FormViewPageEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia PageIndexChanging.Provides data for the PageIndexChanging event.

public ref class FormViewPageEventArgs : System::ComponentModel::CancelEventArgs
public class FormViewPageEventArgs : System.ComponentModel.CancelEventArgs
type FormViewPageEventArgs = class
  inherit CancelEventArgs
Public Class FormViewPageEventArgs
Inherits CancelEventArgs
Dziedziczenie
FormViewPageEventArgs

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje, jak używać FormViewPageEventArgs obiektu przekazaną do metody obsługi zdarzeń dla PageIndexChanging zdarzenia, aby anulować operację stronicowania, gdy użytkownik próbuje przejść do innej strony, gdy FormView kontrolka jest w trybie edycji.The following example demonstrates how to use the FormViewPageEventArgs object passed to the event-handling method for the PageIndexChanging event to cancel a paging operation when the user attempts to navigate to another page while the FormView control is in edit mode.

Ważne

Kontrolka w tym przykładzie ma pole tekstowe akceptujące dane wejściowe użytkownika, które jest potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa.The control in this example has a text box that accepts user input, which is a potential security threat. Domyślnie strony sieci Web ASP.NET sprawdzają, czy dane wejściowe użytkownika nie obejmują elementów skryptu ani HTML.By default, ASP.NET Web pages validate that user input does not include script or HTML elements. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie luk w zabezpieczeniach.For more information, see Script Exploits Overview.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void EmployeeFormView_PageIndexChanging(Object sender, FormViewPageEventArgs e)
 {
  // Cancel the paging operation if the FormView control 
  // is in edit mode.
  if (EmployeeFormView.CurrentMode == FormViewMode.Edit)
  {
   e.Cancel = true;
   
   // Display an error message.
   int newPage = e.NewPageIndex + 1;
   MessageLabel.Text = "Please update the current record before moving to page " + 
    newPage.ToString() + ".";
  }
 }

 void EmployeeFormView_ModeChanged(Object sender, EventArgs e)
 {
  // Clear the message label.
  MessageLabel.Text = "";
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>FormViewPageEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>FormViewPageEventArgs Example</h3>
            
   <asp:formview id="EmployeeFormView"
    datasourceid="EmployeeSource"
    allowpaging="true"
    datakeynames="EmployeeID"
    emptydatatext="No employees found."
    onpageindexchanging="EmployeeFormView_PageIndexChanging" 
    onmodechanged="EmployeeFormView_ModeChanged" 
    runat="server">
    
