ICallbackContainer Interfejs

Definicja

Definiuje metodę, która umożliwia kontrolom uzyskanie skryptu wywołania zwrotnego.Defines a method that enables controls to obtain a callback script.

public interface class ICallbackContainer
public interface ICallbackContainer
type ICallbackContainer = interface
Public Interface ICallbackContainer
Pochodne

Uwagi

Klasy implementujące ICallbackContainer interfejs zapewniają kontrolki ze skryptem, który spowoduje zainicjowanie wywołania zwrotnego dla serwera.Classes that implement the ICallbackContainer interface provide controls with a script that will initiate a callback to the server. Wywołanie zwrotne różni się od bardziej typowego ogłaszania zwrotnego, ponieważ przetwarzanie strony dla wywołania zwrotnego odtworzy stronę bez zmieniania informacji o stanie przechowywanych na stronie.A callback differs from the more common postback in that the page processing for the callback recreates the page without changing state information held by the page. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia wywołań zwrotnych, zobacz implementowanie wywołań zwrotnych klienta bez ogłaszaniazwrotnego.For more information on creating callbacks, see Implementing Client Callbacks Without Postbacks.

Klasy implementujące ICallbackContainer interfejs powinny również implementować ICallbackEventHandler interfejs obsługujący zdarzenia wywoływane przez formanty.Classes that implement the ICallbackContainer interface should also implement the ICallbackEventHandler interface to handle the events raised by controls.

Metody

GetCallbackScript(IButtonControl, String)

Tworzy skrypt do inicjowania wywołania zwrotnego klienta na serwerze sieci Web.Creates a script for initiating a client callback to a Web server.

Dotyczy

Zobacz też