EntityDataSourceView.ContextDisposing Zdarzenie

Definicja

Występuje, zanim ObjectContext zostanie usunięty.

public:
 event EventHandler<System::Web::UI::WebControls::EntityDataSourceContextDisposingEventArgs ^> ^ ContextDisposing;
public event EventHandler<System.Web.UI.WebControls.EntityDataSourceContextDisposingEventArgs> ContextDisposing;
member this.ContextDisposing : EventHandler<System.Web.UI.WebControls.EntityDataSourceContextDisposingEventArgs> 
Public Custom Event ContextDisposing As EventHandler(Of EntityDataSourceContextDisposingEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<EntityDataSourceContextDisposingEventArgs>

Dotyczy