DetailsViewPageEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia PageIndexChanging.Provides data for the PageIndexChanging event.

public ref class DetailsViewPageEventArgs : System::ComponentModel::CancelEventArgs
public class DetailsViewPageEventArgs : System.ComponentModel.CancelEventArgs
type DetailsViewPageEventArgs = class
  inherit CancelEventArgs
Public Class DetailsViewPageEventArgs
Inherits CancelEventArgs
Dziedziczenie
DetailsViewPageEventArgs

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać DetailsViewPageEventArgs obiektu przekazaną do procedury obsługi zdarzeń, PageIndexChanging Aby anulować operację stronicowania, gdy użytkownik próbuje przejść do innej strony, gdy DetailsView kontrolka jest w trybie edycji.The following code example demonstrates how to use the DetailsViewPageEventArgs object passed to the event handler for the PageIndexChanging event to cancel a paging operation when the user attempts to navigate to another page while the DetailsView control is in edit mode.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 
 void CustomerDetailsView_PageIndexChanging(Object sender, DetailsViewPageEventArgs e)
 {
  // Cancel the paging operation if the DetailsView control 
  // in edit mode.
  if (CustomerDetailsView.CurrentMode == DetailsViewMode.Edit)
  {
   e.Cancel = true;
   
   // Display an error message.
   int newPage = e.NewPageIndex + 1;
   MessageLabel.Text = "Please update the current record before to moving to page " + 
    newPage.ToString() + ".";
  }
 }

 void CustomerDetailsView_ModeChanging(Object sender, DetailsViewModeEventArgs e)
 {
  // Clear the message label when the user cancels edit mode.
  if (e.CancelingEdit)
  {
   MessageLabel.Text = "";
  }
 }
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <head runat="server">
  <title>DetailsViewPageEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>DetailsViewPageEventArgs Example</h3>
            
    <asp:detailsview id="CustomerDetailsView"
     datasourceid="DetailsViewSource"
     autogeneraterows="true"
     autogenerateeditbutton="true"
     datakeynames="CustomerID" 
     allowpaging="true"
     onpageindexchanging="CustomerDetailsView_PageIndexChanging" 
     onmodechanging="CustomerDetailsView_ModeChanging"
     runat="server">
      
     <pagersettings position="Bottom"/> 
          
    </asp:detailsview>
    
    <br/>
    
    <asp:label id="MessageLabel"
     forecolor="Red"
     runat="server"/>
      
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
    <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
    <!-- from the web.config file.              -->
    <asp:sqldatasource id="DetailsViewSource"
     selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], 
      [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
     updatecommand="Update [Customers] Set 
     [CompanyName]=@CompanyName, [Address]=@Address, 
     [City]=@City, [PostalCode]=@PostalCode, 
     [Country]=@Country 
     Where [CustomerID]=@CustomerID"
     connectionstring=
     "<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
     runat="server"/>
      
   </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 
 Sub CustomerDetailsView_PageIndexChanging(ByVal sender As Object, ByVal e As DetailsViewPageEventArgs)
 
  ' Cancel the paging operation if the DetailsView control 
  ' in edit mode.
  If CustomerDetailsView.CurrentMode = DetailsViewMode.Edit Then
  
   e.Cancel = True
   
   ' Display an error message.
   Dim newPage As Integer = e.NewPageIndex + 1
   MessageLabel.Text = "Please update the current record before to moving to page " & _
    newPage.ToString() & "."
  
  End If
   
 End Sub

 Sub CustomerDetailsView_ModeChanging(ByVal sender As Object, ByVal e As DetailsViewModeEventArgs)
 
  ' Clear the message label when the user cancels edit mode.
  If e.CancelingEdit Then
  
   MessageLabel.Text = ""
  
  End If
   
 End Sub
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <head runat="server">
  <title>DetailsViewPageEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>DetailsViewPageEventArgs Example</h3>
            
    <asp:detailsview id="CustomerDetailsView"
     datasourceid="DetailsViewSource"
     autogeneraterows="true"
     autogenerateeditbutton="true"
     datakeynames="CustomerID"  
     allowpaging="true"
     onpageindexchanging="CustomerDetailsView_PageIndexChanging" 
     onmodechanging="CustomerDetailsView_ModeChanging"
     runat="server">
      
     <pagersettings position="Bottom"/> 
          
    </asp:detailsview>
    
    <br/>
    
    <asp:label id="MessageLabel"
     forecolor="Red"
     runat="server"/>
      
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
    <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
    <!-- from the web.config file.              -->
    <asp:sqldatasource id="DetailsViewSource"
     selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], 
      [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
     updatecommand="Update [Customers] Set 
     [CompanyName]=@CompanyName, [Address]=@Address, 
     [City]=@City, [PostalCode]=@PostalCode, 
     [Country]=@Country 
     Where [CustomerID]=@CustomerID"
     connectionstring=
     "<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
     runat="server"/>
      
   </form>
 </body>
</html>

Uwagi

DetailsViewFormant wywołuje PageIndexChanging zdarzenie, gdy kliknięto przycisk modułu stronicowania (przycisk z CommandName właściwością ustawioną na "Strona") wewnątrz kontrolki, ale zanim DetailsView kontrolka przechwytuje operację stronicowania.The DetailsView control raises the PageIndexChanging event when a pager button (a button with its CommandName property set to "Page") within the control is clicked, but before the DetailsView control handles the paging operation. Dzięki temu można podać procedurę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową, taką jak anulowanie operacji stronicowania, gdy wystąpi zdarzenie.This allows you to provide an event handler that performs a custom routine, such as canceling the paging operation, whenever this event occurs.

Uwaga

Przyciski modułu stronicowania są zwykle zlokalizowane w wierszu modułu stronicowania DetailsView kontrolki.Pager buttons are usually located in the pager row of a DetailsView control.

DetailsViewPageEventArgsObiekt jest przesyłany do procedury obsługi zdarzeń, co pozwala określić indeks strony wybranej przez użytkownika i wskazać, czy operacja stronicowania powinna zostać anulowana.A DetailsViewPageEventArgs object is passed to the event handler, which allows you to determine the index of the page selected by the user and to indicate whether the paging operation should be canceled. Aby określić indeks strony wybranej przez użytkownika, należy użyć NewPageIndex właściwości.To determine the index of the page selected by the user, use the NewPageIndex property. Aby anulować operację stronicowania, ustaw Cancel Właściwość DetailsViewPageEventArgs obiektu na true .To cancel the paging operation, set the Cancel property of the DetailsViewPageEventArgs object to true.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia DetailsViewPageEventArgs klasy, zobacz DetailsViewPageEventArgs Konstruktor.For a list of initial property values for an instance of the DetailsViewPageEventArgs class, see the DetailsViewPageEventArgs constructor.

Konstruktory

DetailsViewPageEventArgs(Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DetailsViewPageEventArgs.Initializes a new instance of the DetailsViewPageEventArgs class.

Właściwości

Cancel

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zdarzenie powinno być anulowane.Gets or sets a value indicating whether the event should be canceled.

(Odziedziczone po CancelEventArgs)
NewPageIndex

Pobiera lub ustawia indeks nowej strony, która ma być wyświetlana w DetailsView kontrolce.Gets or sets the index of the new page to display in the DetailsView control.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też