FormView.DataItemCount Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów danych w źródle danych.Gets the number of data items in the data source.

public:
 property int DataItemCount { int get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public int DataItemCount { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.DataItemCount : int
Public ReadOnly Property DataItemCount As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba elementów danych w źródle danych.The number of data items in the data source.

Atrybuty

Uwagi

Użyj DataItemCount właściwości, aby określić liczbę elementów danych zawartych w źródle danych.Use the DataItemCount property to determine the number of data items contained in the data source. Ta właściwość zawiera taką samą wartość, jak PageCount Właściwość.This property contains the same value as the PageCount property.

Dotyczy

Zobacz też