FontNamesConverter Klasa

Definicja

Konwertuje między ciągiem zawierającym listę nazw czcionek i tablicą ciągów reprezentujących poszczególne nazwy.Converts between a string containing a list of font names and an array of strings representing the individual names.

public ref class FontNamesConverter : System::ComponentModel::TypeConverter
public class FontNamesConverter : System.ComponentModel.TypeConverter
type FontNamesConverter = class
  inherit TypeConverter
Public Class FontNamesConverter
Inherits TypeConverter
Dziedziczenie
FontNamesConverter

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać FontNamesConverter klasy do konwersji ciągu z listą nazw czcionek do tablicy ciągów zawierających poszczególne nazwy.The following code example demonstrates how to use the FontNamesConverter class to convert a string with a list of font names to an array of strings containing the individual names. Tablica ciągów jest następnie konwertowana z powrotem na jeden ciąg i wyświetlany.The array of strings is then converted back to a single string and displayed.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>FontNamesConverter Example</title>
<script language="C#" runat="server">

   void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
   {

     // Declare local variables.
     System.Globalization.CultureInfo culture = new System.Globalization.CultureInfo("en");
     System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext context = null;
     Object names; 
     Object name_string;

     // Create FontNamesConverter object.
     FontNamesConverter fontconverter = new FontNamesConverter();

     // Create original list of fonts.
     string font_list = "arial, times new roman, verdana";

     // Check for type compatibility.
     if (fontconverter.CanConvertFrom(context, typeof(string)))
     {

      // Display original string.
      Label1.Text = "Original String :" + "<br /><br />" + font_list;

      // Convert string to array to strings and display results.
      names = fontconverter.ConvertFrom(context, culture, font_list);
      Label2.Text = "Converted to Array of Strings : " + "<br /><br />";
      foreach (string name_element in (string[])names)
      {
        Label2.Text += name_element + "<br />";
      }

      // Convert array of strings back to a string and display results.
      name_string = fontconverter.ConvertTo(context, culture, names, typeof(string)); 
      Label3.Text = "Converted back to String :" + "<br /><br />" + (string)name_string;

     }
     
   }

  </script>

</head>
<body>

  <h3>FontNamesConverter Example</h3>
  <br />

  <form id="form1" runat="server">
    
   <asp:Label id="Label1" runat="server"/>
   <br /><hr />
   <asp:Label id="Label2" runat="server"/>
   <br /><hr />
   <asp:Label id="Label3" runat="server"/>
    
  </form>

</body>
</html>
  
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>FontNamesConverter Example</title>
<script language="VB" runat="server">
  Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)
    
    ' Declare local variables.
    Dim culture As New System.Globalization.CultureInfo("en")
    Dim context As System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext = Nothing
    Dim names As Object
    Dim name_string As Object
    
    ' Create FontNamesConverter object.
    Dim fontconverter As New FontNamesConverter()
    
    ' Create original list of fonts.
    Dim font_list As String = "arial, times new roman, verdana"
    
    ' Check for type compatibility.
    If fontconverter.CanConvertFrom(context, GetType(String)) Then
      
      ' Display original string.
      Label1.Text = "Original String :" & "<br /><br />" & font_list
      
      ' Convert string to array to strings and display results.
      names = fontconverter.ConvertFrom(context, culture, font_list)
      Label2.Text = "Converted to Array of Strings : " & "<br /><br />"
      Dim name_element As String
      For Each name_element In CType(names, String())
        Label2.Text &= name_element & "<br />"
      Next name_element
      
      ' Convert array of strings back to a string and display results.
      name_string = fontconverter.ConvertTo(context, culture, names, _
        GetType(String))
      Label3.Text = "Converted back to String :" & "<br /><br />" & _
        CType(name_string, String)
    End If 
  End Sub 'Page_Load
 </script>

</head>
<body>

  <h3>FontNamesConverter Example</h3>
  <br />

  <form id="form1" runat="server">
    
   <asp:Label id="Label1" runat="server"/>
   <br /><hr />
   <asp:Label id="Label2" runat="server"/>
   <br /><hr />
   <asp:Label id="Label3" runat="server"/>
    
