HorizontalAlign Wyliczenie

Definicja

Określa wyrównanie elementów w kontenerze w poziomie.Specifies the horizontal alignment of items within a container.

public enum class HorizontalAlign
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.WebControls.HorizontalAlignConverter))]
public enum HorizontalAlign
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Web.UI.WebControls.HorizontalAlignConverter))>]
type HorizontalAlign = 
Public Enum HorizontalAlign
Dziedziczenie
HorizontalAlign
Atrybuty

Pola

Center 2

Zawartość kontenera jest wyśrodkowana.The contents of a container are centered.

Justify 4

Zawartość kontenera jest jednolicie rozłożona i wyrównany zarówno do lewego, jak i prawego marginesu.The contents of a container are uniformly spread out and aligned with both the left and right margins.

Left 1

Zawartość kontenera jest wyjustowany do lewej.The contents of a container are left justified.

NotSet 0

Wyrównanie w poziomie nie jest ustawione.The horizontal alignment is not set.

Right 3

Zawartość kontenera jest wyrównana do prawej.The contents of a container are right justified.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak ustawienie HorizontalAlign właściwości Panel kontrolki zmienia wyrównanie w poziomie dla tekstu Label kontrolki, która jest zawarta w Panel kontrolce.The following example shows how setting the HorizontalAlign property of a Panel control changes the horizontal alignment for the text of a Label control that is contained by the Panel control.

<%@ Page Language="C#"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 protected void HorizontalAlignList_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
 {
  switch (HorizontalAlignList.SelectedValue)
  {
   case "Left":
    Panel1.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left;
    break;
   case "Center":
    Panel1.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center;
    break;
   case "Justify":
    Panel1.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Justify;
    break;
   default:
    Panel1.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Right;
    break;
  }
 }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>HorizontalAlign Example</title> 
 </head>
 <body>
  <h3>HorizontalAlign Example</h3>
  <form id="form1" runat="server">
 
    <asp:Panel id="Panel1" Height="100" Width="200" BackColor="Gainsboro"
      Wrap="True" HorizontalAlign="Left" runat="server">
     <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="This panel contains a Label control.">
     </asp:Label>
    </asp:Panel>
 
    <br />
 
    <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Horizontal Alignment:"></asp:Label>
    <asp:DropDownList ID="HorizontalAlignList" runat="server" AutoPostBack="True" 
     OnSelectedIndexChanged="HorizontalAlignList_SelectedIndexChanged">
     <asp:ListItem Selected="True">Left</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Center</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Right</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Justify</asp:ListItem>
    </asp:DropDownList>
 
  </form>
 </body>
 </html>  
<%@ Page Language="VB"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<script runat="server">

 Protected Sub HorizontalAlignList_SelectedIndexChanged()
  
  Select Case HorizontalAlignList.SelectedValue
   Case "Left"
    Panel1.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left
   Case "Center"
    Panel1.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Center
   Case "Justify"
    Panel1.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Justify
   Case Else
    Panel1.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Right
  End Select
  
 End Sub
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head>
  <title>HorizontalAlign Example</title> 
 </head>
 <body>
  <h3>HorizontalAlign Example</h3>
  <form id="form1" runat="server">
 
    <asp:Panel id="Panel1" Height="100" Width="200" BackColor="Gainsboro"
      Wrap="True" HorizontalAlign="Left" runat="server">
     <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="This panel contains a Label control.">
     </asp:Label>
    </asp:Panel>
 
    <br />
 
    <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Horizontal Alignment:"></asp:Label>
    <asp:DropDownList ID="HorizontalAlignList" runat="server" AutoPostBack="True" 
     onselectedindexchanged="HorizontalAlignList_SelectedIndexChanged">
     <asp:ListItem Selected="True">Left</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Center</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Right</asp:ListItem>
     <asp:ListItem>Justify</asp:ListItem>
    </asp:DropDownList>
 
  </form>
 </body>
 </html>  

Uwagi

HorizontalAlignWyliczenie reprezentuje opcje wyrównania w poziomie dla elementów w kontenerze, takich jak TableCell .The HorizontalAlign enumeration represents the horizontal alignment options for items within a container, such as a TableCell.

Dotyczy