GridViewSortEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która obsługuje Sorting zdarzenie GridView formantu.Represents the method that handles the Sorting event of a GridView control.

public delegate void GridViewSortEventHandler(System::Object ^ sender, GridViewSortEventArgs ^ e);
public delegate void GridViewSortEventHandler(object sender, GridViewSortEventArgs e);
type GridViewSortEventHandler = delegate of obj * GridViewSortEventArgs -> unit
Public Delegate Sub GridViewSortEventHandler(sender As Object, e As GridViewSortEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia.The source of the event.

e
GridViewSortEventArgs

GridViewSortEventArgsObiekt, który zawiera dane zdarzenia.A GridViewSortEventArgs object that contains the event data.

Dziedziczenie
GridViewSortEventHandler

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak programowo dodać GridViewSortEventHandler delegata do Sorting zdarzenia GridView kontrolki.The following example demonstrates how to programmatically add a GridViewSortEventHandler delegate to the Sorting event of a GridView control.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

  void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
  {
    
    // Create a new GridView object.
    GridView authorGridView = new GridView();
     
    // Set the GridView object's properties.
    authorGridView.ID = "AuthorGridView";
    authorGridView.DataSourceID = "AuthorsSqlDataSource"; 
    authorGridView.AutoGenerateColumns = true;
    authorGridView.AllowSorting = true;
    
    // Programmatically register the event-handling methods.
    authorGridView.Sorting += new GridViewSortEventHandler(this.AuthorsGridView_Sorting);
    
    // Add the GridView object to the Controls collection
    // of the PlaceHolder control.
    GridViewPlaceHolder.Controls.Add(authorGridView);
    
  }
  
  void AuthorsGridView_Sorting(Object sender, GridViewSortEventArgs e)
  {
  
    // Cancel the sorting operation if the user attempts to sort
    // the Contract column.
    if(e.SortExpression == "contract")
    {
      e.Cancel = true;
      Message.Text = "You cannot sort the Contract column.";
    }
    else
    {
      // Clear the message label.
      Message.Text = "";
    }
  
  }

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>GridViewSortEventHandler Example</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    
      <h3>GridViewSortEventHandler Example</h3>
      
      <asp:label id="Message"
        forecolor="Red"
        runat="server"/>
        
      <br/>
      
      <asp:placeholder id="GridViewPlaceHolder"
        runat="Server"/>
      
      <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
      <!-- to the Pubs sample database.             -->
      <asp:sqldatasource id="AuthorsSqlDataSource" 
        selectcommand="SELECT [au_id], [au_lname], [au_fname], [address], [city], [state], [zip], [contract] FROM [authors]"
        updatecommand="UPDATE authors SET au_lname=@au_lname, au_fname=@au_fname, address=@address, city=@city, state=@state, zip=@zip, contract=@contract WHERE (authors.au_id = @au_id)"
        connectionstring="server=localhost;database=pubs;integrated security=SSPI"
        runat="server">
      </asp:sqldatasource>
      
    </form>
  </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

  Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    
    ' Create a new GridView object.
    Dim authorGridView As GridView = New GridView
     
    ' Set the GridView object's properties.
    authorGridView.ID = "AuthorGridView"
    authorGridView.DataSourceID = "AuthorsSqlDataSource"
    authorGridView.AutoGenerateColumns = True
    authorGridView.AllowSorting = True
    
    ' Programmatically register the event-handling methods.
    AddHandler authorGridView.Sorting, AddressOf AuthorsGridView_Sorting
    
    ' Add the GridView object to the Controls collection
    ' of the PlaceHolder control.
    GridViewPlaceHolder.Controls.Add(authorGridView)
    
  End Sub
  
  Sub AuthorsGridView_Sorting(ByVal sender As Object, ByVal e As GridViewSortEventArgs)
  
    ' Cancel the sorting operation if the user attempts to sort
    ' the Contract column.
    If e.SortExpression = "contract" Then

      e.Cancel = True
      Message.Text = "You cannot sort the Contract column."
    
    Else
   
      ' Clear the message label.
      Message.Text = ""
    
    End If
  
  End Sub

</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
  <head runat="server">
  <title>GridViewSortEventHandler Example</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    
      <h3>GridViewSortEventHandler Example</h3>
      
      <asp:label id="Message"
        forecolor="Red"
        runat="server"/>
        
      <br/>
      
      <asp:placeholder id="GridViewPlaceHolder"
        runat="Server"/>
      
      <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
      <!-- to the Pubs sample database.             -->
      <asp:sqldatasource id="AuthorsSqlDataSource" 
        selectcommand="SELECT [au_id], [au_lname], [au_fname], [address], [city], [state], [zip], [contract] FROM [authors]"
        updatecommand="UPDATE authors SET au_lname=@au_lname, au_fname=@au_fname, address=@address, city=@city, state=@state, zip=@zip, contract=@contract WHERE (authors.au_id = @au_id)"
        connectionstring="server=localhost;database=pubs;integrated security=SSPI"
        runat="server">
      </asp:sqldatasource>
      
