GridView.RowDataBound Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wiersz danych jest powiązany z danymi w GridView kontrolce.Occurs when a data row is bound to data in a GridView control.

public:
 event System::Web::UI::WebControls::GridViewRowEventHandler ^ RowDataBound;
public event System.Web.UI.WebControls.GridViewRowEventHandler RowDataBound;
member this.RowDataBound : System.Web.UI.WebControls.GridViewRowEventHandler 
Public Custom Event RowDataBound As GridViewRowEventHandler 

Typ zdarzenia

GridViewRowEventHandler

Przykłady

Projekt witryny sieci Web programu Visual Studio z kodem źródłowym jest dostępny do załączenia do tego tematu: Pobierz.A Visual Studio Web site project with source code is available to accompany this topic: Download.

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia RowDataBound zdarzenia w celu zmodyfikowania wartości pola w źródle danych przed wyświetleniem go w GridView kontrolce.The following example demonstrates how to use the RowDataBound event to modify the value of a field in the data source before it is displayed in a GridView control.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void CustomersGridView_RowDataBound(Object sender, GridViewRowEventArgs e)
 {
    
  if(e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
  {
   // Display the company name in italics.
   e.Row.Cells[1].Text = "<i>" + e.Row.Cells[1].Text + "</i>";
    
  }
  
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridView RowDataBound Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridView RowDataBound Example</h3>

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="true"
    allowpaging="true"
    onrowdatabound="CustomersGridView_RowDataBound" 
    runat="server">
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
      
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub CustomersGridView_RowDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As GridViewRowEventArgs)

  If e.Row.RowType = DataControlRowType.DataRow Then
  
   ' Display the company name in italics.
   e.Row.Cells(1).Text = "<i>" & e.Row.Cells(1).Text & "</i>"
    
  End If
  
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridView RowDataBound Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridView RowDataBound Example</h3>

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="true"
    allowpaging="true"
    onrowdatabound="CustomersGridView_RowDataBound" 
    runat="server">
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
      
      
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Aby GridView można było renderować formant, każdy wiersz w kontrolce musi być powiązany z rekordem w źródle danych.Before the GridView control can be rendered, each row in the control must be bound to a record in the data source. RowDataBoundZdarzenie jest zgłaszane, gdy wiersz danych (reprezentowany przez GridViewRow obiekt) jest powiązany z danymi w GridView formancie.The RowDataBound event is raised when a data row (represented by a GridViewRow object) is bound to data in the GridView control. Dzięki temu można podać metodę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową, na przykład modyfikując wartości danych powiązanych z wierszem, za każdym razem, gdy wystąpi zdarzenie.This enables you to provide an event-handling method that performs a custom routine, such as modifying the values of the data bound to the row, whenever this event occurs.

GridViewRowEventArgsObiekt jest przesyłany do metody obsługi zdarzeń, co umożliwia dostęp do właściwości powiązanego wiersza.A GridViewRowEventArgs object is passed to the event-handling method, which enables you to access the properties of the row being bound. Aby uzyskać dostęp do konkretnej komórki w wierszu, użyj Cells właściwości GridViewRow obiektu zawartego we Row właściwości GridViewRowEventArgs obiektu.To access a specific cell in the row, use the Cells property of the GridViewRow object contained in the Row property of the GridViewRowEventArgs object. Można określić, który typ wiersza (wiersz nagłówka, wiersz danych itd.) jest powiązany przy użyciu RowType właściwości.You can determine which row type (header row, data row, and so on) is being bound by using the RowType property.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też