  </form>

</body>
</html>
  

Uwagi

Użyj ConvertFrom metody tej klasy, aby przekonwertować pojedynczy ciąg zawierający listę nazw czcionek do tablicy ciągów zawierających poszczególne nazwy.Use the ConvertFrom method of this class to convert a single string containing a list of font names to an array of strings containing the individual names. Każda nazwa czcionki w ciągu musi być oddzielona przecinkiem.Each font name in the string must be separated by a comma. Na przykład ciąg "Arial, Times New Roman, Verdana" jest konwertowany na tablicę zawierającą ciągi "Arial", "Times New Roman" i "Verdana".For example, the string "arial, times new roman, verdana", converts to an array that contains the strings "arial", "times new roman", and "verdana". Zauważ, że przecinki są usuwane razem z dowolnym białym znakiem na początku lub na końcu nazwy czcionki.Notice the commas are removed along with any white space at the beginning or end of the font name. Biały znak w środku nazwy czcionki nie jest usuwany.White space in the middle of a font name is not removed.

ConvertToMetoda wykonuje operację odwracania.The ConvertTo method performs the reverse operation. Konwertuje tablicę ciągów zawierających pojedyncze nazwy czcionek na pojedynczy ciąg zawierający listę nazw.It converts an array of strings containing the individual font names to a single string containing a list of the names. Na przykład tablica zawierająca ciągi "Arial", "Times New Roman" i "Verdana" jest konwertowana na ciąg "Arial, Times New Roman, Verdana".For example, an array that contains the strings "arial", "times new roman", and "verdana" converts to the string "arial,times new roman,verdana". Zauważ, że przecinki są automatycznie wstawiane między nazwami czcionek bez jakichkolwiek białych znaków.Notice that commas are automatically inserted between the font names without any white space.

Wywołaj CanConvertFrom metodę, aby sprawdzić, czy można wykonać konwersję przed wywołaniem ConvertFrom metody.Call the CanConvertFrom method to verify that the conversion can be made before calling the ConvertFrom method.

Konstruktory

FontNamesConverter()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy FontNamesConverter.Initializes a new instance of the FontNamesConverter class.

Metody

CanConvertFrom(ITypeDescriptorContext, Type)

Określa, czy ten konwerter może skonwertować obiekt określonego typu danych na tablicę ciągów zawierających nazwy poszczególnych czcionek.Determines whether this converter can convert an object of the specified data type to an array of strings containing individual font names.

CanConvertFrom(Type)

Zwraca czy ten konwerter może skonwertować obiekt danego typu na typ tego konwertera.Returns whether this converter can convert an object of the given type to the type of this converter.

(Odziedziczone po TypeConverter)
CanConvertTo(ITypeDescriptorContext, Type)

Zwraca czy ten konwerter może przekonwertować obiekt na określony typ, przy użyciu określonego kontekstu.Returns whether this converter can convert the object to the specified type, using the specified context.

(Odziedziczone po TypeConverter)
CanConvertTo(Type)

Zwraca czy ten konwerter może przekonwertować obiekt na określony typ.Returns whether this converter can convert the object to the specified type.

(Odziedziczone po TypeConverter)
ConvertFrom(ITypeDescriptorContext, CultureInfo, Object)

Konwertuje ciąg, który reprezentuje listę nazw czcionek w tablicy ciągów zawierających nazwy poszczególnych czcionek.Converts a string that represents a list of font names into an array of strings containing individual font names.

ConvertFrom(Object)

Konwertuje daną wartość na typ tego konwertera.Converts the given value to the type of this converter.

(Odziedziczone po TypeConverter)
ConvertFromInvariantString(ITypeDescriptorContext, String)

Konwertuje dany ciąg na typ tego konwertera przy użyciu niezmiennej kultury i określonego kontekstu.Converts the given string to the type of this converter, using the invariant culture and the specified context.