    <itemtemplate>
     <table>
      <tr>
       <td rowspan="6">
        <asp:image id="EmployeeImage"
         imageurl='<%# Eval("PhotoPath") %>'
         alternatetext='<%# Eval("LastName") %>' 
         runat="server"/>
       </td>
       <td colspan="2">
         &nbsp; 
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Name:</b>
       </td>
       <td>
        <%# Eval("FirstName") %> <%# Eval("LastName") %>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Title:</b>
       </td>
       <td>
        <%# Eval("Title") %>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Hire Date:</b>         
       </td>
       <td>
        <%# Eval("HireDate","{0:d}") %>
       </td>
      </tr>
      <tr style="height:150" valign="top">
       <td>
        <b>Address:</b>
       </td>
       <td>
        <%# Eval("Address") %><br/>
        <%# Eval("City") %> <%# Eval("Region") %>
        <%# Eval("PostalCode") %><br/>
        <%# Eval("Country") %>  
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <asp:linkbutton id="Edit"
         text="Edit"
         commandname="Edit"
         runat="server"/> 
       </td>
      </tr>
     </table>    
    </itemtemplate>
    <edititemtemplate>
     <table>
      <tr>
       <td rowspan="6">
        <asp:image id="EmployeeEditImage"
         imageurl='<%# Eval("PhotoPath") %>'
         alternatetext='<%# Eval("LastName") %>' 
         runat="server"/>
       </td>
       <td colspan="2">
         &nbsp; 
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b><asp:Label runat="server" 
         AssociatedControlID="FirstNameUpdateTextBox" 
         Text="Name" />:</b>
       </td>
       <td>
        <asp:textbox id="FirstNameUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("FirstName") %>'
         accesskey="n" tabindex="1" runat="server"/>
        <asp:textbox id="LastNameUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("LastName") %>'
         accesskey="l" tabindex="2" runat="server"/>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b><asp:Label runat="server" 
         AssociatedControlID="TitleUpdateTextBox" 
         Text="Title" />:</b>
       </td>
       <td>
        <asp:textbox id="TitleUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("Title") %>'
         accesskey="t" tabindex="3" runat="server"/> 
       </td>
      </tr>
      <tr>
        <b><asp:Label runat="server" 
         AssociatedControlID="HireDateUpdateTextBox" 
         Text="Hire Date" />:</b>
       <td>
        <asp:textbox id="HireDateUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("HireDate", "{0:d}") %>'
         accesskey="h" tabindex="4" runat="server" />
       </td>
      </tr>
      <tr style="height:150" valign="top">
       <td>
        <b><asp:Label runat="server" 
         AssociatedControlID="AddressUpdateTextBox" 
         Text="Address" />:</b>
       </td>
       <td>
        <asp:textbox id="AddressUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("Address") %>'
         accesskey="a" tabindex="5" runat="server"/>
        <br/>
        <asp:textbox id="CityUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("City") %>'
         accesskey="c" tabindex="6" runat="server"/> 
        <asp:textbox id="RegionUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("Region") %>'
         width="40"
         accesskey="r" tabindex="7" runat="server"/>
        <asp:textbox id="PostalCodeUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("PostalCode") %>'
         width="60"
         accesskey="p" tabindex="8" runat="server"/>
        <br/>
        <asp:textbox id="CountryUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("Country") %>'
         accesskey="u" tabindex="9" runat="server"/> 
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <asp:linkbutton id="UpdateButton"
         text="Update" tabindex="10" 
         commandname="Update"
         runat="server"/>
        <asp:linkbutton id="CancelButton"
         text="Cancel" tabindex="11" 
         commandname="Cancel"
         runat="server"/> 
       </td>
      </tr>
     </table>    
    </edititemtemplate>
         
   </asp:formview>
   
   <br/><br/>
   
   <asp:label id="MessageLabel"
     forecolor="Red"
     runat="server"/>
     
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="EmployeeSource"
    selectcommand="Select [EmployeeID], [LastName], [FirstName], [Title], [Address], [City], [Region], [PostalCode], [Country], [HireDate], [PhotoPath] From [Employees]"
    updatecommand="Update [Employees] Set [LastName]=@LastName, [FirstName]=@FirstName, [Title]=@Title, [Address]=@Address, [City]=@City, [Region]=@Region, [PostalCode]=@PostalCode, [Country]=@Country Where [EmployeeID]=@EmployeeID"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub EmployeeFormView_PageIndexChanging(ByVal sender As Object, ByVal e As FormViewPageEventArgs) Handles EmployeeFormView.PageIndexChanging
 
  ' Cancel the paging operation if the FormView control 
  ' is in edit mode.
  If EmployeeFormView.CurrentMode = FormViewMode.Edit Then
  
   e.Cancel = True
   
   ' Display an error message.
   Dim newPage As Integer = e.NewPageIndex + 1
   MessageLabel.Text = "Please update the current record before moving to page " & _
    newPage.ToString() & "."
  
