FontUnit.Equality(FontUnit, FontUnit) Operator

Definicja

Porównuje dwa FontUnit obiekty pod kątem równości.Compares two FontUnit objects for equality.

public:
 static bool operator ==(System::Web::UI::WebControls::FontUnit left, System::Web::UI::WebControls::FontUnit right);
public static bool operator == (System.Web.UI.WebControls.FontUnit left, System.Web.UI.WebControls.FontUnit right);
static member ( = ) : System.Web.UI.WebControls.FontUnit * System.Web.UI.WebControls.FontUnit -> bool
Public Shared Operator == (left As FontUnit, right As FontUnit) As Boolean

Parametry

left
FontUnit

A FontUnit po lewej stronie operatora, który zawiera właściwości czcionki.A FontUnit on the left of the operator that contains font properties.

right
FontUnit

A FontUnit po prawej stronie operatora, który zawiera właściwości czcionki.A FontUnit on the right of the operator that contains font properties.

Zwraca

true Jeśli oba FontUnit obiekty są równe; w przeciwnym razie false.true if both FontUnit objects are equal; otherwise, false.

Uwagi

Aby uzyskać FontUnit obiekty jako równoważne, każdy obiekt muszą mieć takie same wartości Type i Unit właściwości.For the FontUnit objects to be equivalent, each object must have the same values for the Type and Unit properties.

Jest równoważne metodę dla tego operatora FontUnit.Equals(Object)The equivalent method for this operator is FontUnit.Equals(Object)

Dotyczy

Zobacz też