(Odziedziczone po TypeConverter)
ConvertFromInvariantString(String)

Konwertuje dany ciąg na typ tego konwertera przy użyciu niezmiennej kultury.Converts the given string to the type of this converter, using the invariant culture.

(Odziedziczone po TypeConverter)
ConvertFromString(ITypeDescriptorContext, CultureInfo, String)

Konwertuje dany tekst do obiektu, przy użyciu określonych informacji o kontekście i kulturze.Converts the given text to an object, using the specified context and culture information.

(Odziedziczone po TypeConverter)
ConvertFromString(ITypeDescriptorContext, String)

Konwertuje dany tekst do obiektu, przy użyciu określonego kontekstu.Converts the given text to an object, using the specified context.

(Odziedziczone po TypeConverter)
ConvertFromString(String)

Konwertuje określony tekst na obiekt.Converts the specified text to an object.

(Odziedziczone po TypeConverter)
ConvertTo(ITypeDescriptorContext, CultureInfo, Object, Type)

Tworzy ciąg, który reprezentuje listę nazw czcionek z tablicy ciągów zawierających nazwy poszczególnych czcionek.Creates a string that represents a list of font names from an array of strings containing individual font names.

ConvertTo(Object, Type)

Konwertuje dany obiekt wartości na określony typ, używając argumentów.Converts the given value object to the specified type, using the arguments.

(Odziedziczone po TypeConverter)
ConvertToInvariantString(ITypeDescriptorContext, Object)

Konwertuje określoną wartość na reprezentację w postaci ciągu niezmiennej, przy użyciu określonego kontekstu.Converts the specified value to a culture-invariant string representation, using the specified context.

(Odziedziczone po TypeConverter)
ConvertToInvariantString(Object)

Konwertuje określoną wartość na reprezentację niezmienną typu Culture.Converts the specified value to a culture-invariant string representation.

(Odziedziczone po TypeConverter)
ConvertToString(ITypeDescriptorContext, CultureInfo, Object)

Konwertuje daną wartość na reprezentację ciągu, przy użyciu określonych informacji o kontekście i kulturze.Converts the given value to a string representation, using the specified context and culture information.

(Odziedziczone po TypeConverter)
ConvertToString(ITypeDescriptorContext, Object)

Konwertuje daną wartość na reprezentację ciągu przy użyciu danego kontekstu.Converts the given value to a string representation, using the given context.

(Odziedziczone po TypeConverter)
ConvertToString(Object)

Konwertuje określoną wartość na reprezentację ciągu.Converts the specified value to a string representation.

(Odziedziczone po TypeConverter)
CreateInstance(IDictionary)

Powoduje ponowne utworzenie Object podanego zestawu wartości właściwości dla obiektu.Re-creates an Object given a set of property values for the object.

(Odziedziczone po TypeConverter)
CreateInstance(ITypeDescriptorContext, IDictionary)

Tworzy wystąpienie typu, TypeConverter z którym jest skojarzone, przy użyciu określonego kontekstu, z uwzględnieniem zestawu wartości właściwości dla tego obiektu.Creates an instance of the type that this TypeConverter is associated with, using the specified context, given a set of property values for the object.

(Odziedziczone po TypeConverter)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetConvertFromException(Object)

Zwraca wyjątek, który ma zostać zgłoszony, gdy nie można wykonać konwersji.Returns an exception to throw when a conversion cannot be performed.

(Odziedziczone po TypeConverter)
GetConvertToException(Object, Type)

Zwraca wyjątek, który ma zostać zgłoszony, gdy nie można wykonać konwersji.Returns an exception to throw when a conversion cannot be performed.

(Odziedziczone po TypeConverter)
GetCreateInstanceSupported()

Zwraca czy zmiana wartości w tym obiekcie wymaga wywołania CreateInstance(IDictionary) metody w celu utworzenia nowej wartości.Returns whether changing a value on this object requires a call to the CreateInstance(IDictionary) method to create a new value.

