ImageButton.Click Zdarzenie

Definicja

Występuje po ImageButton kliknięciu.Occurs when the ImageButton is clicked.

public:
 event System::Web::UI::ImageClickEventHandler ^ Click;
public event System.Web.UI.ImageClickEventHandler Click;
member this.Click : System.Web.UI.ImageClickEventHandler 
Public Custom Event Click As ImageClickEventHandler 

Typ zdarzenia

ImageClickEventHandler

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak określić i zakodować procedurę obsługi dla Click zdarzenia w celu wyświetlenia współrzędnych, w których użytkownik kliknie obraz.The following example demonstrates how to specify and code a handler for the Click event to display the coordinates at which the user clicks the image.

Uwaga

Poniższy przykład kodu używa modelu kodu jednoplikowego i może nie działa poprawnie, jeśli jest kopiowany bezpośrednio do pliku związanego z kodem.The following code sample uses the single-file code model and may not work correctly if copied directly into a code-behind file. Ten przykład kodu musi być skopiowany do pustego pliku tekstowego, który ma rozszerzenie. aspx.This code sample must be copied into an empty text file that has an .aspx extension. Aby uzyskać więcej informacji na temat modelu kodu formularzy sieci Web, zobacz ASP.NET Web Forms Code Model.For more information on the Web Forms code model, see ASP.NET Web Forms Page Code Model.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>ImageButton Sample</title>
<script language="C#" runat="server">

   void ImageButton_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 
   {
     Label1.Text = "You clicked the ImageButton control at the coordinates: (" + 
            e.X.ToString() + ", " + e.Y.ToString() + ")";
   }

  </script>

</head>

<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>ImageButton Sample</h3>

   Click anywhere on the image.<br /><br />

   <asp:ImageButton id="imagebutton1" runat="server"
      AlternateText="ImageButton 1"
      ImageAlign="left"
      ImageUrl="images/pict.jpg"
      OnClick="ImageButton_Click"/>

   <br /><br />
  
   <asp:label id="Label1" runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="True" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>ImageButton Sample</title>
<script language="VB" runat="server">

   Sub ImageButton_Click(sender As Object, e As ImageClickEventArgs) 
     Label1.Text = "You clicked the ImageButton control at the coordinates: (" & _ 
            e.X.ToString() & ", " & e.Y.ToString() & ")"
   End Sub

  </script>

</head>

<body>

  <form id="form1" runat="server">

   <h3>ImageButton Sample</h3>

   Click anywhere on the image.<br /><br />

   <asp:ImageButton id="imagebutton1" runat="server"
      AlternateText="ImageButton 1"
      ImageAlign="left"
      ImageUrl="images/pict.jpg"
      OnClick="ImageButton_Click"/>

   <br /><br />
  
   <asp:label id="Label1" runat="server"/>

  </form>

</body>
</html>

Uwagi

ClickZdarzenie jest wywoływane, gdy ImageButton zostanie kliknięty formant.The Click event is raised when the ImageButton control is clicked.

Uwaga

To zdarzenie powoduje, że strona jest ogłaszana z powrotem na serwerze.This event causes the page to be posted back to the server.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz How to: wykorzystaj zdarzenia w aplikacji formularzy sieci Web.For more information about handling events, see How to: Consume Events in a Web Forms Application.

Dotyczy

Zobacz też