FontUnit.Point(Int32) Metoda

Definicja

Tworzy FontUnit typu Point z wartością całkowitą z zakresu.Creates a FontUnit of type Point from an integer value.

public:
 static System::Web::UI::WebControls::FontUnit Point(int n);
public static System.Web.UI.WebControls.FontUnit Point (int n);
static member Point : int -> System.Web.UI.WebControls.FontUnit
Public Shared Function Point (n As Integer) As FontUnit

Parametry

n
Int32

Liczba całkowita reprezentująca Point wartość do przekonwertowania na FontUnit.An integer representing the Point value to convert to a FontUnit.

Zwraca

A FontUnit reprezentująca określony przez rozmiar czcionki n parametru.A FontUnit that represents the font size specified by the n parameter.

Uwagi

Używa się statycznej Point metodę w celu utworzenia FontUnit reprezentująca określony przez rozmiar czcionki n parametru.Use the static Point method to create a FontUnit that represents the font size specified by the n parameter.

Dotyczy

Zobacz też