FontUnit.Larger Pole

Definicja

Reprezentuje FontUnit obiekt z Type właściwością FontSize.Larger.Represents a FontUnit object with the Type property set to FontSize.Larger.

public: static initonly System::Web::UI::WebControls::FontUnit Larger;
public static readonly System.Web.UI.WebControls.FontUnit Larger;
 staticval mutable Larger : System.Web.UI.WebControls.FontUnit
Public Shared ReadOnly Larger As FontUnit 

Wartość pola

Uwagi

Użyj Larger pole do reprezentowania FontUnit obiekt z Type właściwością FontSize.Larger.Use the Larger field to represent a FontUnit object with the Type property set to FontSize.Larger.

W programie Internet Explorer 4.0 i nowszych kod HTML renderowany dane wyjściowe z formantu z Size właściwość, Ustaw to pole jest style= "font-size:Larger".In Internet Explorer 4.0 and later, the HTML rendered output from a control with the Size property set to this field is style= "font-size:Larger". W przeglądarkach starszych niż Internet Explorer 4.0, nie używaj kodu HTML, renderowania danych wyjściowych jest tworzony.In browsers earlier than Internet Explorer 4.0, no HTML rendered output is created.

Uwaga

Niektóre przeglądarki nie rozpoznają Larger rozmiar czcionki.Some browsers do not recognize the Larger font size. Sprawdź przeglądarki dotyczące zgodności.Check your browser for compatibility.

Dotyczy

Zobacz też