FontUnit.Equals(Object) Metoda

Definicja

Określa, czy określony Object jest odpowiednikiem wystąpienie FontUnit klasy, która ta metoda jest wywoływana z.Determines whether the specified Object is equivalent to the instance of the FontUnit class that this method is called from.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Element Object zawierający obiekt do porównania z tym wystąpieniem.A Object that contains the object to compare to this instance.

Zwraca

true Jeśli określony Object jest odpowiednikiem wystąpienie FontUnit klasy, że ta metoda jest wywoływana z; w przeciwnym razie false.true if the specified Object is equivalent to the instance of the FontUnit class that this method is called from; otherwise, false.

Uwagi

Użyj Equals metodę, aby określić, czy określony System.Object jest równoważna z wystąpieniem programu FontUnit klasy, która ta metoda jest wywoływana z.Use the Equals method to determine whether the specified System.Object is equivalent to the instance of the FontUnit class that this method is called from. Dla określonego System.Object jako równoważne, obiekt musi być FontUnit zawierający takie same wartości Type i Unit właściwości jako wystąpienie FontUnit klasy, która ta metoda jest wywoływana z.For the specified System.Object to be equivalent, the object must be a FontUnit that contains the same values for the Type and Unit properties as the instance of the FontUnit class that this method is called from.

Dotyczy

Zobacz też