GridViewRowCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję GridViewRow obiektów GridView w kontrolce.Represents a collection of GridViewRow objects in a GridView control.

public ref class GridViewRowCollection : System::Collections::ICollection
public class GridViewRowCollection : System.Collections.ICollection
type GridViewRowCollection = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
Public Class GridViewRowCollection
Implements ICollection
Dziedziczenie
GridViewRowCollection
Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak wykonać iterację Rows kolekcji GridView kontrolki i wyświetlić wartości kolumny na stronie.The following example demonstrates how to iterate through the Rows collection of a GridView control and display the values of a column on the page.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void AuthorsGridView_RowCreated(Object sender, GridViewRowEventArgs e)
 {
  if (e.Row.RowType == DataControlRowType.Footer)
  {   
   
   // Get the number of items in the Rows collection.
   int count = AuthorsGridView.Rows.Count;

   // If the GridView control contains any records, display 
   // the last name of each author in the GridView control.
   if (count > 0)
   {   
    Message.Text = "The authors are:<br />";
    
    foreach (GridViewRow row in AuthorsGridView.Rows)
    {
     Message.Text += row.Cells[0].Text + "<br />";
    }
   }
   
  }
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridViewRowCollection Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridViewRowCollection Example</h3>

   <table>
    <tr>
     <td>
      <asp:gridview id="AuthorsGridView" 
       datasourceid="AuthorsSqlDataSource" 
       autogeneratecolumns="false"
       onrowcreated="AuthorsGridView_RowCreated" 
       runat="server"> 
           
       <columns>
        <asp:boundfield datafield="au_lname"
         headertext="Last Name"/>
        <asp:boundfield datafield="au_fname"
         headertext="First Name"/>
       </columns>
                  
      </asp:gridview>
     </td>
     <td>
      <asp:label id="Message" 
       forecolor="Red"
       runat="server"/>
     </td>
    </tr>
   </table>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Pubs sample database.            -->
   <asp:sqldatasource id="AuthorsSqlDataSource" 
    selectcommand="SELECT [au_lname], [au_fname] FROM [authors] WHERE [state]='CA'"
    connectionstring="server=localhost;database=pubs;integrated security=SSPI"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
     
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub AuthorsGridView_RowCreated(ByVal sender As Object, ByVal e As GridViewRowEventArgs)

  If e.Row.RowType = DataControlRowType.Footer Then
   
   ' Get the number of items in the Rows collection.
   Dim count As Integer = AuthorsGridView.Rows.Count

   ' If the GridView control contains any records, display 
   ' the last name of each author in the GridView control.
   If count > 0 Then
      
    Message.Text = "The authors are:<br />"
    
    Dim row As GridViewRow
    For Each row In AuthorsGridView.Rows
    
     Message.Text &= row.Cells(0).Text & "<br />"
    
    Next
    
   End If
    
  End If
    
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridViewRowCollection Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridViewRowCollection Example</h3>

   <table>
    <tr>
     <td>
      <asp:gridview id="AuthorsGridView" 
       datasourceid="AuthorsSqlDataSource" 
       autogeneratecolumns="false"
       onrowcreated="AuthorsGridView_RowCreated" 
       runat="server"> 
           
       <columns>
        <asp:boundfield datafield="au_lname"
         headertext="Last Name"/>
        <asp:boundfield datafield="au_fname"
         headertext="First Name"/>
       </columns>
                  
      </asp:gridview>
     </td>
     <td>
      <asp:label id="Message" 
       forecolor="Red"
       runat="server"/>
     </td>
    </tr>
   </table>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Pubs sample database.            -->
   <asp:sqldatasource id="AuthorsSqlDataSource" 
    selectcommand="SELECT [au_lname], [au_fname] FROM [authors] WHERE [state]='CA'"
    connectionstring="server=localhost;database=pubs;integrated security=SSPI"
    runat="server">
   </asp:sqldatasource>
     
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Klasa jest używana do przechowywania GridViewRow kolekcji obiektów w GridView kontrolce i zarządzania nią. GridViewRowCollectionThe GridViewRowCollection class is used to store and manage a collection of GridViewRow objects in a GridView control. Każdy wiersz w GridView kontrolce jest reprezentowany GridViewRow przez obiekt.Each row in a GridView control is represented by a GridViewRow object. Kontrolka przechowuje wszystkie swoje wiersze danych Rows w kolekcji. GridViewThe GridView control stores all of its data rows in the Rows collection.

GridViewRowCollection Klasa obsługuje kilka sposobów uzyskiwania dostępu do elementów w kolekcji:The GridViewRowCollection class supports several ways to access the items in the collection:

 • Użyj indeksatora, Item[Int32] aby bezpośrednio GridViewRow pobrać obiekt w określonym indeksie liczonym od zera.Use the Item[Int32] indexer to directly retrieve a GridViewRow object at a specific zero-based index.

 • GetEnumerator Użyj metody, aby pobrać moduł wyliczający, który może być używany do iteracji w kolekcji.Use the GetEnumerator method to retrieve an enumerator that can be used to iterate through the collection.

 • Użyj metody, aby skopiować elementy w kolekcji System.Array do obiektu, który może być następnie używany do uzyskiwania dostępu do elementów w kolekcji. CopyToUse the CopyTo method to copy the items in the collection into an System.Array object, which can then be used to access the items in the collection.

Aby określić łączną liczbę elementów w kolekcji, użyj Count właściwościTo determine the total number of items in the collection, use the Count property

Konstruktory

GridViewRowCollection(ArrayList)

Inicjuje nowe wystąpienie GridViewRowCollection klasy przy użyciu określonego ArrayList obiektu.Initializes a new instance of the GridViewRowCollection class using the specified ArrayList object.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę elementów w GridViewRowCollection obiekcie.Gets the number of items in the GridViewRowCollection object.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy wiersze w GridViewRowCollection obiekcie mogą być modyfikowane.Gets a value indicating whether the rows in the GridViewRowCollection object can be modified.

IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, GridViewRowCollection czy obiekt jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether the GridViewRowCollection object is synchronized (thread-safe).

Item[Int32]

GridViewRow Pobiera obiekt o określonym indeksie.Gets the GridViewRow object at the specified index.

SyncRoot

Pobiera obiekt używany do synchronizowania dostępu do kolekcji.Gets the object used to synchronize access to the collection.

Metody

CopyTo(GridViewRow[], Int32)

Kopiuje wszystkie elementy z tego GridViewRowCollection do określonego Array obiektu, rozpoczynając od określonego indeksu w Array obiekcie.Copies all the items from this GridViewRowCollection to the specified Array object, starting at the specified index in the Array object.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który GridViewRow zawiera wszystkie obiekty GridViewRowCollectionw.Returns an enumerator that contains all GridViewRow objects in the GridViewRowCollection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, CopyTo(Array, Int32)Zobacz.For a description of this member, see CopyTo(Array, Int32).

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

IEnumerable KonwertujeIQueryabledo.Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy

Zobacz też