CustomExpressionEventArgs.Values Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia oceniane wartości z ParameterCollection wystąpienia CustomExpression obiektu.Gets or sets the evaluated values from the ParameterCollection instance of the CustomExpression object.

public:
 property System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::Object ^> ^ Values { System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::Object ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IDictionary<string,object> Values { get; }
member this.Values : System.Collections.Generic.IDictionary<string, obj>
Public ReadOnly Property Values As IDictionary(Of String, Object)

Wartość właściwości

IDictionary<String,Object>

Oceniane wartości z ParameterCollection wystąpienia CustomExpression obiektu.The evaluated values from the ParameterCollection instance of the CustomExpression object.

Dotyczy