EntityDataSourceContextCreatedEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia ContextCreated.Provides data for the ContextCreated event.

public ref class EntityDataSourceContextCreatedEventArgs : EventArgs
public class EntityDataSourceContextCreatedEventArgs : EventArgs
type EntityDataSourceContextCreatedEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class EntityDataSourceContextCreatedEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
EntityDataSourceContextCreatedEventArgs

Właściwości

Context

Pobiera ObjectContext użycie przez źródło danych.Gets the ObjectContext used by the data source.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy