GridViewSelectEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia SelectedIndexChanging.Provides data for the SelectedIndexChanging event.

public ref class GridViewSelectEventArgs : System::ComponentModel::CancelEventArgs
public class GridViewSelectEventArgs : System.ComponentModel.CancelEventArgs
type GridViewSelectEventArgs = class
  inherit CancelEventArgs
Public Class GridViewSelectEventArgs
Inherits CancelEventArgs
Dziedziczenie
GridViewSelectEventArgs

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak używać GridViewSelectEventArgs obiektu przekazaną do metody obsługi zdarzeń, aby anulować operację wybierania GridView kontrolki, gdy użytkownik wybierze autora o nazwisku białym.The following example demonstrates how to use the GridViewSelectEventArgs object passed to the event-handling method to cancel the select operation of a GridView control when the user selects an author with the last name White.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void CustomersGridView_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
 {
  // Get the currently selected row using the SelectedRow property.
  GridViewRow row = CustomersGridView.SelectedRow;
    
  // Display the first name from the selected row.
  // In this example, the third column (index 2) contains
  // the first name.
  MessageLabel.Text = "You selected " + row.Cells[2].Text + ".";
 }

 void CustomersGridView_SelectedIndexChanging(Object sender, GridViewSelectEventArgs e)
 {
  // Get the currently selected row. Because the SelectedIndexChanging event
  // occurs before the select operation in the GridView control, the
  // SelectedRow property cannot be used. Instead, use the Rows collection
  // and the NewSelectedIndex property of the e argument passed to this 
  // event handler.
  GridViewRow row = CustomersGridView.Rows[e.NewSelectedIndex];

  // You can cancel the select operation by using the Cancel
  // property. For this example, if the user selects a customer with 
  // the ID "ANATR", the select operation is canceled and an error message
  // is displayed.
  if (row.Cells[1].Text == "ANATR")
  {
   e.Cancel = true;
   MessageLabel.Text = "You cannot select " + row.Cells[2].Text + "."; 
  }
 }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridView Select Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridView Select Example</h3>

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSource" 
    autogeneratecolumns="False"
    autogenerateselectbutton="True"
    selectedindex="1"
    onselectedindexchanged="CustomersGridView_SelectedIndexChanged"
    onselectedindexchanging="CustomersGridView_SelectedIndexChanging"  
    runat="server" DataKeyNames="CustomerID">
        
     <Columns>
       <asp:BoundField DataField="CustomerID" 
         HeaderText="CustomerID" 
         InsertVisible="False" ReadOnly="True" 
         SortExpression="CustomerID" />
       <asp:BoundField DataField="FirstName" 
         HeaderText="FirstName" 
         SortExpression="FirstName" />
       <asp:BoundField DataField="MiddleName" 
         HeaderText="MiddleName" 
         SortExpression="MiddleName" />
       <asp:BoundField DataField="LastName" 
         HeaderText="LastName" 
         SortExpression="LastName" />
       <asp:BoundField DataField="Phone" 
         HeaderText="Phone" 
         SortExpression="Phone" />
     </Columns>
        
    <selectedrowstyle backcolor="LightCyan"
     forecolor="DarkBlue"
     font-bold="true"/> 
        
   </asp:gridview>
      
   <br/>
      
   <asp:label id="MessageLabel"
    forecolor="Red"
    runat="server"/>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSource"
    selectcommand="SELECT CustomerID, FirstName, MiddleName, LastName, Phone FROM SalesLT.Customer"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorksLTConnectionString %>" 
    runat="server"/>
      
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub CustomersGridView_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    
  ' Get the currently selected row using the SelectedRow property.
  Dim row As GridViewRow = CustomersGridView.SelectedRow
    
  ' Display the first name from the selected row.
  ' In this example, the third column (index 2) contains
  ' the first name.
  MessageLabel.Text = "You selected " & row.Cells(2).Text & "."
 End Sub

 Sub CustomersGridView_SelectedIndexChanging(ByVal sender As Object, ByVal e As GridViewSelectEventArgs)
    
