DetailsViewUpdatedEventArgs.OldValues Właściwość

Definicja

Pobiera słownik zawierający oryginalne pary nazwa/wartość pola dla zaktualizowanego rekordu.Gets a dictionary that contains the original field name/value pairs for the updated record.

public:
 property System::Collections::Specialized::IOrderedDictionary ^ OldValues { System::Collections::Specialized::IOrderedDictionary ^ get(); };
public System.Collections.Specialized.IOrderedDictionary OldValues { get; }
member this.OldValues : System.Collections.Specialized.IOrderedDictionary
Public ReadOnly Property OldValues As IOrderedDictionary

Wartość właściwości

IOrderedDictionary

IOrderedDictionaryZawiera słownik oryginalnych par nazwa/wartość pola dla zaktualizowanego rekordu.An IOrderedDictionary that contains a dictionary of the original field name/value pairs for the updated record.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać właściwości, OldValues Aby uzyskać dostęp do oryginalnych wartości pól niebędących kluczami dla zaktualizowanego rekordu.The following code example demonstrates how to use the OldValues property to access the original values of the non-key fields for the updated record.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 
 void CustomerDetailsView_ItemUpdated(Object sender, 
  DetailsViewUpdatedEventArgs e)
 {
  // Use the Exception property to determine whether an exception
  // occurred during the insert operation.
  if (e.Exception == null)
  {
   // Use the Values property to get the value entered by 
   // the user for the CompanyName field.
   String keyFieldValue = e.Keys["CustomerID"].ToString();

   // Display a confirmation message.
   MessageLabel.Text = "Record " + keyFieldValue + 
    " updated successfully. ";

   // Display the old and new values.
   DisplayValues(e);

   if (e.AffectedRows == 1)
   {
    MessageLabel.Text += e.AffectedRows.ToString() + 
     " record updated.";
   }
   else
   {
    MessageLabel.Text += e.AffectedRows.ToString() + 
     " records updated.";
   }
  }
  else
  {
   // Insert the code to handle the exception.
   MessageLabel.Text = e.Exception.Message;

   // Use the ExceptionHandled property to indicate that the 
   // exception is already handled.
   e.ExceptionHandled = true;

   // When an exception occurs, keep the DetailsView
   // control in edit mode.
   e.KeepInEditMode = true;
  }
 }

 void DisplayValues(DetailsViewUpdatedEventArgs e)
 {
  
  MessageLabel.Text += "<br/></br>";
  
  // Iterate through the OldValue and NewValues
  // properties and display the values.
  for (int i = 0; i < e.OldValues.Count; i++)
  {
   MessageLabel.Text += "Old Value=" + e.OldValues[i].ToString() +
    ", New Value=" + e.NewValues[i].ToString() + "<br/>";
  }

  MessageLabel.Text += "</br>";
  
 }
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <head runat="server">
  <title>DetailsViewUpdatedEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>DetailsViewUpdatedEventArgs Example</h3>
            
    <asp:detailsview id="CustomerDetailsView"
     datasourceid="DetailsViewSource"
     autogeneraterows="true"
     autogenerateeditbutton="true" 
     allowpaging="true"
     datakeynames="CustomerID" 
     onitemupdated="CustomerDetailsView_ItemUpdated"
     runat="server">
      
     <pagersettings position="Bottom"/> 
          
    </asp:detailsview>
    
    <br/>
    
    <asp:label id="MessageLabel"
     forecolor="Red"
     runat="server"/>
      
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
    <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
    <!-- from the web.config file.              -->
    <asp:sqldatasource id="DetailsViewSource"
     selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], 
      [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
     updatecommand="Update [Customers] Set 
     [CompanyName]=@CompanyName, [Address]=@Address, 
     [City]=@City, [PostalCode]=@PostalCode, 
     [Country]=@Country 
     Where [CustomerID]=@CustomerID"
     connectionstring=
     "<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
     runat="server"/>
      
