, ale zanim DetailsView kontrolka przechwytuje operację stronicowania.The DetailsView control raises the PageIndexChanging event when a pager button (a button with its CommandName property set to "Page") within the control is clicked, but before the DetailsView control handles the paging operation. Dzięki temu można podać procedurę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową, taką jak anulowanie operacji stronicowania, gdy wystąpi zdarzenie.This allows you to provide an event handler that performs a custom routine, such as canceling the paging operation, whenever this event occurs.

Uwaga

To zdarzenie nie jest wywoływane, gdy użytkownik programowo ustawi PageIndex Właściwość.This event is not raised when you programmatically set the PageIndex property.

Przyciski modułu stronicowania są zwykle zlokalizowane w wierszu modułu stronicowania DetailsView kontrolki.Pager buttons are usually located in the pager row of a DetailsView control.

DetailsViewPageEventArgsObiekt jest przesyłany do procedury obsługi zdarzeń, co pozwala określić indeks strony wybranej przez użytkownika i wskazać, że operacja stronicowania powinna zostać anulowana.A DetailsViewPageEventArgs object is passed to the event handler, which allows you to determine the index of the page selected by the user and to indicate that the paging operation should be canceled. Aby określić indeks strony wybranej przez użytkownika, należy użyć NewPageIndex właściwości.To determine the index of the page selected by the user, use the NewPageIndex property. Aby anulować operację stronicowania, ustaw Cancel Właściwość DetailsViewPageEventArgs obiektu na true .To cancel the paging operation, set the Cancel property of the DetailsViewPageEventArgs object to true.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też