  End If
  
 End Sub

 Sub EmployeeFormView_ModeChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles EmployeeFormView.ModeChanged
 
  ' Clear the message label.
  MessageLabel.Text = ""
 
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>FormViewPageEventArgs Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>FormViewPageEventArgs Example</h3>
            
   <asp:formview id="EmployeeFormView"
    datasourceid="EmployeeSource"
    allowpaging="true"
    datakeynames="EmployeeID"
    emptydatatext="No employees found."
    runat="server">
    
    <itemtemplate>
     <table>
      <tr>
       <td rowspan="6">
        <asp:image id="EmployeeImage"
         imageurl='<%# Eval("PhotoPath") %>'
         alternatetext='<%# Eval("LastName") %>' 
         runat="server"/>
       </td>
       <td colspan="2">
         &nbsp; 
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Name:</b>
       </td>
       <td>
        <%# Eval("FirstName") %> <%# Eval("LastName") %>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Title:</b>
       </td>
       <td>
        <%# Eval("Title") %>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b>Hire Date:</b>         
       </td>
       <td>
        <%# Eval("HireDate","{0:d}") %>
       </td>
      </tr>
      <tr style="height:150" valign="top">
       <td>
        <b>Address:</b>
       </td>
       <td>
        <%# Eval("Address") %><br/>
        <%# Eval("City") %> <%# Eval("Region") %>
        <%# Eval("PostalCode") %><br/>
        <%# Eval("Country") %>  
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <asp:linkbutton id="Edit"
         text="Edit"
         commandname="Edit"
         runat="server"/> 
       </td>
      </tr>
     </table>    
    </itemtemplate>
    <edititemtemplate>
     <table>
      <tr>
       <td rowspan="6">
        <asp:image id="EmployeeEditImage"
         imageurl='<%# Eval("PhotoPath") %>'
         alternatetext='<%# Eval("LastName") %>' 
         runat="server"/>
       </td>
       <td colspan="2">
         &nbsp; 
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b><asp:Label runat="server" 
         AssociatedControlID="FirstNameUpdateTextBox" 
         Text="Name" />:</b>
       </td>
       <td>
        <asp:textbox id="FirstNameUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("FirstName") %>'
         accesskey="n" tabindex="1" runat="server"/>
        <asp:textbox id="LastNameUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("LastName") %>'
         accesskey="l" tabindex="2" runat="server"/>
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td>
        <b><asp:Label runat="server" 
         AssociatedControlID="TitleUpdateTextBox" 
         Text="Title" />:</b>
       </td>
       <td>
        <asp:textbox id="TitleUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("Title") %>'
         accesskey="t" tabindex="3" runat="server"/> 
       </td>
      </tr>
      <tr>
        <b><asp:Label runat="server" 
         AssociatedControlID="HireDateUpdateTextBox" 
         Text="Hire Date" />:</b>
       <td>
        <asp:textbox id="HireDateUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("HireDate", "{0:d}") %>'
         accesskey="h" tabindex="4" runat="server" />
       </td>
      </tr>
      <tr style="height:150" valign="top">
       <td>
        <b><asp:Label runat="server" 
         AssociatedControlID="AddressUpdateTextBox" 
         Text="Address" />:</b>
       </td>
       <td>
        <asp:textbox id="AddressUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("Address") %>'
         accesskey="a" tabindex="5" runat="server"/>
        <br/>
        <asp:textbox id="CityUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("City") %>'
         accesskey="c" tabindex="6" runat="server"/> 
        <asp:textbox id="RegionUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("Region") %>'
         width="40"
         accesskey="r" tabindex="7" runat="server"/>
        <asp:textbox id="PostalCodeUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("PostalCode") %>'
         width="60"
         accesskey="p" tabindex="8" runat="server"/>
        <br/>
        <asp:textbox id="CountryUpdateTextBox"
         text='<%# Bind("Country") %>'
         accesskey="u" tabindex="9" runat="server"/> 
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td colspan="2">
        <asp:linkbutton id="UpdateButton"
         text="Update" tabindex="10" 
         commandname="Update"
         runat="server"/>
        <asp:linkbutton id="CancelButton"
         text="Cancel" tabindex="11" 
         commandname="Cancel"
         runat="server"/> 
       </td>
      </tr>
     </table>    
    </edititemtemplate>
         
