GridViewEditEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia RowEditing.Provides data for the RowEditing event.

public ref class GridViewEditEventArgs : System::ComponentModel::CancelEventArgs
public class GridViewEditEventArgs : System.ComponentModel.CancelEventArgs
type GridViewEditEventArgs = class
  inherit CancelEventArgs
Public Class GridViewEditEventArgs
Inherits CancelEventArgs
Dziedziczenie
GridViewEditEventArgs

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak używać GridViewEditEventArgs obiektu przekazaną do metody obsługi zdarzeń, aby anulować operację edycji, jeśli użytkownik próbuje edytować wiersz zawierający autora o nazwisku białym.The following example demonstrates how to use the GridViewEditEventArgs object passed to the event-handling method to cancel the editing operation if the user attempts to edit a row that contains an author with the last name White.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void CustomersGridView_RowEditing(Object sender, GridViewEditEventArgs e)
 {
  
  // Get the country for the row being edited. For this example, the
  // country is contained in the seventh column (index 6). 
  String country = CustomersGridView.Rows[e.NewEditIndex].Cells[6].Text;

  // For this example, cancel the edit operation if the user attempts
  // to edit the record of a customer from the Unites States. 
  if (country == "USA")
  {
   // Cancel the edit operation.
   e.Cancel = true;
   Message.Text = "You cannot edit this record.";
  }
  else
  {
   Message.Text = "";
  }
  
 }
  
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridView RowEditing Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridView RowEditing Example</h3>
     
   <asp:label id="Message"
    forecolor="Red"
    runat="server"/>
        
   <br/>
      
   <!-- The GridView control automatically sets the columns   -->
   <!-- specified in the datakeynames property as read-only.  -->
   <!-- No input controls are rendered for these columns in   -->
   <!-- edit mode.                       -->
   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="true"
    autogenerateeditbutton="true"
    allowpaging="true" 
    datakeynames="CustomerID"
    onrowediting="CustomersGridView_RowEditing"  
    runat="server">
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    updatecommand="Update Customers SET CompanyName=@CompanyName, Address=@Address, City=@City, PostalCode=@PostalCode, Country=@Country WHERE (CustomerID = @CustomerID)"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub CustomersGridView_RowEditing(ByVal sender As Object, ByVal e As GridViewEditEventArgs)
    
  ' Get the country for the row being edited. For this example, the
  ' country is contained in the seventh column (index 6). 
  Dim country As String = CustomersGridView.Rows(e.NewEditIndex).Cells(6).Text

  ' For this example, cancel the edit operation if the user attempts
  ' to edit the record of a customer from the United States. 
  If country = "USA" Then
  
   ' Cancel the edit operation.
   e.Cancel = True
   Message.Text = "You cannot edit this record."
   
  Else
   
   Message.Text = ""
   
  End If
  
 End Sub
  
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridView RowEditing Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridView RowEditing Example</h3>
     
   <asp:label id="Message"
    forecolor="Red"
    runat="server"/>
        
   <br/>
      
   <!-- The GridView control automatically sets the columns   -->
   <!-- specified in the datakeynames property as read-only.  -->
   <!-- No input controls are rendered for these columns in   -->
   <!-- edit mode.                       -->
   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSqlDataSource" 
    autogeneratecolumns="true"
    autogenerateeditbutton="true"
    allowpaging="true" 
    datakeynames="CustomerID"
    onrowediting="CustomersGridView_RowEditing"  
    runat="server">
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSqlDataSource" 
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    updatecommand="Update Customers SET CompanyName=@CompanyName, Address=@Address, City=@City, PostalCode=@PostalCode, Country=@Country WHERE (CustomerID = @CustomerID)"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
      
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

GridViewKontrolka wywołuje RowEditing zdarzenie, gdy kliknięto przycisk Edytuj (przycisk z jego CommandName właściwością "Edit"), ale zanim GridView formant przejdzie do trybu edycji.The GridView control raises the RowEditing event when an Edit button (a button with its CommandName property set to "Edit") is clicked, but before the GridView control enters edit mode. Dzięki temu można podać metodę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową, taką jak anulowanie operacji edytowania, gdy wystąpi zdarzenie.This allows you to provide an event-handling method that performs a custom routine, such as canceling the edit operation, whenever this event occurs.

GridViewEditEventArgsObiekt jest przesyłany do metody obsługi zdarzeń, co umożliwia określenie indeksu edytowanego wiersza i wskazanie, że operacja edytowania powinna zostać anulowana.A GridViewEditEventArgs object is passed to the event-handling method, which allows you to determine the index of the row being edited and to indicate that the edit operation should be canceled. Aby anulować operację edycji, ustaw Cancel Właściwość GridViewEditEventArgs obiektu na true .To cancel the edit operation, set the Cancel property of the GridViewEditEventArgs object to true.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia GridViewEditEventArgs , zobacz GridViewEditEventArgs Konstruktor.For a list of initial property values for an instance of GridViewEditEventArgs, see the GridViewEditEventArgs constructor.

Konstruktory

GridViewEditEventArgs(Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy GridViewEditEventArgs.Initializes a new instance of the GridViewEditEventArgs class.

Właściwości

Cancel

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zdarzenie powinno być anulowane.Gets or sets a value indicating whether the event should be canceled.

(Odziedziczone po CancelEventArgs)
NewEditIndex

Pobiera lub ustawia indeks edytowanego wiersza.Gets or sets the index of the row being edited.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też