FontUnit.Implicit(Int32 to FontUnit) Operator

Definicja

Niejawnie tworzy FontUnit typu Point z wartością całkowitą z zakresu.Implicitly creates a FontUnit of type Point from an integer value.

public:
 static operator System::Web::UI::WebControls::FontUnit(int n);
public static implicit operator System.Web.UI.WebControls.FontUnit (int n);
static member op_Implicit : int -> System.Web.UI.WebControls.FontUnit
Public Shared Widening Operator CType (n As Integer) As FontUnit

Parametry

n
Int32

Liczba całkowita reprezentująca Point wartości do przekonwertowania na FontUnit.An integer representing the Point value to convert into a FontUnit.

Zwraca

A FontUnit typu Point reprezentujący rozmiar określony n parametru.A FontUnit of type Point that represents the font size specified the n parameter.

Uwagi

Jest równoważne metodę dla tego operatora FontUnit.Point(Int32)The equivalent method for this operator is FontUnit.Point(Int32)

Dotyczy

Zobacz też