FontUnit.Type Właściwość

Definicja

Pobiera FontSize wartości wyliczenia, który reprezentuje rozmiar czcionki.Gets a FontSize enumeration value that represents the font size.

public:
 property System::Web::UI::WebControls::FontSize Type { System::Web::UI::WebControls::FontSize get(); };
public System.Web.UI.WebControls.FontSize Type { get; }
member this.Type : System.Web.UI.WebControls.FontSize
Public ReadOnly Property Type As FontSize

Wartość właściwości

Jedną z FontSize wartości.One of the FontSize values.

Uwagi

Użyj Type właściwość służąca do pobierania FontSize wartości wyliczenia, który reprezentuje rozmiar czcionki.Use the Type property to retrieve a FontSize enumeration value that represents the font size.

Dotyczy

Zobacz też