FormView.PageIndexChanging Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie PageIndex zmieniona przed operacją stronicowania.Occurs when the value of the PageIndex property changes before a paging operation.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::FormViewPageEventHandler ^ PageIndexChanging;
public event System.Web.UI.WebControls.FormViewPageEventHandler PageIndexChanging;
member this.PageIndexChanging : System.Web.UI.WebControls.FormViewPageEventHandler 
Public Custom Event PageIndexChanging As FormViewPageEventHandler 

Typ zdarzenia

FormViewPageEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia PageIndexChanging zdarzenia w celu anulowania operacji stronicowania.The following example demonstrates how to use the PageIndexChanging event to cancel a paging operation.

Ważne

Ten przykład zawiera pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, które jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.This example has a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void EmployeeFormView_PageIndexChanging(Object sender, FormViewPageEventArgs e)
 {
  // Cancel the paging operation if the FormView control 
  // is in edit mode.
  if (EmployeeFormView.CurrentMode == FormViewMode.Edit)
  {
   e.Cancel = true;
   
   // Display an error message.
   int newPage = e.NewPageIndex + 1;
   MessageLabel.Text = "Please update the current record before moving to page " + 
    newPage.ToString() + ".";
  }
 }

 void EmployeeFormView_ModeChanged(Object sender, EventArgs e)
 {
  // Clear the message label.
  MessageLabel.Text = "";
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>FormViewPageEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>FormViewPageEventArgs Example</h3>
            
   <asp:formview id="EmployeeFormView"
    datasourceid="EmployeeSource"
    allowpaging="true"
    datakeynames="EmployeeID"
    emptydatatext="No employees found."
    onpageindexchanging="EmployeeFormView_PageIndexChanging" 
    onmodechanged="EmployeeFormView_ModeChanged" 
    runat="server">
    
    <itemtemplate>
     <table>
      <tr>
       <td rowspan="6">
        <asp:image id="EmployeeImage"
         imageurl='<%# Eval("PhotoPath") %>'
         alternatetext='<%# Eval("LastName") %>' 
         runat="server"/>
       </td>
       <td colspan="2">
         &nbsp; 
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Name:</b>
       </td>
       <td>
        <%# Eval("FirstName") %> <%# Eval("LastName") %>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Title:</b>
       </td>
       <td>
        <%# Eval("Title") %>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Hire Date:</b>         
       </td>
       <td>
        <%# Eval("HireDate","{0:d}") %>
       </td>
      </tr>
      <tr style="height:150" valign="top">
       <td>
        <b>Address:</b>
       </td>
       <td>
        <%# Eval("Address") %><br/>
        <%# Eval("City") %> <%# Eval("Region") %>
        <%# Eval("PostalCode") %><br/>
        <%# Eval("Country") %>  
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <asp:linkbutton id="Edit"
         text="Edit"
         commandname="Edit"
         runat="server"/> 
       </td>
      </tr>
     </table>    
    </itemtemplate>
    <edititemtemplate>
     <table>
      <tr>
       <td rowspan="6">
        <asp:image id="EmployeeEditImage"
         imageurl='<%# Eval("PhotoPath") %>'
         alternatetext='<%# Eval("LastName") %>' 
         runat="server"/>
       </td>
       <td colspan="2">
         &nbsp; 
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b><asp:Label runat="server" 
         AssociatedControlID="FirstNameUpdateTextBox" 
         Text="Name" />:</b>
       </td>
       <td>
        <asp:textbox id="FirstNameUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("FirstName") %>'
         accesskey="n" tabindex="1" runat="server"/>
        <asp:textbox id="LastNameUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("LastName") %>'
         accesskey="l" tabindex="2" runat="server"/>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b><asp:Label runat="server" 
         AssociatedControlID="TitleUpdateTextBox" 
         Text="Title" />:</b>
       </td>
       <td>
        <asp:textbox id="TitleUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("Title") %>'
         accesskey="t" tabindex="3" runat="server"/> 
       </td>
      </tr>
      <tr>
        <b><asp:Label runat="server" 
         AssociatedControlID="HireDateUpdateTextBox" 
         Text="Hire Date" />:</b>
       <td>
        <asp:textbox id="HireDateUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("HireDate", "{0:d}") %>'
         accesskey="h" tabindex="4" runat="server" />
       </td>
      </tr>
      <tr style="height:150" valign="top">
       <td>
        <b><asp:Label runat="server" 
         AssociatedControlID="AddressUpdateTextBox" 
         Text="Address" />:</b>
       </td>
       <td>
        <asp:textbox id="AddressUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("Address") %>'
         accesskey="a" tabindex="5" runat="server"/>
        <br/>
        <asp:textbox id="CityUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("City") %>'
         accesskey="c" tabindex="6" runat="server"/> 
        <asp:textbox id="RegionUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("Region") %>'
         width="40"
         accesskey="r" tabindex="7" runat="server"/>
        <asp:textbox id="PostalCodeUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("PostalCode") %>'
         width="60"
         accesskey="p" tabindex="8" runat="server"/>
        <br/>
        <asp:textbox id="CountryUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("Country") %>'
         accesskey="u" tabindex="9" runat="server"/> 
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <asp:linkbutton id="UpdateButton"
         text="Update" tabindex="10" 
         commandname="Update"
         runat="server"/>
        <asp:linkbutton id="CancelButton"
         text="Cancel" tabindex="11" 
         commandname="Cancel"
         runat="server"/> 
       </td>
      </tr>
     </table>    
    </edititemtemplate>
         