(Odziedziczone po TypeConverter)
GetCreateInstanceSupported(ITypeDescriptorContext)

Zwraca czy zmiana wartości w tym obiekcie wymaga wywołania do CreateInstance(IDictionary) utworzenia nowej wartości przy użyciu określonego kontekstu.Returns whether changing a value on this object requires a call to CreateInstance(IDictionary) to create a new value, using the specified context.

(Odziedziczone po TypeConverter)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetProperties(ITypeDescriptorContext, Object)

Zwraca kolekcję właściwości typu tablicy określonej przez parametr value przy użyciu określonego kontekstu.Returns a collection of properties for the type of array specified by the value parameter, using the specified context.

(Odziedziczone po TypeConverter)
GetProperties(ITypeDescriptorContext, Object, Attribute[])

Zwraca kolekcję właściwości typu tablicy określonej przez parametr value, przy użyciu określonego kontekstu i atrybutów.Returns a collection of properties for the type of array specified by the value parameter, using the specified context and attributes.

(Odziedziczone po TypeConverter)
GetProperties(Object)

Zwraca kolekcję właściwości typu tablicy określonej przez parametr value.Returns a collection of properties for the type of array specified by the value parameter.

(Odziedziczone po TypeConverter)
GetPropertiesSupported()

Zwraca czy ten obiekt obsługuje właściwości.Returns whether this object supports properties.

(Odziedziczone po TypeConverter)
GetPropertiesSupported(ITypeDescriptorContext)

Zwraca czy ten obiekt obsługuje właściwości, używając określonego kontekstu.Returns whether this object supports properties, using the specified context.

(Odziedziczone po TypeConverter)
GetStandardValues()

Zwraca kolekcję wartości standardowych z domyślnego kontekstu dla typu danych, dla którego zaprojektowano ten konwerter typów.Returns a collection of standard values from the default context for the data type this type converter is designed for.

(Odziedziczone po TypeConverter)
GetStandardValues(ITypeDescriptorContext)

Zwraca kolekcję wartości standardowych dla typu danych, który jest przeznaczony dla tego konwertera typów w przypadku podanego kontekstu formatu.Returns a collection of standard values for the data type this type converter is designed for when provided with a format context.

(Odziedziczone po TypeConverter)
GetStandardValuesExclusive()

Zwraca czy kolekcja wartości standardowych zwracana z GetStandardValues() jest listą wyłączną.Returns whether the collection of standard values returned from GetStandardValues() is an exclusive list.

(Odziedziczone po TypeConverter)
GetStandardValuesExclusive(ITypeDescriptorContext)

Zwraca czy kolekcja wartości standardowych zwracana z GetStandardValues() jest listą wykluczającą możliwych wartości przy użyciu określonego kontekstu.Returns whether the collection of standard values returned from GetStandardValues() is an exclusive list of possible values, using the specified context.

(Odziedziczone po TypeConverter)
GetStandardValuesSupported()

Zwraca czy ten obiekt obsługuje standardowy zestaw wartości, które można pobrać z listy.Returns whether this object supports a standard set of values that can be picked from a list.

(Odziedziczone po TypeConverter)
GetStandardValuesSupported(ITypeDescriptorContext)

Zwraca czy ten obiekt obsługuje standardowy zestaw wartości, które można pobrać z listy przy użyciu określonego kontekstu.Returns whether this object supports a standard set of values that can be picked from a list, using the specified context.

(Odziedziczone po TypeConverter)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IsValid(ITypeDescriptorContext, Object)

Zwraca czy dany obiekt wartości jest prawidłowy dla tego typu i dla określonego kontekstu.Returns whether the given value object is valid for this type and for the specified context.

(Odziedziczone po TypeConverter)
IsValid(Object)

Zwraca czy dany obiekt wartości jest prawidłowy dla tego typu.Returns whether the given value object is valid for this type.

(Odziedziczone po TypeConverter)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
SortProperties(PropertyDescriptorCollection, String[])

Sortuje kolekcję właściwości.Sorts a collection of properties.

(Odziedziczone po TypeConverter)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też