   </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 
 Sub CustomerDetailsView_ItemUpdated(ByVal sender As Object, ByVal e As DetailsViewUpdatedEventArgs)
 
  ' Use the Exception property to determine whether an exception
  ' occurred during the insert operation.
  If e.Exception Is Nothing Then
  
   ' Use the Values property to get the value entered by 
   ' the user for the CompanyName field.
   Dim keyFieldValue As String = e.Keys("CustomerID").ToString()

   ' Display a confirmation message.
   MessageLabel.Text = "Record " & keyFieldValue & _
    " updated successfully. "

   ' Display the old and new values.
   DisplayValues(e)

   If e.AffectedRows = 1 Then

    MessageLabel.Text &= e.AffectedRows.ToString() & _
     " record updated."
   
   Else
   
    MessageLabel.Text &= e.AffectedRows.ToString() & _
     " records updated."
   
   End If
  
  Else
  
   ' Insert the code to handle the exception.
   MessageLabel.Text = e.Exception.Message

   ' Use the ExceptionHandled property to indicate that the 
   ' exception is already handled.
   e.ExceptionHandled = True

   ' When an exception occurs, keep the DetailsView
   ' control in edit mode.
   e.KeepInEditMode = True
  
  End If
  
 End Sub

 Sub DisplayValues(ByVal e As DetailsViewUpdatedEventArgs)
  
  MessageLabel.Text &= "<br/></br>"
  
  ' Iterate through the OldValue and NewValues
  ' properties and display the values.
  Dim i As Integer
    
  For i = 0 To e.OldValues.Count - 1
  
   MessageLabel.Text &= "Old Value=" & e.OldValues(i).ToString() & _
    ", New Value=" & e.NewValues(i).ToString() & "<br/>"
  
  Next

  MessageLabel.Text &= "</br>"
  
 End Sub
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <head runat="server">
  <title>DetailsViewUpdatedEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>DetailsViewUpdatedEventArgs Example</h3>
            
    <asp:detailsview id="CustomerDetailsView"
     datasourceid="DetailsViewSource"
     autogeneraterows="true"
     autogenerateeditbutton="true" 
     allowpaging="true"
     datakeynames="CustomerID" 
     onitemupdated="CustomerDetailsView_ItemUpdated"
     runat="server">
      
     <pagersettings position="Bottom"/> 
          
    </asp:detailsview>
    
    <br/>
    
    <asp:label id="MessageLabel"
     forecolor="Red"
     runat="server"/>
      
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
    <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
    <!-- from the web.config file.              -->
    <asp:sqldatasource id="DetailsViewSource"
     selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], 
      [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
     updatecommand="Update [Customers] Set 
     [CompanyName]=@CompanyName, [Address]=@Address, 
     [City]=@City, [PostalCode]=@PostalCode, 
     [Country]=@Country 
     Where [CustomerID]=@CustomerID"
     connectionstring=
     "<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
     runat="server"/>
      
   </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Użyj OldValues właściwości, aby uzyskać dostęp do oryginalnych wartości pól dla zaktualizowanego rekordu.Use the OldValues property to access the original field values for the updated record. Można na przykład użyć tych wartości, aby zachować dziennik zaktualizowanych rekordów.For example, you can use these values to keep a log of updated records.

OldValuesWłaściwość zwraca obiekt, który implementuje IOrderedDictionary interfejs.The OldValues property returns an object that implements the IOrderedDictionary interface. Obiekt zawiera DictionaryEntry obiekty, które reprezentują pola zaktualizowanego rekordu.The object contains DictionaryEntry objects that represent the fields of the updated record.

Uwaga

Jako skrót, można również użyć indeksatora IOrderedDictionary obiektu, aby uzyskać bezpośredni dostęp do wartości pola.As a shortcut, you can also use the indexer of the IOrderedDictionary object to access the field values directly.

Dotyczy

Zobacz też