  ' Get the currently selected row. Because the SelectedIndexChanging event
  ' occurs before the select operation in the GridView control, the
  ' SelectedRow property cannot be used. Instead, use the Rows collection
  ' and the NewSelectedIndex property of the e argument passed to this 
  ' event handler.
  Dim row As GridViewRow = CustomersGridView.Rows(e.NewSelectedIndex)

  ' You can cancel the select operation by using the Cancel
  ' property. For this example, if the user selects a customer with 
  ' the ID "ANATR", the select operation is canceled and an error message
  ' is displayed.
  If row.Cells(1).Text = "ANATR" Then
    e.Cancel = True
    MessageLabel.Text = "You cannot select " + row.Cells(2).Text & "."
  End If
  
 End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridView Select Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridView Select Example</h3>

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSource" 
    autogeneratecolumns="False"
    autogenerateselectbutton="True"
    selectedindex="1"
    onselectedindexchanged="CustomersGridView_SelectedIndexChanged"
    onselectedindexchanging="CustomersGridView_SelectedIndexChanging"  
    runat="server" DataKeyNames="CustomerID">
        
     <Columns>
       <asp:BoundField DataField="CustomerID" 
         HeaderText="CustomerID" 
         InsertVisible="False" ReadOnly="True" 
         SortExpression="CustomerID" />
       <asp:BoundField DataField="FirstName" 
         HeaderText="FirstName" 
         SortExpression="FirstName" />
       <asp:BoundField DataField="MiddleName" 
         HeaderText="MiddleName" 
         SortExpression="MiddleName" />
       <asp:BoundField DataField="LastName" 
         HeaderText="LastName" 
         SortExpression="LastName" />
       <asp:BoundField DataField="Phone" 
         HeaderText="Phone" 
         SortExpression="Phone" />
     </Columns>
        
    <selectedrowstyle backcolor="LightCyan"
     forecolor="DarkBlue"
     font-bold="true"/> 
        
   </asp:gridview>
      
   <br/>
      
   <asp:label id="MessageLabel"
    forecolor="Red"
    runat="server"/>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSource"
    selectcommand="SELECT CustomerID, FirstName, MiddleName, LastName, Phone FROM SalesLT.Customer"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:AdventureWorksLTConnectionString %>" 
    runat="server"/>
      
  </form>

 </body>
</html>

Uwagi

GridViewKontrolka wywołuje SelectedIndexChanging zdarzenie, gdy kliknięto przycisk wyboru (przycisk z CommandName właściwością "Select"), ale zanim GridView kontrolka obsłuży operację SELECT.The GridView control raises the SelectedIndexChanging event when a Select button (a button with its CommandName property set to "Select") is clicked, but before the GridView control handles the select operation. Dzięki temu można podać metodę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową, taką jak anulowanie operacji zaznaczania, za każdym razem, gdy wystąpi zdarzenie.This allows you to provide an event-handling method that performs a custom routine, such as canceling the selection operation, whenever this event occurs.

GridViewSelectEventArgsObiekt jest przesyłany do metody obsługi zdarzeń, co pozwala ustalić indeks wiersza wybranego przez użytkownika i wskazać, że operacja wyboru powinna zostać anulowana.A GridViewSelectEventArgs object is passed to the event-handling method, which allows you to determine the index of the row selected by the user and to indicate that the selection operation should be canceled. Aby anulować operację zaznaczania, ustaw Cancel Właściwość GridViewSelectEventArgs obiektu na true .To cancel the selection operation, set the Cancel property of the GridViewSelectEventArgs object to true.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Aby uzyskać listę początkowych wartości właściwości dla wystąpienia GridViewSelectEventArgs , zobacz GridViewSelectEventArgs Konstruktor.For a list of initial property values for an instance of GridViewSelectEventArgs, see the GridViewSelectEventArgs constructor.

Konstruktory

GridViewSelectEventArgs(Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy GridViewSelectEventArgs.Initializes a new instance of the GridViewSelectEventArgs class.

Właściwości

Cancel

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zdarzenie powinno być anulowane.Gets or sets a value indicating whether the event should be canceled.

(Odziedziczone po CancelEventArgs)
NewSelectedIndex

Pobiera lub ustawia indeks nowego wiersza do wybrania w GridView kontrolce.Gets or sets the index of the new row to select in the GridView control.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też