FontUnit.Large Pole

Definicja

Reprezentuje FontUnit obiekt z Type właściwością FontSize.Large.Represents a FontUnit object with the Type property set to FontSize.Large.

public: static initonly System::Web::UI::WebControls::FontUnit Large;
public static readonly System.Web.UI.WebControls.FontUnit Large;
 staticval mutable Large : System.Web.UI.WebControls.FontUnit
Public Shared ReadOnly Large As FontUnit 

Wartość pola

Uwagi

Użyj Large pole do reprezentowania FontUnit obiekt z Type właściwością FontSize.Large.Use the Large field to represent a FontUnit object with the Type property set to FontSize.Large.

W programie Internet Explorer 4.0 i nowszych kod HTML renderowany dane wyjściowe z formantu z Size właściwość, Ustaw to pole jest style= "font-size:Large".In Internet Explorer 4.0 and later, the HTML rendered output from a control with the Size property set to this field is style= "font-size:Large". W przeglądarkach starszych niż Internet Explorer 4.0, HTML, renderowania danych wyjściowych jest <font size="5">.In browsers earlier than Internet Explorer 4.0, the HTML rendered output is <font size="5">.

Dotyczy

Zobacz też