FontUnit.Smaller Pole

Definicja

Reprezentuje FontUnit obiekt z Type właściwością FontSize.Smaller.Represents a FontUnit object with the Type property set to FontSize.Smaller.

public: static initonly System::Web::UI::WebControls::FontUnit Smaller;
public static readonly System.Web.UI.WebControls.FontUnit Smaller;
 staticval mutable Smaller : System.Web.UI.WebControls.FontUnit
Public Shared ReadOnly Smaller As FontUnit 

Wartość pola

Uwagi

Użyj Smaller pole do reprezentowania FontUnit obiekt z Type właściwością FontSize.Smaller.Use the Smaller field to represent a FontUnit object with the Type property set to FontSize.Smaller.

W programie Internet Explorer 4.0 i nowszych kod HTML renderowany dane wyjściowe z formantu z Size właściwość, Ustaw to pole jest style= "font-size:Smaller".In Internet Explorer 4.0 and later, the HTML rendered output from a control with the Size property set to this field is style= "font-size:Smaller". W przeglądarkach starszych niż Internet Explorer 4.0, nie używaj kodu HTML, renderowania danych wyjściowych jest tworzony.In browsers earlier than Internet Explorer 4.0, no HTML rendered output is created.

Uwaga

Niektóre przeglądarki nie rozpoznają Smaller rozmiar czcionki.Some browsers do not recognize the Smaller font size. Sprawdź przeglądarki dotyczące zgodności.Check your browser for compatibility.

Dotyczy

Zobacz też