FormView.ItemDeleting Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy kliknięto przycisk Usuń w FormView kontrolce, ale przed operacją usuwania.Occurs when a Delete button within a FormView control is clicked, but before the delete operation.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::FormViewDeleteEventHandler ^ ItemDeleting;
public event System.Web.UI.WebControls.FormViewDeleteEventHandler ItemDeleting;
member this.ItemDeleting : System.Web.UI.WebControls.FormViewDeleteEventHandler 
Public Custom Event ItemDeleting As FormViewDeleteEventHandler 

Typ zdarzenia

FormViewDeleteEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia ItemDeleting zdarzenia w celu anulowania operacji usuwania.The following example demonstrates how to use the ItemDeleting event to cancel a delete operation.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void EmployeeFormView_ItemDeleting(Object sender, FormViewDeleteEventArgs e)
 {
  // Get the employee ID, name, and job title from the Keys and Values
  // properties.
  String keyValue = e.Keys["EmployeeID"].ToString();
  String employeeName = e.Values["FirstName"].ToString() +
   " " + e.Values["LastName"].ToString();
  String title = e.Values["Title"].ToString();

  // Cancel the delete operation if the user attempts to 
  // delete a protected record. In this example, records for
  // employees with a "Sales Manager" job title are protected.
  if (title.Equals("Sales Manager"))
  {
   e.Cancel = true;
   MessageLabel.Text = "You cannot delete record " +
    e.RowIndex.ToString() + ". " + employeeName +
    " (Employee Number " + keyValue.ToString() +
    ") is protected.";
  }

 }
  
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>FormViewDeleteEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>FormViewDeleteEventArgs Example</h3>
            
   <asp:formview id="EmployeeFormView"
    datasourceid="EmployeeSource"
    allowpaging="true"
    datakeynames="EmployeeID"
    onitemdeleting="EmployeeFormView_ItemDeleting" 
    runat="server">
    
    <itemtemplate>
    
     <table>
      <tr>
       <td>
        <asp:image id="EmployeeImage"
         imageurl='<%# Eval("PhotoPath") %>'
         alternatetext='<%# Eval("LastName") %>' 
         runat="server"/>
       </td>
       <td>
        <asp:label id="FirstNameLabel"
         text='<%#Bind("FirstName")%>'
         font-bold="true"
         runat="server"/>
        <asp:label id="LastNameLabel"
         text='<%#Bind("LastName")%>'
         font-bold="true"
         runat="server"/>
        <br/>   
        <asp:label id="TitleLabel"
         text='<%#Bind("Title")%>'
         runat="server"/>    
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <asp:button id="DeleteButton"
         text="Delete Record"
         commandname="Delete"
         runat="server" />
       </td>
      </tr>
     </table>
    
    </itemtemplate>     
         
   </asp:formview>
   
   <asp:label id="MessageLabel"
    forecolor="Red"
    runat="server"/>
     
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="EmployeeSource"
    selectcommand="Select [EmployeeID], [LastName], [FirstName], [Title], [PhotoPath] From [Employees]"
    deletecommand="Delete [Employees] Where [EmployeeID]=@EmployeeID"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub EmployeeFormView_ItemDeleting(ByVal sender As Object, ByVal e As FormViewDeleteEventArgs)
 
  ' Get the employee ID, name, and job title from the Keys and Values
  ' properties.
  Dim keyValue As String = e.Keys("EmployeeID").ToString()
  Dim employeeName As String = e.Values("FirstName").ToString() & _
   " " & e.Values("LastName").ToString()
  Dim title As String = e.Values("Title").ToString()

  ' Cancel the delete operation if the user attempts to 
  ' delete a protected record. In this example, records for
  ' employees with a "Sales Manager" job title are protected.
  If Title.Equals("Sales Manager") Then
  
   e.Cancel = True
   MessageLabel.Text = "You cannot delete record " & _
    e.RowIndex.ToString() & ". " & employeeName & _
    " (Employee Number " & keyValue.ToString() & _
    ") is protected."
  
  End If

 End Sub
  
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>FormViewDeleteEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>FormViewDeleteEventArgs Example</h3>
            
   <asp:formview id="EmployeeFormView"
    datasourceid="EmployeeSource"
    allowpaging="true"
    datakeynames="EmployeeID"
    onitemdeleting="EmployeeFormView_ItemDeleting" 
    runat="server">
    
    <itemtemplate>
    
     <table>
      <tr>
       <td>
        <asp:image id="EmployeeImage"
         imageurl='<%# Eval("PhotoPath") %>'
         alternatetext='<%# Eval("LastName") %>' 
         runat="server"/>
       </td>
       <td>
        <asp:label id="FirstNameLabel"
         text='<%#Bind("FirstName")%>'
         font-bold="true"
         runat="server"/>
        <asp:label id="LastNameLabel"
         text='<%#Bind("LastName")%>'
         font-bold="true"
         runat="server"/>
        <br/>   
        <asp:label id="TitleLabel"
         text='<%#Bind("Title")%>'
         runat="server"/>    
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <asp:button id="DeleteButton"
         text="Delete Record"
         commandname="Delete"
         runat="server" />
       </td>
      </tr>
     </table>
    
    </itemtemplate>     
         
   </asp:formview>
   
   <asp:label id="MessageLabel"
    forecolor="Red"
    runat="server"/>
     
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="EmployeeSource"
    selectcommand="Select [EmployeeID], [LastName], [FirstName], [Title], [PhotoPath] From [Employees]"
    deletecommand="Delete [Employees] Where [EmployeeID]=@EmployeeID"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
      
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

FormViewKontrolka wywołuje ItemDeleting zdarzenie, gdy kliknięto przycisk Usuń (przycisk z CommandName właściwością ustawioną na "Delete") w kontrolce, ale przed FormView usunięciem tego rekordu przez formant.The FormView control raises the ItemDeleting event when a Delete button (a button with its CommandName property set to "Delete") within the control is clicked, but before the FormView control deletes the record. Dzięki temu można podać metodę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową, taką jak Weryfikowanie rekordu przed jego usunięciem, za każdym razem, gdy wystąpi zdarzenie.This allows you to provide an event-handling method that performs a custom routine, such as verifying a record before deleting it, whenever this event occurs.

FormViewDeleteEventArgsObiekt jest przesyłany do metody obsługi zdarzeń, co pozwala ustalić indeks usuwanego rekordu i wskazać, że operacja usuwania powinna zostać anulowana.A FormViewDeleteEventArgs object is passed to the event-handling method, which allows you to determine the index of the record being deleted and to indicate that the delete operation should be canceled. Aby określić indeks rekordu, użyj RowIndex właściwości.To determine the index of a record, use the RowIndex property. Aby anulować operację usuwania, należy ustawić Cancel Właściwość na true .To cancel the delete operation, set the Cancel property to true. Możesz również uzyskać dostęp do pól klucza i pól niebędących kluczowymi przy Keys użyciu Values odpowiednio właściwości i.You can also access the key fields and non-key fields by using the Keys and Values properties, respectively.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też