FontUnit.XXSmall Pole

Definicja

Reprezentuje FontUnit obiekt z Type właściwością FontSize.XXSmall.Represents a FontUnit object with the Type property set to FontSize.XXSmall.

public: static initonly System::Web::UI::WebControls::FontUnit XXSmall;
public static readonly System.Web.UI.WebControls.FontUnit XXSmall;
 staticval mutable XXSmall : System.Web.UI.WebControls.FontUnit
Public Shared ReadOnly XXSmall As FontUnit 

Wartość pola

Uwagi

Użyj XXSmall pole do reprezentowania FontUnit obiekt z Type właściwością FontSize.XXSmall.Use the XXSmall field to represent a FontUnit object with the Type property set to FontSize.XXSmall.

W programie Internet Explorer 4.0 i nowszych kod HTML renderowany dane wyjściowe z formantu z Size właściwość, Ustaw to pole jest style= "font-size:XX-Small".In Internet Explorer 4.0 and later, the HTML rendered output from a control with the Size property set to this field is style= "font-size:XX-Small". W przeglądarkach starszych niż Internet Explorer 4.0, HTML, renderowania danych wyjściowych jest <font size="1">.In browsers earlier than Internet Explorer 4.0, the HTML rendered output is <font size="1">.

Dotyczy

Zobacz też