   </asp:formview>
   
   <br/><br/>
   
   <asp:label id="MessageLabel"
     forecolor="Red"
     runat="server"/>
     
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="EmployeeSource"
    selectcommand="Select [EmployeeID], [LastName], [FirstName], [Title], [Address], [City], [Region], [PostalCode], [Country], [HireDate], [PhotoPath] From [Employees]"
    updatecommand="Update [Employees] Set [LastName]=@LastName, [FirstName]=@FirstName, [Title]=@Title, [Address]=@Address, [City]=@City, [Region]=@Region, [PostalCode]=@PostalCode, [Country]=@Country Where [EmployeeID]=@EmployeeID"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub EmployeeFormView_PageIndexChanging(ByVal sender As Object, ByVal e As FormViewPageEventArgs) Handles EmployeeFormView.PageIndexChanging
 
  ' Cancel the paging operation if the FormView control 
  ' is in edit mode.
  If EmployeeFormView.CurrentMode = FormViewMode.Edit Then
  
   e.Cancel = True
   
   ' Display an error message.
   Dim newPage As Integer = e.NewPageIndex + 1
   MessageLabel.Text = "Please update the current record before moving to page " & _
    newPage.ToString() & "."
  
  End If
  
 End Sub

 Sub EmployeeFormView_ModeChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles EmployeeFormView.ModeChanged
 
  ' Clear the message label.
  MessageLabel.Text = ""
 
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>FormViewPageEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>FormViewPageEventArgs Example</h3>
            
   <asp:formview id="EmployeeFormView"
    datasourceid="EmployeeSource"
    allowpaging="true"
    datakeynames="EmployeeID"
    emptydatatext="No employees found."
    runat="server">
    