   </asp:formview>
   
   <br/><br/>
   
   <asp:label id="MessageLabel"
     forecolor="Red"
     runat="server"/>
     
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="EmployeeSource"
    selectcommand="Select [EmployeeID], [LastName], [FirstName], [Title], [Address], [City], [Region], [PostalCode], [Country], [HireDate], [PhotoPath] From [Employees]"
    updatecommand="Update [Employees] Set [LastName]=@LastName, [FirstName]=@FirstName, [Title]=@Title, [Address]=@Address, [City]=@City, [Region]=@Region, [PostalCode]=@PostalCode, [Country]=@Country Where [EmployeeID]=@EmployeeID"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
      
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

FormViewFormant wywołuje PageIndexChanging zdarzenie, gdy kliknięto przycisk modułu stronicowania (przycisk z CommandName właściwością ustawioną na "Strona") wewnątrz kontrolki, ale zanim FormView kontrolka przechwytuje operację stronicowania.The FormView control raises the PageIndexChanging event when a pager button (a button with its CommandName property set to "Page") within the control is clicked, but before the FormView control handles the paging operation. Możesz również ustawić CommandArgument Właściwość przycisku modułu stronicowania, aby określić typ operacji stronicowania, która ma zostać wykonana.You can also set the CommandArgument property of a pager button to specify the type of paging operation to perform. Poniższa tabela zawiera listę obsługiwanych operacji.The following table lists the supported operations.

CommandArgument wartośćCommandArgument value OpisDescription
Ponown"Next" Przechodzi do następnej strony.Navigates to the next page.
Przeglądan"Prev" Przechodzi do poprzedniej strony.Navigates to the previous page.
Pierwszego"First" Przechodzi do pierwszej strony.Navigates to the first page.
Ostatniego"Last" Powoduje przejście do ostatniej strony.Navigates to the last page.
Wartość całkowitaAn integer value Przechodzi do określonej strony.Navigates to the specified page.

Dzięki temu można podać metodę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową, taką jak anulowanie operacji stronicowania, za każdym razem, gdy wystąpi zdarzenie.This allows you to provide an event-handling method that performs a custom routine, such as canceling the paging operation, whenever this event occurs.

Uwaga

Przyciski modułu stronicowania są zwykle zlokalizowane w wierszu modułu stronicowania FormView kontrolki.Pager buttons are usually located in the pager row of a FormView control.

FormViewPageEventArgsObiekt jest przesyłany do metody obsługi zdarzeń, co pozwala określić indeks strony wybranej przez użytkownika i wskazać, czy operacja stronicowania powinna zostać anulowana.A FormViewPageEventArgs object is passed to the event-handling method, which allows you to determine the index of the page selected by the user and to indicate whether the paging operation should be canceled. Aby określić indeks strony wybranej przez użytkownika, należy użyć NewPageIndex właściwości.To determine the index of the page selected by the user, use the NewPageIndex property. Aby anulować operację stronicowania, ustaw CancelEventArgs.Cancel Właściwość FormViewPageEventArgs obiektu na true .To cancel the paging operation, set the CancelEventArgs.Cancel property of the FormViewPageEventArgs object to true.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia FormViewPageEventArgs klasy, zobacz FormViewPageEventArgs Konstruktor.For a list of initial property values for an instance of the FormViewPageEventArgs class, see the FormViewPageEventArgs constructor.

Konstruktory

FormViewPageEventArgs(Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy FormViewPageEventArgs.Initializes a new instance of the FormViewPageEventArgs class.

Właściwości

Cancel

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zdarzenie powinno być anulowane.Gets or sets a value indicating whether the event should be canceled.

(Odziedziczone po CancelEventArgs)
NewPageIndex

Pobiera lub ustawia indeks nowej strony, która ma być wyświetlana w FormView kontrolce.Gets or sets the index of the new page to display in the FormView control.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też