    </form>
  </body>
</html>

Poniższy przykład pokazuje, jak deklaratywnie dodać GridViewSortEventHandler delegata do Sorting zdarzenia GridView kontrolki.The following example demonstrates how to declaratively add a GridViewSortEventHandler delegate to the Sorting event of a GridView control.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 
 void CustomersGridView_Sorting(Object sender, GridViewSortEventArgs e)
 {
  // Cancel the sorting operation if the user attempts
  // to sort by address.
  if (e.SortExpression == "Address")
  {
   e.Cancel = true;
   Message.Text = "You cannot sort by address.";
   SortInformationLabel.Text = "";
  }
  else
  {
   Message.Text = "";
  }
 }

 void CustomersGridView_Sorted(Object sender, EventArgs e)
 {
  // Display the sort expression and sort direction.
  SortInformationLabel.Text = "Sorting by " +
   CustomersGridView.SortExpression.ToString() +
   " in " + CustomersGridView.SortDirection.ToString() +
   " order.";
 }
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridView Sorting Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridView Sorting Example</h3>

   <asp:label id="Message"
    forecolor="Red"
    runat="server"/>
    
   <br/>
    
   <asp:label id="SortInformationLabel"
    forecolor="Navy"
    runat="server"/>
        
   <br/> 

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSource" 
    autogeneratecolumns="true"
    allowpaging="true"
    emptydatatext="No data available." 
    allowsorting="true"
    onsorting="CustomersGridView_Sorting"
    onsorted="CustomersGridView_Sorted" 
    runat="server">
        
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSource"
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
    
  </form>
 </body>
</html>


<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
 
 Sub CustomersGridView_Sorting(sender As Object, e As GridViewSortEventArgs)
 
  ' Cancel the sorting operation if the user attempts
  ' to sort by address.
  If e.SortExpression = "Address" Then
  
   e.Cancel = True
   Message.Text = "You cannot sort by address."
   SortInformationLabel.Text = ""
  
  Else
  
   Message.Text = ""
   
  End If
  
 End Sub

 Sub CustomersGridView_Sorted(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
 
  ' Display the sort expression and sort direction.
  SortInformationLabel.Text = "Sorting by " & _
   CustomersGridView.SortExpression.ToString() & _
   " in " & CustomersGridView.SortDirection.ToString() & _
   " order."
  
 End Sub
  
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
  <title>GridView Sorted and Sorting Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>GridView Sorted and Sorting Example</h3>

   <asp:label id="Message"
    forecolor="Red"
    runat="server"/>
    
   <br/>
    
   <asp:label id="SortInformationLabel"
    forecolor="Navy"
    runat="server"/>
        
   <br/> 

   <asp:gridview id="CustomersGridView" 
    datasourceid="CustomersSource" 
    autogeneratecolumns="true"
    allowpaging="true"
    emptydatatext="No data available." 
    allowsorting="true"
    onsorting="CustomersGridView_Sorting"
    onsorted="CustomersGridView_Sorted" 
    runat="server">
        
   </asp:gridview>
      
   <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
   <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
   <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
   <!-- from the Web.config file.              -->
   <asp:sqldatasource id="CustomersSource"
    selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
    connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
    runat="server"/>
    
  </form>
 </body>
</html>

Uwagi

SortingZdarzenie jest zgłaszane, gdy zostanie kliknięte hiperłącze do sortowania kolumny, ale zanim GridView kontrolka przechwytuje operację sortowania.The Sorting event is raised when the hyperlink to sort a column is clicked, but before the GridView control handles the sort operation. Dzięki temu można podać metodę obsługi zdarzeń, która wykonuje procedurę niestandardową, taką jak anulowanie operacji sortowania, gdy wystąpi zdarzenie.This allows you to provide an event-handling method that performs a custom routine, such as canceling the sorting operation, whenever this event occurs.

Podczas tworzenia GridViewSortEventHandler delegata należy określić metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie.When you create a GridViewSortEventHandler delegate, you identify the method that will handle the event. Aby skojarzyć zdarzenie z programem obsługi zdarzeń, Dodaj wystąpienie delegata do zdarzenia.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Program obsługi zdarzeń jest wywoływany przy każdym wystąpieniu zdarzenia, o ile nie usunięto delegata.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Aby uzyskać więcej informacji na temat delegatów obsługi zdarzeń, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about event-handler delegates, see Handling and Raising Events.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też