FormView.ItemDeleted Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy kliknięto przycisk Usuń w FormView kontrolce, ale po operacji usuwania.Occurs when a Delete button within a FormView control is clicked, but after the delete operation.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::FormViewDeletedEventHandler ^ ItemDeleted;
public event System.Web.UI.WebControls.FormViewDeletedEventHandler ItemDeleted;
member this.ItemDeleted : System.Web.UI.WebControls.FormViewDeletedEventHandler 
Public Custom Event ItemDeleted As FormViewDeletedEventHandler 

Typ zdarzenia

FormViewDeletedEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia ItemDeleted zdarzenia w celu ustalenia, czy wystąpił wyjątek podczas operacji usuwania.The following example demonstrates how to use the ItemDeleted event to determine whether an exception occurred during a delete operation.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void EmployeeFormView_ItemDeleted(Object sender, FormViewDeletedEventArgs e)
 {
  // Use the Exception property to determine whether an exception
  // occurred during the delete operation.
  if (e.Exception == null)
  {
   // Use the AffectedRows property to determine whether the
   // record was deleted. Sometimes an error might occur that 
   // does not raise an exception, but prevents the delete
   // operation from completing.
   if (e.AffectedRows == 1)
   {
    MessageLabel.Text = "Record deleted successfully.";
   }
   else
   {
    MessageLabel.Text = "An error occurred during the delete operation.";
   }
  }
  else
  {
   // Insert the code to handle the exception.
   MessageLabel.Text = e.Exception.Message;
   
   // Use the ExceptionHandled property to indicate that the 
   // exception has already been handled.
   e.ExceptionHandled = true;
  }
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>FormViewDeletedEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>FormViewDeletedEventArgs Example</h3>
            
   <asp:formview id="EmployeeFormView"
    datasourceid="EmployeeSource"
    allowpaging="true"
    datakeynames="EmployeeID"
    onitemdeleted="EmployeeFormView_ItemDeleted" 
    runat="server">
    
    <itemtemplate>
    
     <table>
      <tr>
       <td>
        <asp:image id="EmployeeImage"
         imageurl='<%# Eval("PhotoPath") %>'
         alternatetext='<%# Eval("LastName") %>' 
         runat="server"/>
       </td>
       <td>
        <h3><%# Eval("FirstName") %>&nbsp;<%# Eval("LastName") %></h3>   
        <%# Eval("Title") %>    
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <asp:button id="DeleteButton"
         text="Delete Record"
         commandname="Delete"
         runat="server" />
       </td>
      </tr>
     </table>
    
    </itemtemplate>     
         
   </asp:formview>
   
   <asp:label id="MessageLabel"
    forecolor="Red"
    runat="server"/>
     
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="EmployeeSource"
    selectcommand="Select [EmployeeID], [LastName], [FirstName], [Title], [PhotoPath] From [Employees]"
    deletecommand="Delete [Employees] Where [EmployeeID]=@EmployeeID"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub EmployeeFormView_ItemDeleted(ByVal sender As Object, ByVal e As FormViewDeletedEventArgs) Handles EmployeeFormView.ItemDeleted
 
  ' Use the Exception property to determine whether an exception
  ' occurred during the delete operation.
  If e.Exception Is Nothing Then
  
   ' Use the AffectedRows property to determine whether the
   ' record was deleted. Sometimes an error might occur that 
   ' does not raise an exception, but prevents the delete
   ' operation from completing.
   If e.AffectedRows = 1 Then
   
    MessageLabel.Text = "Record deleted successfully."
   
   Else
       
    MessageLabel.Text = "An error occurred during the delete operation."
   
   End If
  
  Else
  
   ' Insert the code to handle the exception.
   MessageLabel.Text = e.Exception.Message
   
   ' Use the ExceptionHandled property to indicate that the 
   ' exception has already been handled.
   e.ExceptionHandled = True
   
  End If
  
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>FormViewDeletedEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>FormViewDeletedEventArgs Example</h3>
            
   <asp:formview id="EmployeeFormView"
    datasourceid="EmployeeSource"
    allowpaging="true"
    datakeynames="EmployeeID"
    runat="server">
    
    <itemtemplate>
    
     <table>
      <tr>
       <td>
        <asp:image id="EmployeeImage"
         imageurl='<%# Eval("PhotoPath") %>'
         alternatetext='<%# Eval("LastName") %>' 
         runat="server"/>
       </td>
       <td>
        <h3><%# Eval("FirstName") %>&nbsp;<%# Eval("LastName") %></h3>   
        <%# Eval("Title") %>    
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <asp:button id="DeleteButton"
         text="Delete Record"
         commandname="Delete"
         runat="server" />
       </td>
      </tr>
     </table>
    
    </itemtemplate>     
         
   </asp:formview>
   
   <asp:label id="MessageLabel"
    forecolor="Red"
    runat="server"/>
     
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="EmployeeSource"
    selectcommand="Select [EmployeeID], [LastName], [FirstName], [Title], [PhotoPath] From [Employees]"
    deletecommand="Delete [Employees] Where [EmployeeID]=@EmployeeID"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
      
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

FormViewKontrolka wywołuje ItemDeleted zdarzenie, gdy kliknięto przycisk Usuń (przycisk z CommandName właściwością ustawioną na "Delete") w kontrolce, ale po FormView usunięciu tego rekordu przez formant.The FormView control raises the ItemDeleted event when a Delete button (a button with its CommandName property set to "Delete") within the control is clicked, but after the FormView control deletes the record. Dzięki temu można podać metodę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową, taką jak sprawdzanie wyników operacji usuwania, gdy wystąpi zdarzenie.This allows you to provide an event-handling method that performs a custom routine, such as checking the results of a delete operation, whenever this event occurs.

FormViewDeletedEventArgsObiekt jest przesyłany do metody obsługi zdarzeń, co pozwala określić liczbę rekordów, których to dotyczy, oraz ewentualne wyjątki, które mogły wystąpić.A FormViewDeletedEventArgs object is passed to the event-handling method, which allows you to determine the number of records affected and any exceptions that might have occurred. Aby określić liczbę rekordów, których dotyczy operacja usuwania, użyj AffectedRows właściwości.To determine the number of records affected by the delete operation, use the AffectedRows property. Użyj Exception właściwości, aby określić, czy wystąpiły wyjątki.Use the Exception property to determine whether any exceptions occurred. Możesz również wskazać, czy wyjątek został obsłużony w metodzie obsługi zdarzeń przez ustawienie ExceptionHandled właściwości.You can also indicate whether the exception was handled in the event-handling method by setting the ExceptionHandled property. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do par nazwa/wartość pól klucza i pól, które nie są kluczami usuniętego rekordu, użyj Keys Values odpowiednio właściwości i.If you want to access the name/value pairs of the key fields and non-key fields of the deleted record, use the Keys and Values properties, respectively.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też