Image.ImageUrl Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia adres URL, który zawiera ścieżkę do obrazu, który ma być wyświetlany w Image kontrolce.Gets or sets the URL that provides the path to an image to display in the Image control.

public:
 virtual property System::String ^ ImageUrl { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public virtual string ImageUrl { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.ImageUrl : string with get, set
Public Overridable Property ImageUrl As String

Wartość właściwości

String

Adres URL, który zawiera ścieżkę do obrazu, który ma być wyświetlany w Image kontrolce.The URL that provides the path to an image to display in the Image control.

Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia ImageUrl właściwości, aby określić lokalizację obrazu, który ma być wyświetlany w Image kontrolce.The following example demonstrates how to use the ImageUrl property to specify the location of the image to display in the Image control.

<%@ Page Language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>Image Example</title>
</head>
 
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>Image Example</h3>

   <asp:Image id="Image1" runat="server"
      AlternateText="Image text"
      ImageAlign="left"
      ImageUrl="images/image1.jpg"/>
 
  </form>

</body>
</html>

<%@ Page Language="VB" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>Image Example</title>
</head>
 
<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>Image Example</h3>

   <asp:Image id="Image1" runat="server"
      AlternateText="Image text"
      ImageAlign="left"
      ImageUrl="images/image1.jpg"/>
 
  </form>

</body>
</html>

Uwagi

Użyj ImageUrl właściwości, aby określić adres URL obrazu, który ma być wyświetlany w Image kontrolce.Use the ImageUrl property to specify the URL of an image to display in the Image control. Możesz użyć względnego lub bezwzględnego adresu URL.You can use a relative or an absolute URL. Względny adres URL wiąże lokalizację obrazu z lokalizacją strony sieci Web bez określania pełnej ścieżki na serwerze.A relative URL relates the location of the image to the location of the Web page without specifying a complete path on the server. Ścieżka jest określana względem lokalizacji strony sieci Web.The path is relative to the location of the Web page. Dzięki temu można łatwiej przenieść całą lokację do innego katalogu na serwerze bez aktualizacji kodu.This makes it easier to move the entire site to another directory on the server without updating the code. Bezwzględny adres URL zapewnia pełną ścieżkę, więc przeniesienie lokacji do innego katalogu wymaga aktualizacji kodu.An absolute URL provides the complete path, so moving the site to another directory requires that you update the code.

Dotyczy