FontInfo Klasa

Definicja

Hermetyzuje właściwości czcionki tekstu.Encapsulates the font properties of text. Klasa ta nie może być dziedziczona.This class cannot be inherited.

public ref class FontInfo sealed
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ComponentModel.ExpandableObjectConverter))]
public sealed class FontInfo
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.ComponentModel.ExpandableObjectConverter))>]
type FontInfo = class
Public NotInheritable Class FontInfo
Dziedziczenie
FontInfo
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak modyfikować właściwości FontInfo obiektu programowo, aby określić właściwości czcionki dla Label kontrolki.The following code example demonstrates how to modify the properties of a FontInfo object programmatically to specify the font properties for a Label control.

<%@ Page Language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
  // When the page loads, set the myLabel Label control's FontInfo properties.
  // Note that myLabel.Font is a FontInfo object.
  
  myLabel.Font.Bold = true;
  myLabel.Font.Italic = false;
  myLabel.Font.Name = "verdana";
  myLabel.Font.Overline = false;
  myLabel.Font.Size = 10;
  myLabel.Font.Strikeout = false;
  myLabel.Font.Underline = true;
  
  // Write information on the FontInfo object to the myLabel label.
  myLabel.Text = myLabel.Font.ToString();
  
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server">
  <title>FontInfo Example</title>
</head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
  <h3>FontInfo Example</h3>
   <asp:Label id="myLabel" 
    runat="server" >
   </asp:Label>
  </form>
 </body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
 
  ' When the page loads, set the myLabel Label control's FontInfo properties.
  ' Note that myLabel.Font is a FontInfo object.
  
  myLabel.Font.Bold = True
  myLabel.Font.Italic = False
  myLabel.Font.Name = "verdana"
  myLabel.Font.Overline = False
  myLabel.Font.Size = 10
  myLabel.Font.Strikeout = False
  myLabel.Font.Underline = True
  
  ' Write information on the FontInfo object to the myLabel label.
  myLabel.Text = myLabel.Font.ToString()
  
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
  <title>FontInfo Example</title>
</head>
 <body>
  <form id="form1" runat="server">
  <h3>FontInfo Example</h3>
   <asp:Label id="myLabel" 
    runat="server" >
   </asp:Label>
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Użyj FontInfo klasy, aby hermetyzować właściwości czcionki tekstu.Use the FontInfo class to encapsulate the font properties of text. Możesz określić nazwę czcionki i rozmiar czcionki.You can specify the font name and font size. Można również określić, czy styl czcionki ma być pogrubiony, kursywny, podkreślenie, przekreślony, czy podkreślony.You can also specify whether the style of the font is bold, italic, overlined, strikethrough, or underlined.

Ta klasa jest często używana we właściwości dla klasy, która wymaga informacji o czcionce, takich jak Font Właściwość WebControl klasy.This class is commonly used in a property for a class that requires font information, such as the Font property of the WebControl class.

Uwaga

Ta klasa nie ma konstruktora publicznego.This class does not have a public constructor. Nie można bezpośrednio utworzyć nowego wystąpienia klasy.A new instance of the class cannot be created directly.

Właściwości

Bold

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy czcionka jest pogrubiona.Gets or sets a value that indicates whether the font is bold.

Italic

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy czcionka jest kursywą.Gets or sets a value that indicates whether the font is italic.

Name

Pobiera lub ustawia nazwę czcionki podstawowej.Gets or sets the primary font name.

Names

Pobiera lub ustawia uporządkowaną tablicę nazw czcionek.Gets or sets an ordered array of font names.

Overline

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy czcionka jest podkreśleniem.Gets or sets a value that indicates whether the font is overlined.

Size

Pobiera lub ustawia rozmiar czcionki.Gets or sets the font size.

Strikeout

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy czcionka jest przekreślona.Gets or sets a value that indicates whether the font is strikethrough.

Underline

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy czcionka jest podkreślona.Gets or sets a value that indicates whether the font is underlined.

Metody

ClearDefaults()

Resetuje wszystkie FontInfo właściwości do stanu Cofnij i czyści stan widoku.Resets all FontInfo properties to the unset state and clears the view state.

CopyFrom(FontInfo)

Duplikuje właściwości czcionki określonego FontInfo w wystąpieniu FontInfo klasy, z której ta metoda jest wywoływana.Duplicates the font properties of the specified FontInfo into the instance of the FontInfo class that this method is called from.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MergeWith(FontInfo)

Łączy właściwości czcionki określonego FontInfo z wystąpieniem FontInfo klasy, z której ta metoda jest wywoływana.Combines the font properties of the specified FontInfo with the instance of the FontInfo class that this method is called from.

ShouldSerializeNames()

Określa, czy Names Właściwość powinna być utrwalona.Determines whether the Names property should be persisted.

ToString()

Zwraca ciąg, który zawiera nazwę i rozmiar czcionki dla wystąpienia FontInfo klasy.Returns a string that contains the font name and size for an instance of the FontInfo class.

Dotyczy

Zobacz też