    <itemtemplate>
     <table>
      <tr>
       <td rowspan="6">
        <asp:image id="EmployeeImage"
         imageurl='<%# Eval("PhotoPath") %>'
         alternatetext='<%# Eval("LastName") %>' 
         runat="server"/>
       </td>
       <td colspan="2">
         &nbsp; 
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Name:</b>
       </td>
       <td>
        <%# Eval("FirstName") %> <%# Eval("LastName") %>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Title:</b>
       </td>
       <td>
        <%# Eval("Title") %>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Hire Date:</b>         
       </td>
       <td>
        <%# Eval("HireDate","{0:d}") %>
       </td>
      </tr>
      <tr style="height:150" valign="top">
       <td>
        <b>Address:</b>
       </td>
       <td>
        <%# Eval("Address") %><br/>
        <%# Eval("City") %> <%# Eval("Region") %>
        <%# Eval("PostalCode") %><br/>
        <%# Eval("Country") %>  
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <asp:linkbutton id="Edit"
         text="Edit"
         commandname="Edit"
         runat="server"/> 
       </td>
      </tr>
     </table>    
    </itemtemplate>
    <edititemtemplate>
     <table>
      <tr>
       <td rowspan="6">
        <asp:image id="EmployeeEditImage"
         imageurl='<%# Eval("PhotoPath") %>'
         alternatetext='<%# Eval("LastName") %>' 
         runat="server"/>
       </td>
       <td colspan="2">
         &nbsp; 
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b><asp:Label runat="server" 
         AssociatedControlID="FirstNameUpdateTextBox" 
         Text="Name" />:</b>
       </td>
       <td>
        <asp:textbox id="FirstNameUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("FirstName") %>'
         accesskey="n" tabindex="1" runat="server"/>
        <asp:textbox id="LastNameUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("LastName") %>'
         accesskey="l" tabindex="2" runat="server"/>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b><asp:Label runat="server" 
         AssociatedControlID="TitleUpdateTextBox" 
         Text="Title" />:</b>
       </td>
       <td>
        <asp:textbox id="TitleUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("Title") %>'
         accesskey="t" tabindex="3" runat="server"/> 
       </td>
      </tr>
      <tr>
        <b><asp:Label runat="server" 
         AssociatedControlID="HireDateUpdateTextBox" 
         Text="Hire Date" />:</b>
       <td>
        <asp:textbox id="HireDateUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("HireDate", "{0:d}") %>'
         accesskey="h" tabindex="4" runat="server" />
       </td>
      </tr>
      <tr style="height:150" valign="top">
       <td>
        <b><asp:Label runat="server" 
         AssociatedControlID="AddressUpdateTextBox" 
         Text="Address" />:</b>
       </td>
       <td>
        <asp:textbox id="AddressUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("Address") %>'
         accesskey="a" tabindex="5" runat="server"/>
        <br/>
        <asp:textbox id="CityUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("City") %>'
         accesskey="c" tabindex="6" runat="server"/> 
        <asp:textbox id="RegionUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("Region") %>'
         width="40"
         accesskey="r" tabindex="7" runat="server"/>
        <asp:textbox id="PostalCodeUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("PostalCode") %>'
         width="60"
         accesskey="p" tabindex="8" runat="server"/>
        <br/>
        <asp:textbox id="CountryUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("Country") %>'
         accesskey="u" tabindex="9" runat="server"/> 
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <asp:linkbutton id="UpdateButton"
         text="Update" tabindex="10" 
         commandname="Update"
         runat="server"/>
        <asp:linkbutton id="CancelButton"
         text="Cancel" tabindex="11" 
         commandname="Cancel"
         runat="server"/> 
       </td>
      </tr>
     </table>    
    </edititemtemplate>
         
   </asp:formview>
   
   <br/><br/>
   
   <asp:label id="MessageLabel"
     forecolor="Red"
     runat="server"/>
     
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="EmployeeSource"
    selectcommand="Select [EmployeeID], [LastName], [FirstName], [Title], [Address], [City], [Region], [PostalCode], [Country], [HireDate], [PhotoPath] From [Employees]"
    updatecommand="Update [Employees] Set [LastName]=@LastName, [FirstName]=@FirstName, [Title]=@Title, [Address]=@Address, [City]=@City, [Region]=@Region, [PostalCode]=@PostalCode, [Country]=@Country Where [EmployeeID]=@EmployeeID"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
      
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

FormViewFormant wywołuje PageIndexChanging zdarzenie, gdy kliknięto przycisk modułu stronicowania (przycisk z CommandName właściwością ustawioną na "Strona") wewnątrz kontrolki, ale zanim FormView kontrolka przechwytuje operację stronicowania.The FormView control raises the PageIndexChanging event when a pager button (a button with its CommandName property set to "Page") within the control is clicked, but before the FormView control handles the paging operation. Dzięki temu można podać metodę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową, taką jak anulowanie operacji stronicowania, za każdym razem, gdy wystąpi zdarzenie.This allows you to provide an event-handling method that performs a custom routine, such as canceling the paging operation, whenever this event occurs.

Uwaga

To zdarzenie nie jest wywoływane, gdy użytkownik programowo ustawi PageIndex Właściwość.This event is not raised when you programmatically set the PageIndex property.

Przyciski modułu stronicowania są zwykle zlokalizowane w wierszu modułu stronicowania FormView kontrolki.Pager buttons are usually located in the pager row of a FormView control.

FormViewPageEventArgsObiekt jest przesyłany do metody obsługi zdarzeń, co pozwala określić indeks strony wybranej przez użytkownika i wskazać, że operacja stronicowania powinna zostać anulowana.A FormViewPageEventArgs object is passed to the event-handling method, which allows you to determine the index of the page selected by the user and to indicate that the paging operation should be canceled. Aby określić indeks strony wybranej przez użytkownika, należy użyć NewPageIndex właściwości.To determine the index of the page selected by the user, use the NewPageIndex property. Aby anulować operację stronicowania, ustaw Cancel Właściwość FormViewPageEventArgs obiektu na true .To cancel the paging operation, set the Cancel property of the FormViewPageEventArgs object to true.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też